Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-228 / 01-07-2023

FerieKontos afgørelse var truffet på et mangelfuldt grundlag. Afgørelsen ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 6. juli 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 10. oktober 2022, og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

XXX (herefter klager) ansøgte den 29. juni 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 6,73 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 6. juli 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 29. juni 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 6,73 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 6,73 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 10 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 6,73 dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 8. september 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”...

 

Jeg vil gerne have omstøbt afgørelse af afslag på feriepenge.

 

Begrundelse:

Feriepenge i forbindelse med konkurs.

Aktiver låst i forbindelse med konkurs.

Feriepenge er stillet til rådighed i start 2022.

 

...”

 

Klager fremsendte den 13. september 2022 flere bilag, herunder kopi af udbetalingsbilag fra XXX, hvoraf fremgår, at klager den 18. januar 2022 fik udbetalt 9.704,26 kr. vedrørende ”Ferieregnskab og XXX”, samt kopi af e-mail af 14. februar 2022 fra XXX, hvoraf blandt andet fremgår, at klagers sag afsluttes, da XXX har fået oplysning om, at klager har fået udbetalt feriepenge og XXX opsparing fra hans ansættelse hos den konkursramte virksomhed.  

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 10. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 6. juli 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Vedr. klage over afgørelse om overskydende ferie

 

FerieKonto fremsendte den 6. juli 2022 en afgørelse om afslag på udbetaling af overskydende ferie med en klagefrist på 4 uger, jf. ferielovens § 39, stk. 1.

 

Vi har den 8. september 2022 modtaget din klage over afgørelsen.

 

Afgørelse

 

Vi behandler ikke din klage, idet klagefristen er overskredet.

 

Begrundelse for afgørelse

 

Det er muligt at klage over en afgørelse om overskydende ferie. Klagen skal sendes til FerieKonto senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Vi fremsendte en digital afgørelse om afslag på udbetaling af overskydende ferie den 6. juli 2022. Klagefristen udløb 4 uger efter, dvs. den 3. august 2022. Vi modtog først din klage den 8. september 2022. Klagen er derfor modtaget efter klagefristens udløb.

 

Vi finder ikke, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at vi skal se bort fra fristoverskridelsen.

 

Du har fremsendt dokumentation for, at XXX har udbetalt løn til dig. Vi har dog ikke modtaget dokumentation for, at feriepengene først var til rådighed efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021. Vi har derfor ikke fundet grundlag for at genoptage sagen.

 

          …

 

Bemærkninger til genvurderingen

 

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP

m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til

Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til

behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

 Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 10 dage i ferieafholdelsesperioden. Klager har anført, at feriepengene er optjent i et ansættelsesforhold, hvor klagers arbejdsgiver er gået konkurs, og at han først den 18. januar 2022 har fået feriepengene til disposition fra XXX.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der herefter et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

 

En arbejdsgivers konkurs kan betyde, at lønmodtageren ikke har feriebetalingen til rådighed, når ferie skal afholdes, selv om LG eller en feriefond efterfølgende dækker kravet. Manglende adgang til at få udbetalt feriegodtgørelse i ferieafholdelsesperioden som følge af arbejdsgiverens konkurs kan derfor være en feriehindring i ferielovens forstand, jf. bekendtgørelsen om feriehindringer § 2, nr. 11.

 

Det er i klagen anført, at udbetaling af feriepenge var låst på grund af arbejdsgivers konkurs, og at feriepengene blev stillet til rådighed start 2022. Dette understøttes af de fremsendte bilag fra henholdsvis XXX og XXX.

 

FerieKonto har ikke i afgørelsen af 6. juli 2022 forholdt sig til eller vejledt om muligheden for og betydningen af en feriehindring som nævnt. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet afgørelse med stillingtagen til det nævnte forhold og eventuelle konsekvenser heraf.