Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-202 / 01-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 10. august 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 30. august 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 4.780,15 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 5. marts 2020 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 4.780,15 kr. for 4,16 dage med første feriedag den 25. juni 2020.

 

Den 2. november 2020 indgav kommunen indberetning om, at klager ikke havde afholdt ferie med feriepenge i perioden fra den 25 juni 2020 på grund af covid 19. Det fremgår af kommunens oplysninger, at klager havde modtaget fleksløntilskud og løn.   

 

I brev af 9. april 2021 orienterede FerieKonto klageren om kommunens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den 19. april 2021 oplyste klager, at klager ikke havde holdt ferie i 2019-2020 på grund af Covid-19, og at klager heller ikke havde planer om at holde ferie i 2021.

 

Den 19. april 2021 vejledte FerieKonto på ny klager om muligheden for at afholde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021, og den 20. maj 2022 sendte FerieKonto en høring til klager vedrørende dokumentation for afholdelse af ferien. 

 

Den 24. maj 2022 sendte klager som svar på høringen dokumenter fra en afsluttet tilbagebetalingssag vedrørende ferieåret 1. maj 2019 – 30. april 2020.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 10. august 2022 afgørelse om, at klager skal betale 4.780,15 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 4.780,15 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 4,16 dage, og at

du ikke er blevet trukket i fleksløntilskud og løn for 4,16 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 4,16 dage med første

feriedag den 25. juni 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 4.780,15 kr. for 4,16 dage med afholdelse af første feriedag

den 25. juni 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har

afholdt ferien. Du har den 24. maj 2022 som svar oplyst, at du vil have svar på hvornår

kommunen har rettet henvendelse til FerieKonto, du omtaler en afsluttet sag, der er

afgjort ved Ankestyrelsen og du oplyser at du har tilbagebetalt.

 

Den 5. juli 2022 oplyser vi dig, hvornår din kommune har henvendt sig til FerieKonto, og

at der er tale om 2 forskellige sager. Den du omtaler er vedrørende ferieåret 1. maj 2019

til 30. april 2020. Den vi henvender os omkring nu er vedrørende ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Vi beder desuden om dokumentation for at ferien er afholdt senest 31. december 2021.

 

Den 5. juli 2022 henviser du igen til den tidligere sag der er afsluttet ved Arbejdsmarkedets Feriefond, da de har modtaget indbetalingen. Men igen den sag du henviser til er vedrørende ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020, hvor du har bedt om 4,45 feriedage med første feriedag den 12. marts 2020 uden at du har holdt ferien. Den sag vi henvender os omkring nu er vedrørende ferieafholdelseperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021, hvor du har bedt om 4,16 dage med første feriedag den 25. juni 2020 uden at du har holdt ferien.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det

tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget den 11. august 2022, har klager anført følgende:

 

”Jeg er uforstående at jeg skal nu igen betale den oplyste beløb på over 4000,-. Da beløbet tilbage betalt til feriefunden da ankestyrelsen har jer medhold på deres afgørelse i 2021. Dermed opfordrede mig at tilbagebetale beløver, på trods af af jeg ikke holdt noget ferie fra 2014-2021.

 

Den beløb er tilbage betalt til feriefunden for er halv år siden, dermed har jeg vedhæftet kvittering til dig sidste gang. Jeg synes i har lavet en mægtig fejl ved deres afgørelse, da i truffet en nyd afgørelse på trods overnævnte forklaering, dermed har du ikke taget kopi af kvitering for tilbagebetaling til ferie fonden i betragtning til deres vurdering.

 

Derfor ser jeg sagen som afsluttet, det skal blot bekræftes af dig.

Det er nødvendigt at du undersøger sagen grundigt inden du anmode om tilbagebetaling af ferie penge. For den er ALLEREDE tilbagebetalt, dermed dokumentationen er sendt sidste gang.

… ”

 

Klager har ligeledes den 11. august 2022 uddybet klagen, hvor han bl.a. skriver følgende:

 

”…

Når man bestille ferie penge på borger.dk så er der ikke mulighed for at man indgiver årsag for ændring af ferie pga fx sygdom osv , for at anmode om feriepenge, systemet tvinger en til at vælger en dato at holde ferie for at modtage feriepenge. Det var tilfældet i mine situation siden 2018-2021.

Det skal også tages i betragtning til deres vurdering at XXX kommune allered fradraget 30 % af min fleksløntilskud pga udbetalte feriepenge beløbet på ca 5548,- 2019-2021.

 

…”

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 30. august 2022 fastholdt sin afgørelse af 10. august 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage den 12. august 2022 over vores afgørelse af den

 1. august 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Vi har modtaget din klage. Du oplyser i din klage, at du ikke er enig i vores afgørelse,

du vil gerne at vi revurderer afgørelsen af den 10. august 2022.

 

Du oplyser følgende;

- at du er startet som fleksjobber i december 2017, siden har du ikke afholdt ferie.

- du havde bestilt ferie i 2020, men blev ændret på grund af covid-19 og nedlukning.

Der blev redegjort for ingen ferie afholdt.

- I 2021 har ankestyrelsen besluttet, at du skal tilbagebetale over 5.000,00 kr.

- der fremgår ikke på borger.dk, når der bestilles feriepenge, at man kan ændre anmodningen

når der sker ændring f.eks. sygdom, som i din situation i perioden siden 2018.

- du ønsker derfor, at vi revurderer afgørelsen af den 10. august 2022, samt at vi kigger

på ferieårerne fra 2018 til 2021, hvad du har modtaget af feriepenge, hvor meget du har

tilbagebetalt, hvor meget du skal tilbagebetale og hvorfor.

- du ønsker også, at vi tager det i betragtningen til vores vurdering, at XXX Kommunen

har fradraget 30% af din fleksløntilskud på grund af udbetalte feriepenge beløbet

på ca. 5.548,00 kr.

- endvidere vil du også, at vi skal have med i vores vurdering at ankestyrelsen har hjemsendt sagen til revidering både til XXX Kommune og FerieKonto, Samt at ovennævnte beløb 5.548,00 kr. er tilbagebetalt til Arbejdsmarkeds Feriefond.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 4,16 dage, og

at du ikke er blevet trukket i fleksløntilskud for 4,16 dage.

 

Du oplyser i din klage, at du ikke har afholdt ferien.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 4.780,15 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Klager har oplyst, at han ikke har holdt ferie i ferieafholdelsesperioden, bl.a. pga. Covid-19.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har ansøgt om udbetaling af 4.780,15 kr. i feriepenge for 4,46 dage med den 25. juni 2020 som første feriedag. Klager afholdt imidlertid ikke ferie som ansøgt, men oppebar i stedet i perioden fleksløntilskud og løn. Klager har således ansøgt om og fået udbetalt feriepenge uden at holde ferie som ansøgt. Klager har herved som udgangspunkt oppebåret feriepengene med urette og skal som udgangspunkt betale feriepengene tilbage. Dette ville klager have kunnet undgå ved at have holdt ferien de 4,46 dage på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 2020-2021; klager har imidlertid ikke fremlagt nogen dokumentation for, at det har været tilfældet. Klager ville endvidere kunne undgå tilbagebetaling, hvis en feriehindring havde afskåret ham fra at afholde ferien i ferieafholdelselsesperioden indtil den 31. december 2021. Dette har klager ikke dokumenteret, hvorved bemærkes at Covid-19 ikke i sig selv er feriehindring i ferielovens forstand.

 

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse af de grunde, som FerieKonto har anført.

 

Til klagers bemærkninger om, at der ikke er mulighed for at angive årsag for ændring af ferie pga. fx sygdom osv., når man bestiller feriepenge på borger.dk, bemærkes det, at der ud fra klagers oplysninger i sagen ikke har været tale om feriehindring i form af sygdom i hele ferieafholdelsesperioden.

 

Det bemærkes, at Ankenævnet ved afgørelsen har lagt til grund, at klager allerede har tilbagebetalt 5.548,04 kr. for manglende afholdelse af ferie i det forudgående ferieår fra den 1. maj 2019 – 31. april 2020.

 

Desuden bemærkes det, at klagers bemærkninger om, at kommunen har fradraget 30 pct. af klagers fleksløntilskud på grund af de udbetalte feriepenge på ca. 5.548,00 kr., ligeledes angår sagen vedrørende ferieåret fra 1. maj 2019 – 31. april 2020.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 4.780,15 kr.