Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-35 / 19-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 11. januar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 6. marts 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 766,77 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 18. december 2021 om udbetaling af feriepenge for 20 dage med første feriedag den 9. august 2021.

 

Den 17. august 2022 indgav XXX Kommune indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 24. august 2022 orienterede FerieKonto klageren om XXX Kommunes indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 25. august 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

”hej det er feriepenge som er beløb på 1366,30 kr før skat til 20 dage delt til pr dag er det 68,30 kr per dag før skat som jeg bestilte og XXX kommune skal som regel supplere op det var lige en detalje jeg glemte at give besked til kommunen om og ferien blev afholdt i den periode selv om chefen udbetalte løn i den periode kan kontakte ats byg da jeg arbejder kun 2 timer om ugen det er et Flexjob jeg har ,den er gal med hukommelsen og det er de penge som vi før den nye ferielov automatisk fik udbetalt når beløbet er lav kan. i klare jer med ca 40 kr til en hel ferie dag jeg kan ikke for det er ca 40 kr pr dag jeg fik udbetalt efter skat.

 

…”

 

Vedhæftet henvendelsen var kopi af to lønsedler fra XXX for perioden 30. august 2021 til 26. september 2021.

 

Den 2. september 2022 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og vejledte klager om, at klagers kommune havde oplyst, at klager havde fået udbetalt feriepenge uden at holde ferie, ligesom kommunen havde oplyst, at klager har fået udbetalt flekslønsydelse i hele ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. FerieKonto orienterede endvidere klager om, at for at man som lønmodtager har ret til at modtage feriepenge, så skal ferien holdes, uanset beløbets størrelse. FerieKonto vejledte endelig klager om at fremsende dokumentation, såfremt han havde afholdt ferien på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 5. september 2022 oplyste klager følgende:

 

”hej det er jo de feriepenge som jeg førhen fik udbetalt når ferieåret var omme, da beløbet altid har været under et vist beløb kan ikke huske om det var 1500 kr og de feriepenge som jeg søgte efter i december var for ikke at miste dem, fik dog ikke oplyst kommunen at jeg havde søgt feriepengene, men en lektie har jeg lært i år 2022 søgt i sommer og givet kommunen besked og jeg har også fået det samme flexløn som de supplert op det beløb som er tale om SKAL I HUSKE ER FØR SKAT i 2021”

 

Ved breve af hhv. den 19. september 2022, den 12. oktober 2022 og den 14. november 2022 anmodede FerieKonto forgæves klagers arbejdsgiver om fremsendelse af behørig dokumentation for, hvilket beløb klager havde fået udbetalt i feriepenge efter skat.

 

Den 11. januar 2023 foretog FerieKonto selv en beregning af beløbet, svarende til 766,77 kr. efter skat.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 11. januar 2023 afgørelse om, at klager skal betale 766,77 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 766,77 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 20 dage, og at du ikke er blevet trukket i flekslønstilskud for 20 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du den 18. december 2021 har fået udbetalt feriepenge med første feriedag den 9. august 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 1.366,30 kr. for 20 dage med afholdelse af første feriedag den 9. august 2021.

 

XXX har den 3. oktober 2022 bekræftet at pengene er udbetalt til dig. Vi har beregnet beløbet efter skat ud fra den lønseddel arbejdsgiveren har sendt.

 

Feriepenge før skat

1.366,30

AM-bidrag 8 %

   109,30

Feriepenge efter AM-bidrag

1.257,00

A-skat 39%

   490,23

Feriepenge efter skat

   766,77

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du havde glemt at meddele ferien til XXX Kommune. Du oplyser at beløbet kun er ca. 40 kr. pr. feriedag, og at du tidligere fik udbetalt feriepenge under 1.500 kr. automatisk.

 

I den nye ferielov er der ikke automatiske udbetalinger af feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af flekslønstilskud, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Ved elektroniske henvendelser til FerieKonto modtaget den 18. januar 2023 anførte klager bl.a. følgende:

 

”…

 

hej det er jo det beløb af feriepenge som fra den gamle ferieordning hvor de blev automatisk udbetalt når ferieåret var omme og man evt ikke har afholdt ferie men jeg har holdt ferie aftalt med mester men glemt at give kommunen besked

dette her er latterligt 677 kr til 20 feriedage før skat regn selv lige det ud hvormange penge det er om dagen

grundet til at jeg glemte at give kommunen besked jeg lider af en hjerneskade og har epelepsi dom påvirker min hukommelse

 

…”

 

Og

 

”…

 

lige en tilføjelse at de 677,77kr er til 20 dage ialt det svare til 33,8885r pr dag skatten er trukket det glemte jeg at tjekke inden jeg sendte første svar til jer. hvad siger i til selv og skal holde ferie for knap 34 kr pr dag det får man ingen ting for i disse dyre tider

 

…”

 

 

Den 29. januar 2023 meddelte FerieKonto klager, at FerieKonto fastholdt afgørelsen af 11. januar 2023 og oplyste, at det ikke fremgik klart af klagers henvendelser, hvorvidt han ønskede at klage over FerieKontos afgørelse af 11. januar 2023, og at klager – såfremt dette var tilfældet – skulle oplyse dette inden klagefristens udløb.

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 2. marts 2023, har socialrådgiver XXX fra XXX på vegne af klager anført følgende:

 

”…

 

Hermed fremsendes på vegne af XXX begrundelse for anke i forhold til afgørelse, hvor der er truffet beslutning om, at han skal tilbagebetale beløb i forhold til udbetalte feriepenge, da det vurderes, at han har modtaget beløbet uretmæssigt, da han ikke har afholdt ferie på dette tidspunkt.

 

Det skal hermed lægges til grund for anken, at XXX ikke har modtaget beløbet i ond tro og derved ikke skal betale beløbet tilbage.

Begrundelsen for ovennævnte vurdering er, at XXX ikke er blevet gjort bekendt med de nye regler i forhold til feriepenge, hvor man ikke længere efter den nye ferielov får udbetalt beløb på under 1500 kr.

 

Derfor blev XXX bekymret, da der ikke skete en automatiks udbetaling af feriepengene – og derfor så han sig nødsaget til at hæve beløbet på sin feriekonto, da han ellers var overbevist om, at han ville gå glip af beløbet.

 

Grundet XXX helbredsmæssige udfordringer, så er han blevet meget forvirret i forløbet og har derfor ikke kunnet forklare ovenstående.

 

Der anmodes derfor om en genvurdering af sagen på baggrund af ovennævnte oplysninger.

 

…”

 

Vedhæftet klagen var en ”forhåndsanke” dateret den 11. februar 2023, ligeledes fra socialrådgiver XXX, XXX.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 6. marts 2023 fastholdt sin afgørelse af 11. januar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 2. marts 2023 over vores afgørelse af den 11. januar 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Vi fremsendte en digital afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge den 11. januar 2023. Klagefristen udløb 4 uger efter, dvs. den 8. februar 2023. Du henvendte dig første gang den 18. januar 2023. Det fremgik dog ikke af din henvendelse, om du ønskede at klage over vores afgørelse. Din fagforening fremsendte en klage på vegne af dig den 2. marts 2023. Af klagen fremgår det, at de også har sendt en klage den 11. februar 2023. Klagen er dog ikke sendt til Feriekonto, og vi har først modtaget den sammen med klagen sendt den 2. marts 2023.

 

Idet du henvendte dig første gang den 18. januar 2023, lægger vi til grund, at du har klaget inden klagefristens udløb den 8. februar 2023. Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Din fagforening oplyser i klagen, at du ikke har modtaget beløbet i ond tro, og at du derved ikke skal betale beløbet tilbage.

 

Din fagforening oplyser, at du ikke er blevet gjort bekendt med de nye regler i forhold til feriepenge, hvor man ikke længere får udbetalt beløb under 1.500 kr. Din fagforening oplyser, at du derfor blev bekymret, da der ikke skete automatisk udbetaling af feriepengene, og at du derfor så dig nødsaget til at hæve beløbet, da du ellers var overbevist om, at du ville gå glip af beløbet.

 

Din fagforening oplyser endvidere, at du grundet helbredsmæssige udfordringer er blevet forvirret i forløbet og derfor ikke har kunne forklare ovenstående.

 

Begrundelse

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at få udbetalt feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af fleksløntilskud, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Din fagforening oplyser, at du ikke er blevet gjort bekendt med de nye regler i ferieloven, og at du ikke har modtaget feriepengene i ond tro.

 

Det ændrer dog ikke på, at du har fået udbetalt feriepenge, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 766,77 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 766,77 kr. i feriepenge for 20 feriedage med 9. august 2021 som første feriedag. Klager modtog i denne periode flekslønstilskud og har over for Randers Kommune oplyst, at han ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Det, som klager har anført om, at han har handlet i god tro, idet han ikke kendte til reglerne i den nye ferielov, hvorefter feriepenge ikke længere udbetales automatisk, når der er tale om mindre beløb, kan ikke føre til andet resultat, idet det afgørende er, at klager har modtaget feriepenge uden at have afholdt ferie.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 766,77 kr.