Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-234 / 18-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 25. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 24. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 6.548,00 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 1. marts 2021 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 6.548,00 kr. for 7,63 dage med første feriedag den 1. marts 2021.

 

Den 17. maj 2021 indgav A-kassen indberetning om, at klager ikke havde afholdt ferie med feriepenge i perioden fra den 1. marts 2021, og at A-kassen havde udbetalt dagpenge.  

 

I brev af 28. maj 2021 orienterede FerieKonto klageren om A-kasses indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Den 9. august 2022 sendte FerieKonto en høring til klager med endnu en anmodning om at indsende dokumentation for afholdelse af ferien i ferieafholdelsesperioden.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 25. september 2022 afgørelse om, at klager skal betale 6.548,00 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 6.548,00 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 7,63 dage, og

at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 7,63 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 8 dage med første feriedag den 1. marts 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 6.548,00 kr. for 7,63 dage med afholdelse af første feriedag

den 1. marts 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har

afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det

tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget den 27. september 2022, har klager anført følgende:

 

”Hej jeg har fået et tilbagebetalings krav for feriepenge som jeg gerne vil klage over. jeg er kommet til at bede om feriepengene på et forkert tidspunkt da jeg startede ferie 2. august 2021 og ikke tidligere derfor vil jeg gerne have min ferie registrering ændret så den er på det rigtige tidspunkt og ikke på det tidligere registrerede tidspunkt.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 24. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 25. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 27. september 2022 over vores afgørelse af den 25. september 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du er kommet til at bede om feriepenge på et forkert tidspunkt, da du

startede ferie den 2. august 2021 og ikke tidligere.

 

Du oplyser, at du gerne vil have din ferieregistrering ændret, så den er på det rigtige

tidspunkt og ikke på det tidligere registrerede tidspunkt.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 7,63 dage,

hvor du samtidig har modtaget dagpenge.

 

Du oplyser, at du ønsker at få ændret din ferieregistrering, så ferien registreres på det

rigtige tidspunkt.

 

Vi sendte en høring til dig den 9. august 2022. Af høringen fremgik det, at såfremt du

kan dokumentere, at du har holdt ferien på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden, kan vi se bort fra, at ferien ikke er afholdt på de oplyste dage.

 

Vi har ikke modtaget dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du

har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 6.548,00 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 6.548,00 kr. i feriepenge for 7,63 feriedage med 1. marts 2021 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb den 31. december 2021.

 

Klager har i forbindelse med klagen til FerieKonto oplyst, at klager er kommet til at bede om feriepengene på et forkert tidspunkt, da klager startede ferie den 2. august, men klager har ikke sendt dokumentation herfor.

 

Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 6.548,00 kr.