Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-207 / 31-07-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 31. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 13. september 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 6.241,28 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 3. august 2021 om udbetaling af feriepenge for 22,88 dage med første feriedag den 9. august 2021.

 

Den 8. december 2021 indgav XXX A-kasse indberetning om, at klager ikke havde afholdt 13 af de 22,88 feriedage, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. XXX A-kasse eftersendte den 3. januar 2022 kopi af klagers dagpengekort og en tro- og loveerklæring om afholdelse af 10 feriedage til FerieKonto.

 

I brev af 1. april 2022 orienterede FerieKonto klageren om XXX A-kasses indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 31. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 6.241,28 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 6.241,28 kr. tilbage.

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 12,88 dage.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 22,88 dage, og at du kun er blevet trukket i løn fra arbejdsgiver for 10 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 23 dage med første feriedag den 9. august 2021, og at du kun har holdt ferie i 10 dage.

 

Vi kan se, at du har bestilt 19.127,00 kr. før skat for 22,88 dage med afholdelse af første feriedage den 9. august 2021.

 

XXX har den 7. april 2022 bekræftet at pengene er udbetalt til dig.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af løn fra arbejdsgiver, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.  

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 1. juni 2022, har klager anført følgende:

 

” Jeg vil hermed klage over Feriekontoens afgørelse vedr. Afgørelse over tilbagebetaling af feriepenge. Jeg klager over afgørelsen fordi Feriekontoen ikke har registreret mine ferier og sygemeldinger. Jeg bekræfter at jeg har holdt ferie fra 04-11-2020-20-11-2020.Desuden har jeg været sygemeldt med Corona fra 23-11-2020-27-11-2020. Derudover har jeg været syg fra 06-12-18-12-2020.Jeg har også holdt ferie fra 09-08- 2021-20-08-2021. Efterfølgende har jeg holdt en dags ferie fra 18-10-2021-19-10-2021 da jeg skulle flytte. Jeg vil gerne gøre opmærksom på at jeg har deltidsarbejde og jeg kæmper i det daglige for at overleve ift.

husleje og andre udgifter.”

 

FerieKonto har på baggrund af klagen den 10. juni 2022 bedt klager om at indsende dokumentation for afholdt ferie i perioden fra den 4. november 2020 til 20. november 2020.

 

Klager har indsendt en udskrift fra et tidsregistreringssystem vedrørende ferieperioder i november 2020.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 13. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 31. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 2. juni 2022 over vores afgørelse af den 31. maj 2022 om tilbagebetaling af feriepenge. Vi har ikke behandlet din klage på daværende tidspunkt, da vi telefonisk aftalte, at du skulle sende dokumentation for afholdt ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du skriver i din klage, at du har afholdt de resterende 12,88 feriedage i perioderne 4. november 2020 til 20. november 2020, 9. august 2021 til 20. august 2021 og 18. oktober 2021 til 19. oktober 2021.

 

Du oplyser også, at du har været sygemeldt i perioderne 23. november 2020 til 27. november 2020 og 6. december 2020 til 18. december 2020.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen. Du har fremsendt bilag, hvor det fremgår, at der er afholdt ferie i perioden 2. november 2020 til 27. november 2020. Bilag er ikke attesteret af din arbejdsgiver og det fremgår samtidig ikke af bilag, hvem der har holdt ferien. Bilaget er et udklip af et tidsregistreringssystem.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at du har afholdt 25 feriedage. Du har dog ikke sendt dokumentation for, at du har afholdt feriedage uden dagpenge eller løn fra arbejdsgiver.

 

Vi er også opmærksomme på, at du skriver, at du har haft 2 perioder med sygdom. Du skal have været syg frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021, for at du kan have været forhindret i at afholde din ferie.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 6.241,28 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har den 3. august 2021 ansøgt om og fået udbetalt feriepenge for 22,88 feriedage med første feriedag den 9. august 2021. Klageren har efterfølgende den 25. november 2021 efter korrespondance med a-kassen på tro og love erklæret, at han ikke har afholdt ferie som oplyst til FerieKonto med 23 dage, men i stedet har holdt 10 dage med første feriedag den 9. august 2021. Klager har i den resterende del af perioden modtaget løn fra arbejdsgiveren.

 

Klager har oplyst at have afholdt de resterende 12,88 feriedage i ferieafholdelsesperioden og har som dokumentation for afholdelse af ferie i november 2020 indsendt en udskrift fra et tidsregistreringssystem. Udskriften er ikke attesteret af arbejdsgiveren, ligesom det ikke fremgår af udskriften, hvem der har afholdt ferien. Klager har således ikke dokumenteret at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021

 

Klager har også oplyst om sygdomsperioder i ferieafholdelsesperioden. Hertil bemærker Ankenævnet, som det også er anført af FerieKonto, at sygdomsperioder kun kan anses som en feriehindring i ferielovens forstand, hvis klager har været syg frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Klager har på denne baggrund med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 6.231,28 kr.