Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-43 / 10-09-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 19. februar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 28. marts 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 7.041,33 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 1. november 2022 om udbetaling af feriepenge for 18,10 dage med første feriedag den 18. november 2022.

 

Den 24. november 2022 indgav min A-kasse indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 23. januar 2023 orienterede FerieKonto klageren om min A-kasses indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

I elektronisk henvendelse til FerieKonto den 10. februar 2023 oplyste klager følgende:

”Alt er i den skønneste orden med min a kasse jeg er blevet modregnet for december og januar de dage jeg har været på ferie samt jeg havde undeskrevet en tro og love erklæring på at jeg ikke havde holdt ferie dag de blev udbetalt”.

 

Ved brev af 15. februar 2023 kvitterede FerieKonto for klagers henvendelse og anmodede på ny klager om at fremsende behørig dokumentation for, at klager havde holdt de 18,10 feriedage. FerieKonto vejledte klager om, at behørig dokumentation for eksempel kunne være en udbetalingsspecifikation fra klagers a-kasse for december 2022, hvoraf fremgik, at klager var modregnet i ydelse for afholdelse af ferie. FerieKonto oplyste samtidig, at klager skulle dokumentere, at ferien var afholdt i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2021 til den 31. december 2022 og at de pågældende feriedage ikke kunne afholdes i 2023.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 16. februar 2023 fremsendte klager udbetalingsspecifikationer fra min A-kasse fra henholdsvis december 2022 og januar 2023. Det fremgår af udbetalingsspecifikationen for december 2022, at klager i december 2022 har afholdt ferie i 66,6 timer og det fremgår af specifikationen for januar 2023, at klager i januar 2023 har afholdt ferie i 22,2 + 81,4 timer.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 19. februar 2023 afgørelse om, at klager skal betale 7.041,33 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt for meget i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 7.041,33 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 18,10 dage, og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 9 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 18,10 dage med første feriedag den 18. november 2022, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 14.005,30 kr. for 9,10 dage med afholdelse af første feriedag den 18. november 2022.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar sendt dokumentation for, at du har holdt 9 feriedage i december 2022.

 

Du har også sendt dokumentation for, at du har holdt ferie i januar 2023, men dette er ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Vi har derfor kun modtaget dokumentation for 9 afholdte feriedage i den ferieperiode de pågældende feriepenge tilhører.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 21. marts 2023, har klager anført følgende:

 

”Jeg er ikke enig i jeres afgørelse

 

jeg sender et brev om om at jeg ikke har holdt freie i den periode som i skriver om

 

jeg har fået mine feire penge en månde før som mand har krav på og dag i kontaker min A  Kasse ringer de til mig om feiren der efter sender de en tro og love erklæring på at jeg ikke har holdt feire samtidig at jeg har fået dagpenge ”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 28. marts 2023 fastholdt sin afgørelse af 19. februar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 21. marts 2023 over vores afgørelse af den 19. februar 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke er enig i vores afgørelse.

 

Du oplyser, at du sender et brev om, at du ikke har holdt ferie i den periode, som vi skriver om.

 

Du oplyser, at du har fået dine feriepenge en måned før man har krav på. Du oplyser endvidere, at din a-kasse ringer til dig og sender en tro- og loveerklæring på, at du ikke har holdt ferie samtidig med, at du har fået dagpenge

 

Begrundelse

Vi lægger ved afgørelsen vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 18,10 dage, og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 9 dage.

 

Vi har tidligere bedt dig om at sende dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har sendt dokumentation for, at du har afholdt 9 dage i ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, som de pågældende feriepenge tilhører.

 

Du har endvidere sendt dokumentation for, at du har holdt ferie i januar 2023. Dette er dog efter, at den pågældende ferieperiode udløb den 31. december 2022.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 7.041,33 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 14.005,30 kr. i feriepenge for 18,10 feriedage med 18. november 2022 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har over for A-kassen oplyst, at han ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods opfordring alene indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i 9 feriedage i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2022. Klager har herved med urette modtaget feriepenge ud over de 9 dage, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Det af klager anførte om, at ferien i stedet er afholdt i januar 2023 kan ikke føre til andet resultat, idet ferien skulle have været afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 7.041,33 kr.