Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-232 / 27-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 14. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 19. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 2.450,70 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 28. juni 2021 om udbetaling af feriepenge for 14 dage med første feriedag den 7. juni 2021.

 

Den 1. september 2021 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie i 4 dage, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 9. september 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXXs indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 14. september 2022 afgørelse om, at klager skal betale 2.450,70 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 2.450,70 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 4 dage.
...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 14 dage, og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 10 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 14 dage med første feriedag den 7. juni 2021, og at du kun har holdt ferien i 10 dage.

 

Vi kan se, at du har fået udbetalt 8.577,48 kr. for 14 dage med afholdelse af første feriedage den 7. juni 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for at du afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du ikke har holdt de sidste feriedage grundet nyt arbejde, du afventer en afgørelse.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 15. september 2022 og uddybet den 4. oktober 2022, har klager bl.a. anført følgende:

 

”Jeg har fået en mail omkring at jeg skal tilbagebetale penge, fordi jeg har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1.september 2020 til 31. december 2021, hvor jeg åbenbart ikke havde ret til at

få udbetalt feriepengefor 4 dage. Jeg var ikke blevet oplyst om at weekender ikke tæller med. jeg har altid arbejdet i weekender, og har altid troet at det også gælder som en ferie dag. Hverken min vejleder/

sagsbehandler har oplyst mig om dette, eller hvis jeg har haft kontakt til feriekonto. Jeg har i god tro oplyst 14 dage, da jeg har talt mandag - søndag, da jeg var på dagpenge. Jeg føler ikke er jeg er blevet informeret korrekt omkring afholdelse af ferie, og hvordan jeg registrere feriekonto/ udbetalingen korrekt.

 

 

Jeg havde en konsulent inde ved jobcenteret, som aldrig har gjort mig opmærksom på dette, som også har hjulet mig med at søge.

 

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 19. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 14. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 4. oktober 2022 over vores afgørelse af den 14. september 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Den 15. september 2022 henvender du dig vedr. vores afgørelse af den 14. september 2022. Du oplyser, at du ikke er blevet oplyst om, at weekender ikke tæller med.

 

Du oplyser, at du altid har arbejdet i weekender og altid har troet, at det også gælder som en feriedag. Du oplyser, at hverken din vejleder eller sagsbehandler har oplyst dig om det, eller hvis du har været i kontakt med FerieKonto.

 

Du oplyser, at du i god tro har oplyst 14 dage, da du har talt mandag-søndag, da du var på dagpenge. Du oplyser, at du ikke føler, at du er blevet informeret korrekt omkring afholdelse af ferie og hvordan du registrerer feriekonto/udbetalingen korrekt.

 

Idet vi var i tvivl om, hvorvidt din henvendelse skulle anses som en klage, skriver vi til dig den 3. oktober 2022, hvor vi oplyser, at vi fastholder afgørelsen.

 

På baggrund af vores henvendelse, skriver du til os igen den 4. oktober 2022.

 

Du oplyser, at du ikke er blevet oplyst om, at feriedage kun gælder mandag-fredag, og at du har registreret mandag-søndag.

 

Du oplyser, at du har haft en konsulent ved Jobcentret, som aldrig har gjort dig opmærksom på dette, og som har hjulpet dig med at søge.

 

Du oplyser, at du altid har arbejdet i weekender, og at du aldrig er blevet oplyst om, at lørdage og søndage ikke tæller som feriedage. Du oplyser, at din konsulent ved Jobcentret heller ikke har nævnt det for dig.

 

Du oplyser, at du finder det urimeligt, at du skal tilbagebetale noget, som du aldrig er blevet oplyst om.

 

Du medsender dokumentation i form af en kvittering på, at du den 15. september 2022 har fremsendt en henvendelse til FerieKonto.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 14 dage, og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 10 dage.

 

I henhold til ferieloven holdes ferie med 5 dage om ugen.

 

Du oplyser, at du i god tro har oplyst 14 dage, da du har talt mandag-søndag, da du var på dagpenge.

 

Du oplyser, at du ikke er blevet informeret korrekt omkring afholdelse af ferie, og at du aldrig er blevet oplyst om, at lørdage og søndage ikke tæller som feriedage.

 

Dette ændrer dog ikke på, at ferie holdes med 5 dage om ugen, og at du har fået udbetalt feriepenge for dage, hvor du samtidig har modtaget dagpenge.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 2.450,70 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 8.577,48 kr. i feriepenge for 14 feriedage med 7. juni 2021 som første feriedag. Klager modtog i 4 dage inden for denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har over for A-kassen oplyst, at hun ikke holdt ferie i de 4 dage. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene for 4 dage, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33. Det, som klager har anført om jobcentrets vejledning, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 2.450,70 kr.