Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-151 / 09-07-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 10. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 1. juni 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 18.980,12 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 31. marts 2020 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 18.980,12 kr. for 16,50 dage med første feriedag den 15. maj 2020.

 

Den 27. maj 2020 indgav XXX A-kasse indberetning om, at klager ikke havde afholdt ferie med feriepenge i perioden fra den 15. maj 2020 til den 8. juni 2020, og at XXX A-kasse havde udbetalt dagpenge.  

 

I brev af 12. januar 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXX A-kasses indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Den 14. januar 2021 oplyser klager, at ferien blev skubbet til afholdelse fra 1. september og 16,5 dage frem pga. covid-situationen. Klager anfører samtidig, at XXX har tilbageført pengene.

 

Den 5. februar 2021 anmoder FerieKonto klager om at sende dokumentation for den afholdte ferie.

 

Klager oplyser den 22. februar 2021, at ferien blev afholdt fra mandag d. 7. september efter aftale med klagers arbejdsgiver.

 

Feriekonto anmodede senest den 10. marts 2022 klager om at sende dokumentation for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 - 31. december 2021.

 

Den 11. marts 2022 oplyste klager, at der var tastet forkert, og at ferien var blevet afholdt i ”28-31-32 i 2021”. 

 

Af telefonnotat af 15. marts 2022 fremgår det, at klager har ringet og oplyst, at klager havde afholdt ferien i september, og at klager ville prøve af få arbejdsgiver til at bekræfte afholdelsen af ferien. Af telefonnotatet fremgår det, at klager er blevet oplyst om, at ferien skal være afholdt uden anden indtægt. 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 10. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 18.980,12 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 18.980,12 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,50 dage, og

at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 16,50 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for perioden 15. maj 2020 til

  1. juni 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 18.980,12 kr. for 16,50 dage med afholdelse af første feriedag

den 15. maj 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har

afholdt ferien. Du har den 14. januar 2021 som svar oplyst, at du har aftalt med XXX, at

ferien blev udskudt til afholdelse fra den 1. september 2020, og at XXX havde oplyst at de

selv ville give FerieKonto besked om dette.

 

Vi har den 5. februar 2021 bedt om dokumentation for, at ferien blev holdt i september

2020, for eksempel i form af din udbetalingsspecifikation for september 2020.

 

Den 8. februar 2021 beder du os kontakte XXX for at afklare dette.

 

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det er lønmodtageren, der skal dokumentere

afholdelse af det antal feriedage, som vedkommende har anmodet om udbetaling for.

 

Vi bemærker, at det efter reglerne er en betingelse for retten til at modtage

optjente feriepenge, at en lønmodtager afholder ferie.

 

Den 22. februar 2021 har du oplyst, at ferien er afholdt fra mandag den 7. september

2020 efter aftale med din arbejdsgiver.

 

Den 11. marts 2022 skriver du, at ferien i stedet er afholdt i uge 28, uge 31 og uge 32 i

  1. Du har ikke medsendt dokumentation for, at ferien er holdt. Du kan læse i

høringsbrevet hvad dokumentation for afholdt ferie kan være.

 

Ved afholdelse af ferie forstås, at du ikke modtager løn eller andre offentlige

forsørgelsesydelser, herunder arbejdsløshedsdagpenge på de dage, hvor ferien

afholdes.

 

Du har ringet til FerieKonto den 15. marts 2022, og igen oplyst at ferien blev udskudt til

september 2020, og at du vil få arbejdsgiveren til at bekræfte, hvornår den pågældende

ferie blev afholdt.

 

Vi har efterfølgende ikke hørt fra dig.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det

tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,50 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 16,50 dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget den 11. maj 2022, har klager anført følgende:

 

” Jeres afgørelse er ikke korrekt og det er forkerte oplysninger i har fået - så det klager jeg endnu en gang over - I lovede at vende tilbage, hvor i havde fået de ikke korrekte oplysninger fra og det er forkert ansøgning om feriepenge, det er slet ikke for den periode!!

 

Det var senere i 21 efter september! Pga corona situationen holdte jeg er netop ikke ferie i den periode i omtaler!! Så det skal jeg selvfølgelig ikke tilbage betale!”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 1. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 10. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 11. maj 2022 over vores afgørelse af den 10. maj 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du skriver i din klage, at vores afgørelse ikke er korrekt, og at det er forkerte oplysninger

vi har fået. Du har i den forbindelse nævnt, at perioden for ansøgning af feriepenge er

forkert.

 

Du har oplyst, at du ikke ville holde ferie i den periode, på grund af corona, og at ferien

var afholdt senere i 2021, efter september.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

HK a-kasse har oplyst, at der ikke er afholdt ferie i perioden fra den 15. maj 2020 til 8.

juni 2020, og at a-kassen har udbetalt dagpenge for den periode.

 

Vi kan se, at du har fået udbetalt 18.980,12 kr. i feriepenge for 16,50 dage med første

feriedag den 15. maj 2020.

 

Du har ikke sendt dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Vi forholder os derfor til, at du fik udbetalt feriepengene til afholdelse i maj 2020, og at

a-kassen har oplyst, at du ikke har holdt ferien i perioden fra den 15. maj 2020.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 18.980,12 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 18.980,12 kr. i feriepenge for 16,50 feriedage med 15. maj 2020 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har over for A-kassen oplyst, at ferien er blevet skubbet til september. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb den 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 18.980,12 kr.