Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-254 / 27-08-2023

FerieKontos afgørelse var truffet på et mangelfuldt grundlag. Afgørelsen ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 28. november 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 9. december 2022, og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

XXX  (herefter klager) ansøgte den 16. februar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 7,48 feriedage, 0,53 feriedage og 17,34 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 og 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den 13. juli 2022 indgav XXX kommune indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selvom klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. XXX kommune oplyste, at årsagen ifølge klager var, at hun havde været feriehindret. I brev af 10. november 2022 orienterede FerieKonto klageren om XXX Kommunes indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021. FerieKonto vejledte samtidig om feriehindring.

 

I klagers høringssvar af 11. november 2022 medsendte klager bl.a. afgørelse fraXXX kommune truffet den 13. juli 2022 vedrørende feriepengenes betydning for hendes ressourceforløbsydelse. Det fremgår af afgørelsen, at klager over for kommunen havde oplyst, at hun havde været feriehindret i perioden, men havde valgt en fiktiv dato, så feriepengene ikke gik tabt, hvilket hun havde talt med Udbetaling Danmark om.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 28. november 2022 afgørelse om, at klager skal betale 20.037,58 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 og 1. september 2020 til 31. december 2021. Det hedder i afgørelsen bl.a.:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 20.037,58 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 og 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 25,35 dage, og at du ikke er blevet trukket i ressourceforløbsydelse for 25,35 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 25,35 dage med første feriedag den 1. december 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt følgende:

3.744,43 kr. for 7,48 dage med første feriedag den 25. december 2021.

608,39 kr. for 0,53 dage med første feriedag den 1. december 2021.

15.684,76 kr. for 17,34 dage med første feriedag den 2. december 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferie. Du har som svar sendt en afgørelse fra XXX kommune.

Det fremgår af afgørelsen, at din ressourceforløbsydelse er udbetalt med rette og der ikke sker modregning i din ressourceforløbsydelse.

Det fremgår også af afgørelsen, at kommunen sender indberetning til FerieKonto grundet udbetaling af feriepenge og ressourceforløbsydelse samtidig.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

FerieKonto har ikke i afgørelsen forholdt sig til, at det af XXX Kommunens indberetning og af kommunens afgørelse af 13. juli 2022 fremgår, at klager mener at have været ferieforhindret i perioden.

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 1. december 2022, har klager vedhæftet afgørelse af 4. juli 2022 fra Ankestyrelsen, hvori klagers sag vedrørende feriepengenes betydning for klagers ressourceforløbsydelse hjemvises til XXX Kommune til fornyet behandling, samt afgørelse af 30. november 2021 fra Jobcenteret ved XXX kommune vedrørende  visitering af klager til et treårigt ressourceforløb, og der er i klagen anført følgende:
 

”Anker afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge pga feriehindring pga sygdom.”

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 9. december 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. november 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 1. december 2022 over vores afgørelse af den 28. november 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du medsender en afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. ressourceforløbsydelse, hvoraf det fremgår, at kommunen skal behandle din sag igen.

 

Du medsender endvidere en afgørelse fra Jobcentret ved XXX Kommune, hvoraf det fremgår, at du visiteres til et ressourceforløb under ressourceforløb.

 

Begrundelse

Du har tidligere sendt dokumentation i form af en afgørelse fra Jobcentret ved XXX Kommune. Det fremgår af afgørelsen, at dine udbetalte feriepenge ikke skulle modregnes i din ressourceforløbsydelse, idet du ikke har afholdt ferien.

 

Ferielovens udgangspunkt er, at udbetaling af feriepenge kan ske, såfremt lønmodtageren afholder ferie.

 

Vi har ikke modtaget dokumentation for, at ferien er afholdt.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

FerieKonto har heller ikke i denne afgørelse forholdt sig til det af klageren anførte om, at hun har været ferieforhindret.

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 20.037,58 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 og 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Egen sygdom kan således være en feriehindring i ferielovens forstand. 

 

Det fremgår af de afgørelser, som klager har indsendt vedrørende klagers ressourceforløbssag, og er også anført i hendes klage til Ankenævnet, at hun gør gældende, at hun har været ferieforhindret som følge af sygdom. FerieKonto har hverken i sin afgørelse eller i sin genvurdering forholdt sig hertil, og har heller ikke i afgørelserne vejledt klageren om, hvad hun kan indsende af dokumentation for at godtgøre, at hun har været ferieforhindret på grund af sygdom. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet afgørelse med henblik på stillingtagen til det nævnte forhold og eventuelle konsekvenser heraf.