Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-204 / 08-07-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 1. juni 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 6. september 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 693,60 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 11. januar 2022 om udbetaling af feriepenge for 5,49 dage optjent i perioden 1.9.2020-31.8.2021 til afholdelse i perioden 1.9.2020-31.12.2021 med første feriedag den 11. januar 2021.

 

Ligeledes den 11. januar 2022 kontaktede klager FerieKonto telefonisk og oplyste, at hun fejlagtigt havde oplyst i ansøgning om udbetaling af feriepenge, at hun ikke havde modtaget offentlige ydelser, og at hun rettelig havde modtaget ledighedsydelse i hele ferieafholdelsesperioden, undtaget en kortere periode i foråret 2021.

 

I brev af 25. januar 2022 orienterede FerieKonto klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Klager rettede telefonisk henvendelse til FerieKonto den 27. januar 2022 og meddelte, at hun havde søgt ved en fejl.

 

Den 28. januar 2022 meddelte klagers arbejdsgiver, XXX, hvor feriepengene var optjent, at feriepengene var sat til udbetaling med 693,60 kr. efter skat, som ville blive indsat på klagers konto den 31. januar 2022.

 

Den 23. februar 2022 skrev klagers bopælskommune, XXX Kommune, til klager:

For meget udbetalt ledighedsydelse

Da du har fået udbetalt feriepenge til afholdelse i perioden 11.01.2022-17.01.2022 og de ikke er blevet modregnet i din ledighedsydelse for januar 2022, har du fået udbetalt for meget i ledighedsydelse.

Du fik udbetalt brutto 17.127,00 kr.

Du skulle have haft udbetalt brutto 15.932,40 kr.

Dette udgør en difference på brutto 1.194,60 kr.

Differencen på 1.194,60 kr. vil blive modregnet i din ledighedsydelse for marts 2022.”

 

Ved telefonisk henvendelse til FerieKonto den 18. marts 2022 oplyste klager, at kommunen havde sendt hende et brev, hvori de oplyste, at de nu ville foretage modregning af feriepengene i klagers ydelser.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 1. juni 2022 afgørelse om, at klager skal betale 693,60 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 693,60 kr. tilbage.

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du den 11. januar 2022 bestilte udbetaling af feriepenge for 5,49 feriedage på baggrund af et ophørt ansættelsesforhold, og at du ved ansøgningen svarede nej til at have modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har desuden lagt vægt på, at du har oplyst, at du har fået udbetalt feriepenge for 5,49 dage, og at du har modtaget ydelse i flere dage i perioden.

 

XXX har den 28. januar 2022 bekræftet, at feriepengene er udbetalt til dig.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferie. Du har som svar oplyst, at kommunen har oplyst dig, at de nu vil modregne dig. Vi bad dig sende kopi af dette brev, men vi har efterfølgende ikke hørt fra dig.

 

Hvis du har afholdt feriedagene i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi efter normal administrativ praksis se bort fra, at du ikke opfylder betingelserne for at få udbetalt feriepengene på grund af ophørt ansættelsesforhold.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

Klager har telefonisk den 23. juni 2022 klaget over denne afgørelse. I telefonnotatet fra FerieKonto anføres bl.a. følgende:

 

” … vil gerne klage over afgørelsen og oplyser at hun også er blevet modregnet ydelsen hos kommunen men først i marts 2022... Hun er utilfreds med at hun bliver straffet både hos kommunen og hos FerieKonto…”

 

Klager havde forinden ved elektronisk henvendelse den 1. juni 2022 fremsendt kopi af afgørelsen af 23. februar 2022 fra XXX Kommune om, at kommunen ville modregne de udbetalte feriepenge for perioden 11.-17. januar 2022 i klagers ledighedsydelse for marts 2022.

 

 

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 6. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 1. juni 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 23. juni 2022 over vores afgørelse af den 1. juni 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Den 1. juni 2022 oplyser du, at du har betalt 693,60 kr. tilbage i feriepenge, da de blev modregnet i din ledighedsydelse for marts 2022. Du oplyser, at du vedhæfter dokumentation. Du medsender dokumentation for, at du er blevet modregnet i din ledighedsydelse for ferie afholdt i januar 2022.

 

Den 23. juni 2022 skriver vi til dig og oplyser, at den dokumentation, du har sendt, vedrører modregning i din ledighedsydelse for afholdt ferie i januar 2022. Vi oplyser, at ferien skulle have været afholdt senest den 31. december 2021. Vi oplyser, at den fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at ferien er holdt i ferieafholdelsesperioden, der udløb den 31. december 2021, og at vi derfor fastholder vores afgørelse af den 1. juni 2022.

 

Den 23. juni 2022 ringer du til os og oplyser, at du ønsker at klage over afgørelsen. Du oplyser endvidere, at du er blevet modregnet i ledighedsydelse og vil sende dokumentation for det.

 

Den 28. juni 2022 skriver du til os og oplyser, at du vil kontakte XXX Kommune med henblik på at videresende dokumentation for ferieafholdelsesperioden.

 

Den 5. juli 2022 ringer vi til dig og oplyser, at vi ikke har modtaget dokumentation fra XXX Kommune. Vi aftaler, at vi venter med at behandle din klage, indtil vi har modtaget dokumentation for, at du er blevet modregnet i din ydelse.

Den 10. august 2022 skriver vi til dig og oplyser, at vi endnu ikke har modtaget dokumentation fra din kommune. Vi oplyser endvidere, at såfremt vi ikke har modtaget dokumentation inden for 7 dage, vil vi behandle din klage.

 

Da vi endnu ikke har modtaget dokumentation for, at ferien er afholdt, behandler vi dine henvendelser som en klage over vores afgørelse af den 1. juni 2022.

 

Begrundelse

Du har fået udbetalt feriepenge for 5,49 dage på grund af fratrådt job, men har samtidig modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

 

Idet du har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, er det en betingelse for udbetaling af feriepengene, at du har afholdt ferien i ferieafholdelsesperioden, eller at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Den dokumentation, du har sendt, er ikke tilstrækkelig. Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til feriepengene.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 693,60 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har oplyst, at hun har fået søgt om feriepengene ved en fejl. Hendes klage går på, at det ikke kan være rigtigt, at hun både skal betale dem tilbage til FerieKonto og samtidig have dem fratrukket i sin ledighedsydelse.

 

Ankenævnet kan kun forholde sig til afgørelsen om feriepenge. De er oppebåret med urette og skal derfor tilbagebetales til FerieKonto. Ankenævnet stadfæster derfor FerieKontos afgørelse herom.

 

Vejledende bemærker Ankenævnet, at klager herefter kan henvende sig til kommunen og oplyse, at klager ikke har modtaget nogen feriebetaling vedrørende de pågældende dage i januar 2022, således som kommunen har lagt til grund i sin afgørelse om modregning i ledighedsydelsen for marts 2022.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 693,60 kr.