Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-237 / 17-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 14. oktober 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 25. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 13.755,51 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 16. juni 2022 om udbetaling af feriepenge for 15 dage, 13.755,51 kr., optjent i ferieåret 2020-2021 til afholdelse i ferieafholdelsesperioden 2020-2021. Beløbet blev ansøgt med angivelse af 1. juli 2021 som første feriedag, og klager fik på dette grundlag beløbet udbetalt.

 

Klager rettede den 23. juni 2022 henvendelse til FerieKonto og oplyste, at klager ikke holdt ferie i juli 2021. Klager oplyste samme dag til FerieKonto, at ferien var afholdt i opsigelsen, og at klager ikke forstår, hvorfor der er indberettet ikke afholdt ferie.

 

I brev af 28. juli 2022 vejledte FerieKonto klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Klager har den 29. juli 2022 og igen den 28. september 2022 oplyst FerieKonto om, at klager ikke har holdt ferien i juli 2021, da klager var feriehindret på grund af sygdom. Klager har indsendt dokumentation i form af aftale af 30. juni 2021 mellem klager og den tidligere arbejdsgiver om fratræden med udgangen af november måned 2021 og fritstilling. Af fratrædelsesaftalen fremgår, at klager skal afholde ferie i fritstillingsperioden, forudsat at klager er raskmeldt.  

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 14. oktober 2022 afgørelse om, at klager skal betale 13.755,51 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 13.755,51 kr. tilbage.

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog løn fra arbejdsgiver.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 15 dage, og at du ikke er blevet trukket i løn fra arbejdsgiver for 15 dage.

 

Du har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 15 dage med første feriedag den 1. juli 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 13.755,51 kr. for 15 dage med afholdelse af første feriedag den 1. juli 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at ferien ikke er afholdt i juli 2021 grundet feriehindring. Du oplyser samtidig, at din arbejdsgiver har vurderet, at du har været feriehindret i juli 2021, da ferien var øremærket til den periode.

 

Vi kan vejledende oplyse, at du som udgangspunkt ikke kan få udbetalt feriepenge, hvis du er feriehindret. Hvis du var feriehindret op til 31. december 2021, hvor ferieafholdelsesperioden udløb, kan du få overført ferie i op til 4 uger grundet feriehindring.

 

Hvis du ikke længere er ansat ved den arbejdsgiver, som du har optjent feriepenge fra, kan du have mulighed for at få feriepengene udbetalt på grund af fratrådt job. Det kræver dog, at du ikke har modtaget visse offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021 eller du havde en feriehindring op til 31. december 2021.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af løn fra arbejdsgiver, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 16. oktober 2022, har klager anført følgende:

 

” Jeg vil hermed klage over, at feriekonto ønsker at beslaglægge mine feriepenge.

Jeg har frem til 1. december 2021 arbejdet ved XXX. Jeg blev afskediget d. 1. juli 2021 og havde min afskedigelsesperiode fra 1. juli til og med 1. december 2021. Jeg modtager dagpenge for ledighed i december 2021.

  1. 1. oktober 2021 modtager jeg en samlet afregning fra XXX, da jeg er forudlønnet. Her er indeholdt en samlet opgørelse af mit feriepengetilgodehavende.

I sommeren 2022 opdager jeg, at der stadig står ca. 13.000 til mig på feriekonto. Jeg begår en fejl og melder ferie for perioden 3 uger i juli, hvor der er ferieperiode ved XXX. Jeg kommer i tanker om, at jeg på det tidspunkt var sygemeldt med med refusion. Efter flere henvendelser til jer, trænger jeg endelig igennem til jer, da jeg netop ikke vil beskyldes for bedrageri. Inden jeg gjorde dette, havde jeg kontaktet både min a-kasse og sygedagpengeafdelingen ved XXX, der begge sagde, at jeg kunne hæve min resterende feriepenge, når jeg ikke havde holdt ferie.

Men I blev ved, så jeg har endvidere kontaktet XXX, der siger, at feriepengene er mine uanset om jeg har holdt ferie i juli eller ej. Jeg har altid haft ferie med løn i de undervisningsstillinger, jeg har haft, og da jeg ikke er ekspert i feriepenge, så regner jeg naturligvis med, at hvis jeg får udbetalt feriepenge, så er jeg berettiget til dem.

Jeg vedlægger endelig opgørelse fra XXX i form af lønseddel for november 2021.”

 

Det fremgår bl.a. af den vedlagte lønseddel fra den tidligere arbejdsgiver, at der er afregnet feriegodtgørelse for 15 dage for sidste år.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 25. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 14. oktober 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 16. oktober 2022 over vores afgørelse af den 14. oktober 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du frem til 1. december 2021 har arbejdet ved XXX. Du oplyser, at du blev afskediget den 1. juli 2021 og fratrådte den 1. december 2021. Du oplyser endvidere, at du modtog dagpenge i december 2021.

 

Du oplyser, at du den 1. oktober 2021 modtog en samlet afregning fra din arbejdsgiver, der indeholdt en samlet opgørelse af dit feriepengetilgodehavende.

 

Du oplyser, at du ved en fejl melder ferie i 3 uger i juli, men at du var sygemeldt med refusion på det tidspunkt. Du oplyser endvidere, at du er blevet oplyst af a-kasse og Jobcenter, at du kunne hæve feriepengene, selvom du ikke holdt ferie. Du oplyser endvidere, at din arbejdsgiver har oplyst, at feriepengene er dine, uanset om du har holdt ferie i juli eller ej. Du medsender dokumentation i form af en lønseddel for november 2021.

 

Du har per telefon den 23. juni 2022 endvidere oplyst, at ferien var afholdt i opsigelsesperioden, og at du ikke forstod, hvorfor din arbejdsgiver har indberettet ferien til Feriekonto.

 

Begrundelse

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 15 dage, hvor du samtidig har modtaget løn.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal afholde ferie for at få feriepenge udbetalt.

 

Som det fremgår af vores afgørelse af 14. oktober 2022, kan vi se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage, hvis du sender dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du ikke har sendt dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt.

 

Du oplyser, at ferien var afholdt i opsigelsesperioden. Hvis ferien er afholdt under din ansættelse, skulle arbejdsgiver ikke have indberettet feriepengene. Dette ændrer dog ikke på, at feriepengene er udbetalt med urette.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 13.755,51 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt 13.755,15 kr. i feriepenge for 15 feriedage med den 1. juli 2021 som første feriedag. Klager havde imidlertid ikke afholdt ferie i den pågældende periode, hvor klager oppebar løn fra sin daværende arbejdsgiver. Klager har således ansøgt om og fået udbetalt feriepenge som ansøgt uden at holde ferie som ansøgt. Klager har herved som udgangspunkt oppebåret feriepengene med urette og skal som udgangspunkt betale feriepengene tilbage. Dette ville klager have kunnet undgå ved at have holdt ferien de 15 dage på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 2020-2021; klager har imidlertid ikke dokumenteret noget sådant, men oplyst at have modtaget løn indtil udgangen af november 2021 og ledighedsdagpenge i december 2021. Klager ville endvidere kunne undgå tilbagebetaling, hvis sygdom havde afskåret hende fra at afholde ferien i ferieafholdelsesperioden indtil den 31. december 2021; klager har imidlertid ikke dokumenteret noget sådant, men oplyst at have modtaget ledighedsdagpenge i december 2021.

 

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse af de grunde, som FerieKonto har anført.

 

Det, som klager har anført om a-kassens, Jobcenterets og arbejdsgiverens vejledning, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 13.755,51 kr.