Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-250 / 03-09-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 11. november 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 30. november 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 7.076,44 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 5. december 2021 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 18.221,46 kr. for 12 dage og 1.209,00 kr. for 1,64 dage med første feriedag den 20. december 2021.

 

Den 5. januar 2022 indgav A-kassen XXX indberetning om, at klager kun havde holdt 5 dages ferie i perioden fra den 27. december til den 31. december 2021, og at klager herudover havde modtaget dagpenge og løn samtidig med feriepengene.

 

I brev af 30. september 2022 sendte FerieKonto en høring til klager. Det fremgår af brevet, at klager ifølge FerieKontos oplysninger havde modtaget dagpenge og feriepenge samtidig for 8,64 dage. Desuden fremgår det, at FerieKonto havde bedt arbejdsgiver om dokumentation for, at feriepengene var udbetalt til klager.

FerieKonto bad samtidig klager om eventuelt at indsende dokumentation for, at ferien var blevet afholdt på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021 og vejledte om eventuelle feriehindringer.

 

Den 12. oktober 2022 oplyste klager, at hun havde været forhindret i at afholde ferien i ferieafholdelsesperioden. Klager oplyst, at hun havde været sygemeldt fra den 11. februar 2020 til den 8. november 2021, og at hun den 1. december 2021 startede i arbejdsprøvning med supplerende dagpenge. Klager skulle efter planen holde ferie fra den 20 december, hvilket ikke var muligt pga. pandemien. Det blev i samråd med klagers arbejdsgiver på et plejecenter aftalt, at klager kunne afholde sine feriedage løbende i 2022. Ferien er dermed afviklet senere end beregnet.

 

Den 14. oktober 2022 indsendte klager oplysninger om afholdelse af ferie i januar og februar 2022 i form af en arbejdstidsopgørelse fra XXX kommune.

 

Den 24. oktober 2022 sendte FerieKonto følgende vejledning til klager:

 

Orientering

Du har indsendt dokumentation i forbindelse med din sag vedrørende udbetaling af feriepenge og offentlige ydelser samtidigt.

 

Du har oplyst, at du var forhindret i at holde din ferie grundet coronapandemien.

 

Du skal sende dokumentation på, at du har været forhindret i at holde ferie grundet din ansættelse i sundhedsvæsnet.

 

Det kan evt. være en underskrevet erklæring fra din arbejdsgiver, hvor denne bekræfter at det ikke har været muligt at holde ferie grundet stort arbejdspres.

 

Dokumentationen skal være modtaget ved os senest 4. november 2022. Ellers træffer vi afgørelse på det foreliggende grundlag.

…”

 

Den 6. november 2022 indsendte klager til FerieKonto ”igen en plan som viser alle mine fri/feriedage uden løn som jeg har afholdt og brugt mine feriepenge på. Det er min planlægger som har brugt tid på at hjælpe mig med det”.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 11. november 2022 afgørelse om, at klager skal betale 7.046,44 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 7.046,44 kr. efter skat tilbage. Det svarer til 8,64 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 8,64 dage.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 13,64 dage, og

at du kun er blevet trukket i dagpenge for 5 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 14 dage med første

feriedag den 20. december 2021, og at du kun har holdt ferie i 5 dage.

 

Vi kan se, at du har bestilt 1.209,00 kr. efter skat for 1,64 dage og 18.221,46 kr. for 12 dage med afholdelse af første feriedage den 20. december 2020.

 

XXX har den 28. oktober 2022 bekræftet at pengene er udbetalt til dig.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du var feriehindret frem til den 31. december 2021. Du har ikke sendt dokumentation for din feriehindring.

 

Du har samtidig sendt oplysninger om, at ferien er afholdt i 2022. Vi kan ikke godkende afholdt ferie i 2022, før vi har modtaget dokumentation for feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det

tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

I klagen, som er sendt den 16. november 2022, har klager anført følgende:

 

”Jeg HAR afholdt alle de feriedage i løbet af dette år så er ikke enig i denne afgørelse. Der er blevet sendt flere skemaer til jer hvor i kan se datoerne. Endvidere vil jeg lige sende jer hvorfor det ikke har været muligt at afholde ferien i 2020 og dele af 2021.

11/2 2020 sygemelde

25/2 2020 Capio – undersøgelse

27/2 2020 Capio – Scanning

10/03 2020 Capio – Udredning

27/05 2020 OUH – Samtale

----Venteliste----

23/10 2020 OUH Kikkertoperation

14/12 2020 OUH Operation

26/10 2021 OUH fjernelse gips

Heling ca 12 mdr

 

Raskmelding 09/11 2021

 

Resten har jeg tidliger sendt til jer.

 

… ”

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 30. november 2022 fastholdt sin afgørelse af 11. november 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 17. november 2022 over vores afgørelse af

den 11. november 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du har afholdt ferien i løbet af dette år. Du oplyser, at der er sendt flere

skemaer, hvor vi kan se datoerne. Du medsender en oversigt over årsagerne til, at det

ikke har været muligt at afholde ferien i 2020 og dele af 2021.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du har holdt ferien i 2022 og har sendt dokumentation herfor.

 

Ferien skulle holdes i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december

2021, medmindre du har været feriehindret frem til 31. december 2021.

 

Vi har ikke modtaget dokumentation for, at du var feriehindret frem til 31. december

 1. Vi har heller ikke modtaget dokumentation for, at ferien er afholdt i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du

har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 7.076,44 kr. udbetalt i feriepenge til afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • Egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • Barselsorlov og orlov til adoption,
 • Ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • Overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • Valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • Indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • Aftjening af værnepligt,
 • Tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • Udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • Manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • Pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • Orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • Tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • Udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt feriepenge for feriedage optjent til afholdelse i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021, som klager først har afholdt i 2022. Spørgsmålet i sagen er, om klager skal tilbagebetale 7.076,44 kr., eller om den manglende ferieafholdelse skyldes en feriehindring som angivet i den udtømmende opremsning i bekendtgørelsen om feriehindringer.

 

Ankenævnet tiltræder af de grunde, som FerieKonto har anført, at klager i medfør af ferielovens § 33, stk. 1, skal tilbagebetale beløbet, medmindre hun har været afskåret fra at holde ferie i december 2021 som følge af en feriehindring som nævnt i bekendtgørelsen.

 

Efter § 2, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelsen  om feriehindringer udgør ”udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Klager, som i december 2021 arbejdede på et plejehjem, har anført, at hun som følge af Covid 19-pandemien var afskåret fra at holde ferie, som med plejehjemmet blev aftalt udskudt til 2022.

 

FerieKonto har i en orientering til klager den 24. oktober 2022 vejledt denne om indsendelse af dokumentation for, at hun som følge af ansættelsen på plejehjemmet var forhindret i at holde ferie, og at dette eventuelt kunne være en underskrevet erklæring fra plejehjemmet om, at det som følge af stort arbejdspres ikke havde været muligt at holde ferie.

 

Klager har ikke indsendt sådan dokumentation.

 

Der er ikke givet nogen forklaring på, at klager ikke har indsendt en erklæring fra plejehjemmet om nødvendigheden af ferieudskydelse.

 

På den baggrund tiltræder Ankenævnet, at der ikke er det fornødne grundlag for at anse klager for at have været feriehindret efter den nævnte bestemmelse i bekendtgørelsen.

 

Ankenævnet stadfæster herefter FerieKontos afgørelsen, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 7.076,44 kr.