Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-209 / 19-08-2023

Feriekontos afgørelse truffet på et mangelfuldt grundlag. Afgørelsen ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 11. august 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 15. september 2022, og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 30. oktober 2021 om udbetaling af feriepenge for 24,64 dage med første feriedag den 1. oktober 2021.

 

Den 2. februar 2022 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom, idet klager alene havde afholdt 7 dages ferie. I brev af 29. marts 2022 orienterede FerieKonto klageren om XXX’s indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 6. april 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

 

”…

 

Jeg vedhæfter hermed min barselsaftale. Der kan i se overblikket over min barsel og derefter ferie som blev afholdt i forlængelse af barslen! Jeg kan simpelthen ikke finde den med min tidligere leders underskrift på og jeg har desværre ikke mulighed for og få en kopi til jer, da jeg slet ikke arbejder der mere, men tænker da det er muligt for jer og ringe til hende og få den. Jeg blev efterfølgende sygemeldt med fødselsdepression nemlig og blev derefter opsagt! Efter sygdomsforløbet, Fik jeg så et nyt job den 4. Oktober 2021, hvor i har fået de sidste 7 dages ferie fra!

…”

Vedhæftet henvendelsen var kopi af ”Aftale om barselsorlov” underskrevet af klager den 20. maj 2020.

 

Ved brev af 13. april 2022 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og oplyste, at det fremsendte ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at klager havde afholdt ferie.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 30. april 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

”…

 

Nu har jeg gennemsøgt alt og været på loftet for og finde mine papirer i forbindelse med ferie som er afholdt! Min barselsaftale kan jeg simpelthen ikke finde med en underskrift på fra daværende leder. Har kun den jeg fik tilsendt pr. Mail til gennemgang. Jeg fandt dog det brev hun fremsendte sammen med min barselsaftale

…”

Vedhæftet henvendelsen var igen kopi af ”Aftale om barselsorlov”, samt brev fra klagers daværende arbejdsgiver, dateret den 19. maj 2020, hvoraf fremgår bl.a., at det er aftalt, at klager efter endt barsel afholder ferie i perioden fra den 2. marts 2021 og tre uger frem.

 

Ved brev af 24. maj 2022 oplyste FerieKonto, at det fremsendte fortsat ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation og vejledte klager om at kontakte sin arbejdsgiver for at få en erklæring på, at ferien er afholdt, alternativt at klager kunne fremsende en lønseddel, hvoraf det fremgår, at klager har afholdt ferien.

 

 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 11. august 2022 afgørelse om, at klager skal betale 7.849,45 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 7.849,45 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 17,64 dage.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 25 dage, og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 7 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 25 dage med første feriedag den 1. oktober 2021, og at du kun har holdt ferien i 7 dage.

 

Vi kan se, at du har fået udbetalt 11.239,19 kr. for 25 dage med afholdelse af første feriedag 1. oktober 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du har været på barsel. du har sendt dokumentation, men det er ikke fyldestgørende. vi har bedt dig om yderligere men har ikke modtaget det.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget af FerieKonto den 5. maj 2022, har klager anført følgende:

 

”Jeg har modtaget en afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge!

Den vil jeg gerne klage over. Jeg mener ikke at det er rigtigt at jeg skal betale dagpenge tilbage, for jeg har ikke gjort noget forkert!

Jeg har sendt et utal af papirer til jer som redegører for udbetaling af feriepengene.

Selv min daværende a.kasse skriver et brev til mig som jeg skal sende med i dokumentation. De skriver alt det i skal bruge og at det burde svare på jeres krav, plus at i kunne kontakte dem.

Det er min tidligere sagsbehandler som lavede rav i den. Hun stoppede selfølgelig kort efter nytår, uden og have gjort opmærksom på det. Jeg har kæmpet med alle de fejl hun fik lavet i mine ting med det ferie osv!

Jeg fik absolut ingen Dagpenge i oktober, november og december 2021

Jeg har sendt så meget dokumentation ind til jer! Også lønseddel fra a.kassen som viser at de ikke udbetalte mig løn i hele perioden (de sidste måneder af 2021)

Jeg har på ingen måder fået dobbelt udbetaling og det sendte a.kassen også til mig som jeg vedhæftede til jer! Jeg har sendt dokumentationer over 3 omgange! Også på ferie før og efter min barsel som var under de feriepenge! Jeg troede bare de var blevet udbetalt, men nej!

Det kan simpelthen ikke være rigtigt at i mener jeg skal betale dem tilbage, når jeg sender lønsedler ind som dokumentation, plys brev fra a.kasse og daværende leder!

Det er absolut ikke min skyld at XXX lavede en fejl i min sag! Jeg har virkelig kontaktet dem mange gange og kæmpet med dem, hvilket har resulteret i at jeg har skiftet a.kasse!

Jeg har på ingen måder fået de penge som er blevet oplyst fra a.kassen og det skriver de også i mit brev.

De lavede en fejl. Eller hende som var der dengang gjorde og det er gået SÅ meget udover mig!

 

Jeg ser gerne i går det hele igennem igen for jeg har intet gjort forkert.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 15. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 11. august 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 5. september 2022 over vores afgørelse af den 11. august 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har afholdt ferien.

 

Du oplyser, at du har sendt et utal af papirer, som redegør for udbetaling af feriepengene. Du oplyser, at din daværende a-kasse har skrevet et brev, som du skulle medsende som dokumentation.

 

Du oplyser, at der er lavet fejl fra din tidligere sagsbehandler, og at du ikke har modtaget dagpenge i oktober, november og december 2021.

 

Du oplyser, at du har sendt lønseddel fra a-kassen, som viser, at de ikke udbetalte løn til dig de sidste måneder af 2021.

 

Du oplyser, at du har sendt dokumentation til os tre gange, herunder vedr. ferie før og efter din barsel.

 

Begrundelse

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at få udbetalt feriepenge.

 

Hvis du har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Du har fremsendt dokumentation i form af en barselsaftale samt en skrivelse fra din arbejdsgiver. Vi har tidligere orienteret dig om, at det ikke er tilstrækkelig dokumentation.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har været berettiget til udbetalingen af feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 7.849,45 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har anført, at hun har afholdt ferie på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden end det tidspunkt, hun har angivet i ansøgningen. Klager har endvidere anført, at hun ikke har modtaget dagpenge i oktober, november og december 2021, at det er en fejl fra a-kassens side, når de oplyser det modsatte, og at a-kassen har udfærdiget et brev, som beskriver forløbet, herunder at klager ikke har fået dagpenge i perioden, hvilket brev klager angiver at have indsendt til FerieKonto. Klager har endvidere anført, at hun den 4. oktober 2021 fik nyt job.

 

Klager har påberåbt sig – hvilket også fremgår af FerieKontos genvurdering – at hun har sendt ”et utal af papirer” til FerieKonto, herunder det nævnte brev fra a-kassen om, at hun ikke har modtaget dagpenge i oktober, november og december 2021, samt dokumentation vedrørende ferie før og efter hendes barsel. FerieKonto har i sin genvurdering ikke forholdt sig hertil, men det må efter afgørelsens indhold lægges til grund, at FerieKonto ikke har modtaget den påberåbte dokumentation.

 

FerieKonto ses således ikke at have taget stilling til det af klageren anførte, og da Ankenævnet ikke kan tage stilling til klagen på det foreliggende grundlag, ophæver Ankenævnet den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet afgørelse med stillingtagen til de nævnte forhold og eventuelle konsekvenser heraf.