Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-196 / 09-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 20. juni 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 11. august 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 11.583,34 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 28. december 2021 om udbetaling af feriepenge for 16,50 dage med første feriedag den 12. december 2021.

 

Den 11. februar 2022 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 5. maj 2022 orienterede FerieKonto klageren om XXX’s indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 19. maj 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

”…

 

Jeg har skrevet til min a-kasse og fortalt hvorfor jeg har skrevet den 12 dec

Jeg har meldt mig fra job center fra dagpenge den 27 dec2021

Fordi skulle være vikar men først ville starte start januar.

Så kunne jeg bruge de ferie penge i de 14 dage jeg var uden arbejde.

Men så kom problemet at de to uger jo er skilt så at den ene uge er i januar 2022.

Tænkte mig ik lige om

Også tænkte jeg hvad fanden jeg så, også søgte jeg lidt i ferie penge på nettet og fandt noget hvor der stod at man kunne få sine feriepenge uden at skulle holde ferie hvis du er kommet i arbejde, inden den 31 dec 2021 og jeg havde jo meldt fra job center og dagpenge.

Så blev mega glad men så kom det jo at jeg skulle skrive den 12 dec og det ville jo rode rundt med dagpengene, og jeg synes også det var mærkeligt at man skulle skrive den 12 men kunne ikke søge det anderledes,.

Så det måtte bære eller briste.

Jeg har så til min fortvivlelse fundet ud af at jeg slet ikke kunne søge om dem på den måde da jeg var på dagpenge:(

Og at den formular skulle sendes i januar 2022.

Så det er simpelthen derfor , det gik helt i kage og har sagt jeg selvfølgelig vil betale mine dagpenge tilbage som jeg har fået for meget, for jeg har haft ingen intentioner om at snyde. Jeg fik at vide ferie pengene forsvandt i det blå hvis de ik blev søgt inden den 31 og jeg synes nu når det mig selv der har tjent dem at det var så ærgerligt hvis de gik tabt.

 

…”

 

Vedhæftet henvendelsen var en kvittering, hvoraf fremgår, at klager fra den 27. december 2021 blev afmeldt jobcentret.

 

Ved brev af 30. maj 2022 fremsendte FerieKonto et nyt høringsbrev, idet FerieKonto oplyste, at der var en fejl i brevet af 5. maj 2022 i forhold til antal feriedage. FerieKonto vejledte samtidig på ny klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved fornyet elektronisk henvendelse til FerieKonto den 15. juni 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

”…

 

I skriver at der er et mini ferie år og jeg kan bruge dette, jeg har haft ferie hindring da jeg var sygemeldt fra feb/marts til september mener jeg,

Jeg sender jer et brev fra jobcentert hvor der står at jeg er sygemeldt og sender også et udbetaling specifikation hvor i kan se at jeg fik resurse forløbs penge, dette er fordi jeg ikke var berettiget til sygepenge da jeg havde været sygemeldt i 2019 også før jul.

 

…”

 

Vedhæftet henvendelsen var bl.a. kopi af udbetalingsmeddelelse fra XXX Kommune, hvoraf fremgår, at klager i april 2020 fik udbetalt ressourceforløbsydelse under jobafklaring, samt bevillingsskrivelse af 30. april 2020 fra XXX Kommune, hvoraf fremgår, at klager pr. 27. marts 2020 var bevilget ressourceforløbsydelse under jobafklaring indtil dato for ophør af rehabiliteringsplan eller længst til raskmelding.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 20. juni 2022 afgørelse om, at klager skal betale 11.583,34 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 11.583,34 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,50 dage, og at der kun er 5 dage hvor du ikke har modtaget dagpenge, fra den 27. december 2021 til den 31. december 2021.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 17 dage med første feriedag den 12. december 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

A-kassen oplyser dog samtidig, at du kun har modtaget dagpenge fra den 13. december 2021 til den 24. december 2021, svarende til 10 dage.

 

Derudover kan de sidste 1,50 dage ikke nå at være afholdt inden den 31. december 2021.

 

Vi forholder os derfor kun til, at der er 11,50 feriedage du ikke har afholdt inden den 31. december 2021.

 

Vi kan se, at du har bestilt 16.619,58 kr. for 16,50 dage med afholdelse af første feriedag den 12. december 2021.

 

Du har den 19. maj 2022 bekræftet i din skrivelse, at du har modtaget feriepengene.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du har været feriehindret, da du var sygemeldt fra februar/marts 2020, september 2020, og du har vedhæftet udbetalingsspecifikation for april 2020, hvor det fremgår, at du har modtaget ressourceforløbsydelse under jobafklaring.

 

De pågældende feriepenge er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, og tilhører derfor ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Efter den nye ferielovs regler skal du være feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, det vil sige den 31. december 2021. Hvis du er raskmeldt inden den dato, og ferien kan nå at blive afholdt inden, betyder det at ferien skal holdes.

 

Hvis du fortsat var sygemeldt frem til den 31. december 2021 skal du sende dokumentation til FerieKonto for dette. Dokumentation kan for eksempel være din udbetalingsspecifikation for december 2021.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du dokumentere, at du har holdt ferien. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at du ikke opfylder betingelserne for at få udbetalt feriepengene for ferie over 4 uger.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 3. juli 2022, har klager anført følgende:

 

”…

 

Jeg er altså meget forvirret over jeres brev, I skriver til mig den første gang at hvis jeg har optjent mine ferie penge i 2019 så kan det lille ferie år også bruges, 1 maj 2020 til 1 aug 2020 Jeg sender så dokumentation for at jeg har været ferie hindret da jeg var sygemeldt i denne tid.

Har sendt 3 stk papir så i kunne se at jeg ikke har haft mulighed for at holde ferien

Og det gælder jo som en hindring står der.

Det er jo jer selv der nævner at jeg kan bruge dette som dokumentation.

Så er lidt forundret over at i så skriver at jeres vurdering er at jeg skal betale tilbage.

For det skal jeg jo ikke da sygdom er en ferie hindring og jeg kan bruge det lille ferie år( jeres egne ord) og det har jeg gjort og sendt dokumentation.

Så vil gerne klage på den afsluttende høring da den ikke stemmer i overens med det i skriver om det lille ferie år.

Hvis i skal bruge andet dokumentation så må i jo sige hvad for jeg var sygemeldt fra feb til sep 2020.

 

…”      

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 11. august 2022 fastholdt sin afgørelse af 20. juni 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 3. juli 2022 over vores afgørelse af den 20. juni 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du oplyser i din klage, at du er feriehindret, da du har optjent dine feriepenge i 2019, og feriepengene derfor tilhører ferieperioden 1. maj 2020 til 1. august 2020.

 

Du skriver i din klage, at FerieKonto har vejledt dig til, at du kunne bruge miniferieåret, og at du derfor mener at have været feriehindret i den periode.

 

Du oplyser at du er forundret over afgørelsen, da det er FerieKonto der nævner, at du kan bruge dette som dokumentation. Du mener derfor ikke det stemmer overens med det FerieKonto tidligere har skrevet om det lille ferieår.

 

Vi kan i den forbindelse henvise til vores høringsbrev fra den 30. maj 2022, hvor det fremgår at ferien kan afholdes i miniferieåret fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

 

I samme høring i afsnittet ”Vejledning om feriehindring” fremgår det, at du kan overføre ferien til afholdelse i efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis du er feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, i dette tilfælde den 31. december 2021.

 

Begrundelse

Vi kan vejledende oplyse, at de pågældende feriepenge er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, og tilhører derfor miniferieåret som dækker perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.

 

Miniferieåret var en del af overgangsperioden til ny ferielov, og det blev bestemt, at ferie som ikke blev afholdt i miniferieåret automatisk blev overført til afholdelse i den første ferieafholdelsesperiode efter ny ferielov, som dækkede perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ferieafholdelsesperioden for de feriepenge der blev optjent i 2019 kunne dermed strække sig til hele perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

For at have en feriehindring for disse feriepenge er det derfor en forudsætning, at du var feriehindret op til ferieafholdelsesperiodens udløb, det vil sige den 31. december 2021.

 

Det har derfor ikke nogen betydning, at du har oplyst at du var feriehindret fra marts 2020 til september 2020.

 

I det tilfælde du stadig var feriehindret frem til 31. december 2021, har vi bedt dig sende dokumentation for at du har været feriehindret. Vi har ikke modtaget dokumentation for dette.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har ikke sendt dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Du har ikke sendt dokumentation for, at du var feriehindret op til den 31. december 2021.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 11.583,34 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt 16.619,58 kr. i feriepenge for 16,50 feriedage med 12. december 2021 som første feriedag. Klager modtog i perioden fra den 12. december 2021 til og med den 26. december 2021 arbejdsløshedsdagpenge og har over for FerieKonto oplyst, at hun ikke holdt ferie i denne periode, men alene fra den 27. december 2021 til den 31. december 2021. Klager har således ansøgt om og fået udbetalt feriepenge uden fuldt ud at holde ferie som ansøgt. Klager har herved som udgangspunkt oppebåret den del af de modtagne feriepenge, 11.583,34 kr., som svarer til de ikke-afholdte 11 feriedage, med urette og skal som udgangspunkt betale dette beløb tilbage.

 

Klager har ikke afholdt de 11,50 feriedage på noget andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Spørgsmålet er, om der har foreligget en feriehindring.

 

Klager har påberåbt sig egen sygdom, og egen sygdom kan være en feriehindring i ferielovens forstand. Der foreligger imidlertid alene oplysning om, at klager var sygemeldt fra februar/marts til september 2020. Der er på denne baggrund ikke grundlag for at anse klager for som følge af egen sygdom at være forhindret i at afholde de 11,50 feriedage inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021. Det af klager om FerieKontos vejledning anførte kan ikke føre til et andet resultat.

 

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som er anført af FerieKonto, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 11.583,34 kr.