Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-1 / 23-09-2023

FerieKontos afvisning af at foretage genvurdering ophævet og sagen hjemvist til foretagelse af genvurdering, da der var klaget inden for klagefristen

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 30. december 2022 om afvisning af at genvurdere sin afgørelse af 15. august 2022, hvorefter XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 25.866.81 kr., og hjemviser sagen til foretagelse af genvurdering.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 5. marts 2020 om udbetaling af feriepenge for 10,44 dage med første feriedag den 10. juni 2020.

 

Den 14. december 2020 indgav XXX kommune indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie i 10,44 dage, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. Det fremgik af indberetningen, at kommunen ikke var bekendt med, hvorfor ferie ikke var afholdt.

 

Indberetningen gav anledning til en korrespondance mellem FerieKonto og kommunen. Kommunen oplyste herunder den 10. juni 2021 i en elektronisk meddelelse følgende:

 

”Hej …. Her er dokumentation (fra E-indkomstregistret) for udbetaling af løn for perioden 010620-310720.

 

Jeg er dog blevet lidt i tvivl om der er tale om dobbeltforsørgelse.

Dette grundet, medarbejder i jobcenter oplyste (november sidste år), at XXX ikke havde været i stand til at holde ferie, grundet sygdommen, og at XXX selv havde oplyst til medarbejderen den 24.11.2020, at han ikke havde afholdt ferie.”

 

 I brev af 19. juni 2022 orienterede FerieKonto klageren om, at XXX Kommune havde indberettet, at han havde fået udbetalt feriepenge for en periode, hvor han også havde modtaget løn, og vejledte klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Det oplystes samtidig, at hvis klageren havde været forhindret i at afholde ferien, kunne han læse mere i brevets afsnit om ”Vejledning om feriehindring”.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 15. august 2022 afgørelse om, at klager skal betale 25.866,81 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 25.866,81 kr. tilbage.

Det svarer til 10,44 dage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.
...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 10,44 dage, og at du ikke er blevet trukket i løn fra arbejdsgiver for 10,44 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 10,44 dage med første feriedag den 10. juni 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 25.866,81 kr. for 10,44 dage med afholdelse af første feriedage den 10. juni 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for at du afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

Af FerieKontos telefonnotat af 29. august 2022 fremgår, at klager har ringet til FerieKonto og oplyst, at ferien er afholdt. Klager oplyser desuden, at han ønsker at få en gennemgang af sagen, og spørger til, hvad han skal gøre nu. FerieKonto oplyser klager om, at fyldestgørende dokumentation på, at ferie er afholdt, kan være en lønseddel, hvoraf det fremgår, at ferien er afholdt, eller dokumentation fra arbejdsgiveren, hvor de præcise datoer for ferien oplyses, samt arbejdsgiverens bekræftelse på, at ferien er afholdt uden løn.

 

Den 8. september 2022 fremsender klager dels en ”Optælling af timer 08.06-12.07.2020 (ugerne 24-38)”, dels en ”Optælling af timer 13.07.-09.08.2020 (ugerne 29-32)”. Det er uklart, hvad optællingerne viser, men der er angivet følgende tekst ””Sygdom/gravid/oms” og ”Normtimer”.

 

Den 9. september 2022 sender FerieKonto en orientering til klager, hvoraf følgende fremgår:

 

”FerieKonto har modtaget din henvendelse i sagen vedrørende samtidig udbetaling af feriepenge og offentlig ydelse.

 

Det, du har sendt, er ikke tilstrækkelig dokumentation på, at ferien er holdt i ferieafholdelsesperioden.

 

Vi fastholder derfor vores afgørelse af 15. august 2022.

Dokumentationen kan være udbetalingsspecifikationer, lønsedler eller anden dokumentation, hvor det tydeligt fremgår, at du har haft feriedage uden dagpenge eller løn i perioden. Det kan også være en skriftlig bekræftelse fra din a-kasse eller arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter, at du har holdt ferie uden dagpenge eller løn i ferieåret fra dato til dato.

 

Egne oplysninger om, hvornår du har holdt ferie, er ikke fyldestgørende dokumentation.

 

Afholdt ferie bør altid skriftligt bekræftes til os fra en arbejdsgiver eller a-kasse for at sikre gyldigheden af den dokumentation, vi modtager. Hvis du selv sender dokumentationen, skal den være underskrevet og stemplet af din arbejdsgiver eller a-kasse.

 

Det fremgår ikke af din henvendelse, at du vil klage over afgørelsen. Hvis du vil klage over afgørelsen skal vi bede dig oplyse os om dette inden klagefristens udløb. Det vil hjælpe, hvis du præciserer hvad det er du ønsker at klage over.”

 

 

Af telefonnotat af 24. oktober 2022 fremgår, at klager har ringet og fortalt, at han har indsendt nogle papirer. Det fremgår også, at FerieKonto ikke kan se papirerne endnu.

 

I mail fra klager af 24. oktober 2022 anmoder klager om en måneds udsættelse for tilbagebetaling af udbetalte feriepenge, da klager er i færd med at finde ud af, hvor fejlen mellem arbejdsgiver og kommune er opstået.

 

I brev af 2. november 2022 oplyser FerieKonto klager om, at de ikke kan tilbyde henstand og ikke kan stoppe rykkerskrivelserne ved for sen betaling.

 

I mail fra klager af 20. december 2022 oplyser klager, at han har fået udbetalt feriepenge på forkert registrerede dage og nu sidder med et krav fra FerieKonto på 25.000 kr. grundet feriepenge i 2020. Klager oplyser desuden, at han ønsker at klage over afgørelsen.

 

FerieKontos afgørelse med afvisning af at behandle klagen

FerieKonto har i brev af 30. december 2022 afvist at behandle klagen, idet FerieKonto oplyser, at klagefristen er overskredet. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Vi behandler ikke din klage, idet klagefristen er overskredet.

 

Vi sætter din opkrævning i bero, indtil klagen er behandlet ved ATP-ankenævnet.

 

Begrundelse for afgørelse

Det er muligt at klage over en afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge. Klagen skal sendes til FerieKonto senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Vi fremsendte en digital afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge den 15. august 2022.

 

Klagefristen udløb 4 uger efter, dvs. den 12. september 2022. Vi modtog først din klage den 20. december 2022. Klagen er derfor modtaget efter klagefristens udløb.

 

Vi finder ikke, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at vi skal se bort fra fristoverskridelsen.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos afgørelse om afvisning af at behandle klagen.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 25.866,81 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det fremgår af § 39, stk. 1, i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at FerieKontos afgørelser truffet efter § 36, stk. 2, kan indbringes for ATP-ankenævnet af den, afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen. Af § 39, stk. 2, fremgår, at klagen sendes til FerieKonto, som vurderer sagen på ny. Fastholder FerieKonto sin afgørelse helt eller delvis, sendes sagen videre til ATP-Ankenævnet.

 

FerieKontos afgørelse om tilbagebetaling er truffet den 15. august 2022.

Klager har den 29. august 2022 henvendt sig telefonisk til FerieKonto, hvor klager oplyser, at han ønsker en gennemgang af sagen, at han har holdt ferien samt ønsker vejledning om, hvad han kan gøre. Under samtalen vejledes klager i, hvilken dokumentation han skal fremsende. Den 8. september fremsender klager dokumenter, som han ønsker skal tjene til dokumentation.

 

FerieKonto orienterede herefter den 9. september 2022 klageren om, at den indsendte dokumentation ikke var ”tilstrækkelig dokumentation på, at ferien er afholdt i ferieafholdelsesperioden”. Derudover anførtes, at det ikke fremgik af klagers henvendelse, om han ville klage over afgørelsen, hvilket han blev bedt om at oplyse FerieKonto om ”inden klagefristens udløb”.

 

Klager havde imidlertid på dette tidspunkt – som lå inden for klagefristen på 4 uger – henvendt sig såvel mundtligt som skriftligt til FerieKonto og givet udtryk for at være uenig i afgørelsen.

 

FerieKonto burde derfor have opfattet klagers henvendelser som en rettidigt indgivet klage, også selvom klager først bruger ordet ”klage” i sin mail af 20. december 2022, og den af klager indsendte dokumentation var endvidere så uklar, at den burde have givet anledning til yderligere sagsbehandling i form af vejledning og indhentelse af yderligere oplysninger, herunder om evt. feriehindring i form af sygdom.

 

Ankenævnet ophæver derfor FerieKontos afgørelse af 30. december 2022 om afvisning af klagen og hjemviser sagen til FerieKonto med henblik på yderligere oplysning af sagen og genvurdering af afgørelsen af 15. august 2022.