Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-160 / 24-05-2023

FerieKontos afgørelse var truffet på et mangelfuldt grundlag. Afgørelsen ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 2. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 21. juni 2022, og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

XXX (herefter klager) ansøgte den 29. april 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 24,96 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 2. maj 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 29. april 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 24,96 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 24,96 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget efterløn i 45 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 24,96 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som FerieKonto har anset for at være indgivet den 6. maj 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”...

 

Jeg er ikke enig i jeres afgørelse af søgning af mine feriepenge. Da jeg søgte om mine feriepenge, var der ingen steder jeg kunne oplyse at jeg i efteråret 2021, igen havde en depression (som jeg stadig er i medicinsk behandling for) hvilket min læge psykiater & psykolog kan bekræfte. Dette er i øvrigt også årsagen til at jeg måtte sige mit job op og gå på efterløn.

 

Jeg er selvfølgelig helt indforstået med at skulle tilbagebetale min udbetalte efterløn, svarende til de 24,96 dage.

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 21. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 2. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 16. juni 2022 over vores afgørelse af den 2. maj 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du sender en klage over vores afgørelse af den 2. maj 2022. Ved en fejl sender du klagen til XXX Kommune, som kvitterer for modtagelsen den 6. maj 2022. Den 16. juni 2022 videresender du klagen til FerieKonto og henvender dig ligeledes telefonisk vedr. din klage. FerieKonto anser din klage for modtaget den 6. maj 2022. Klagen anses derfor for modtaget inden for klagefristen.

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke er enig i vores afgørelse.

 

Du oplyser, at da du søgte om feriepengene, var der ingen steder, hvor du kunne oplyse, at du i efteråret 2021 havde en depression. Du oplyser også, at du er indforstået med at skulle tilbagebetale din udbetalte efterløn svarende til de 24,96 dage.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget efterløn i 45 dage i ferieafholdelsesperioden. Du oplyser endvidere, at du ikke har været feriehindret.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Egen sygdom kan være en feriehindring i ferielovens forstand. Det er i klagen anført, at klager i efteråret 2021 led af en depression, og at det er årsagen til, at hun ikke holdt ferie i efteråret 2021. Det fremgår ikke af sagen, at klager selv skulle have oplyst, at hun ikke har været feriehindret. FerieKonto har således ikke taget stilling til, om det, klager har anført om egen sygdom, udgjorde en feriehindring i lovens forstand. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet afgørelse med stillingtagen til det nævnte forhold og eventuelle konsekvenser heraf.