Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr.2022-183 / 27-08-2023

Ferieafholdelse for modtagne feriepenge ikke godtgjort med rimelig sandsynlighed

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 2. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 19. juli 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020-31. december 2021 med i alt 6.318,75 kr., medmindre klager inden 3 uger efter denne afgørelse til FerieKonto indsender fornøden dokumentation for afholdt ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020-31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 26. februar 2020 om udbetaling af feriepenge, 6.318,75 kr., for 8,27 dage med første feriedag den 10. juni 2020 og fik det ansøgte beløn udbetalt.

 

Den 29. maj 2020 indgav XXX A-kasse indberetning til den daværende feriemyndighed, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om, at klager havde henvendt sig til A-kassen om, at klager ikke ville afholde ferie i perioden 10.-19. juni 2020, men i stedet ville være ledig; A-kassen ville derfor udbetale dagpenge til klager i perioden.

 

I en e-mail samme dag skrev A-kassen til Styrelsen, at klager havde hævet feriepenge, at klager ikke skulle afholde ferie, og at FerieKonto ikke ville tage pengene tilbage; A-kassen anmodede Styrelsen om ”at se på sagen”.

 

I brev af 15. februar 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXXs A-kasses indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021. Det hedder herom i brevet:

 

”Kan du dokumentere, at du har holdt/holder ferien på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdesperioden 1. september 2020 - 31. december 2021, kan vi se bort fra, at ferien ikke er afholdt på de oplyste dage.

 

Det skal du gøre

Senest den 31. december 2021 skal du indsende dokumentation for, hvornår du har afholdt 8,27 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 - 31. december 2021.

Dokumentationen skal være derfra, hvor du holder ferien fx din arbejdsgiver, din a-kasse eller din kommune.

Bemærk: Hvis ferien er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan ferien også være afholdt i miniferieåret, der gik fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

 

Dokumentation for afholdelse af ferie

Dokumentationen kan være udbetalingsspecifikationer, lønsedler eller anden dokumentation, hvor det tydeligt fremgår, at du har haft feriedage uden offentlig forsørgelsesydelse eller løn i perioden.

 

Det kan også være en skriftlig bekræftelse fra din a-kasse eller arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter, at du har holdt ferien uden dagpenge eller løn i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af din dokumentation skal det tydeligt fremgå, at den stammer fra din a-kasse, kommune eller arbejdsgiver. Hvis du selv sender dokumentationen til os, skal den være underskrevet og stemplet af din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune. Ellers kan din kommune, a-kasse eller arbejdsgiver også skrive direkte til os og bekræfte, at du har holdt ferien.

 

Egne oplysninger om, hvornår du har holdt ferie, er ikke tilstrækkelig dokumentation.”

 

Den 18. februar 2021 skrev klager til FerieKonto, at ferien var flyttet og afholdt; der var ikke nærmere oplysninger eller dokumentation.

 

Den 21. februar 2021 sendte FerieKonto folgende besked til klager:

 

”Din a-kasse har henvendt sig til os, netop fordi din ferie blev flyttet. Hvis du har holdt ferien, kan du allerede nu sende dokumentation for afholdt ferie til os …

 

Hvis du holder den pågældende ferie på et senere tidspunkt, inden den 31. december 2021, skal du sende dokumentation når du har holdt ferien.”

 

Ligeledes den 21. februar 2021 skrev klager til FerieKonto:

 

”Jeg forstår ikke hvad det er I skriver. Som jeg aftalte med min a-kasse afholdt jeg ferie senere og hvordan skal jeg dokumentere, at jeg har afholdt ferie, min billet til og frem og tilbage til sønderborg og silkeborg senere på året har jeg ikke mere …”

 

Der har efterfølgende, indtil FerieKonto traf afgørelse den 2. maj 2022, været en omfattende korrespondance mellem klager og FerieKonto, både skriftligt og mundtligt, hvorunder FerieKonto adskillige gange har gentaget ovennævnte vejledning, som klager gentagne gange har givet udtryk for ikke at kunne forstå, bl.a. i besked af 5. marts 2021: ”hvad er det for dokumentation I skal have jeg fik ikke løn i vikariater på feriedag”.

 

Under korrespondancen har klager den 15. marts 2021 meddelt FerieKonto, at hun har fået oplyst, at vedrørende dokumentation fra A-kassen skal FerieKonto rette henvendelse til A-kassen. Af et telefonnotat fremgår, at FerieKonto den 18. marts 2021 talte med en medarbejder i A-kassen, som oplyste, at klager havde haft vikariater i efteråret, men nu var ledig igen, og at A-kassen ikke havde nogen ferieregistrering på klager.

 

Den 23. april 2022 skrev FerieKonto et brev til klager med detaljerede svar på en række spørgsmål fra klager. Det hedder i brevet bl.a.:

 

”…

  1. Hvordan skal jeg dokumentere fravær, når jeg har været timelønnet?

Vores svar: Som tidligere oplyst, kan du finde disse oplysninger i den fremsendte vejledning fra den 15. februar 2021, i afsnittet Dokumentation for afholdelse af ferie. Hvis det ikke fremgår af lønsedler, at du har holdt ferie, kan dokumentationen også være en skriftlig bekræftelse fra din arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter, at du har holdt ferie uden løn. Hvis ferien holdes fra a-kassen, vil dette fremgå på den efterfølgende udbetalingsspecifikation, som så fungerer som dokumentation for, at ferien er holdt. Du kan også bede din a-kasse om at bekræfte skriftligt over for os, at du har

holdt ferien.

 

Hvis du selv videresender en bekræftelse til FerieKonto fra din arbejdsgiver, skal denne være underskrevet og stemplet af din arbejdsgiver. Det skal altså tydeligt fremgå, at det er din arbejdsgiver, der bekræfter, at du har holdt ferie, samt i hvilken periode ferien er holdt.

 

Afsluttende vejledning

Hvis du har spørgsmål vedrørende skat af dine feriepenge, skal du kontakte SKAT.

 

Du oplyser, at sagen er opstået, fordi FerieKonto ikke vendte tilbage på dine henvendelser og ikke ville modtage feriepengene retur i 2020. Vi gør igen opmærksom på, at du ikke kan tilbagebetale feriepenge til FerieKonto, efter du har modtaget de pågældende feriepenge. Du skal i stedet gemme feriepengene til, at du skal holde ferien.

 

Sagen er opstået, fordi du har bestilt feriepenge til en periode, hvor du ikke har holdt ferie men har modtaget dagpenge i stedet. Din a-kasse har i den forbindelse pligt til at indberette dette til FerieKonto, da man som lønmodtager ikke må være dobbeltforsørget ved udbetaling af feriepenge og dagpenge for den samme periode. Det betyder ikke, at du har gjort noget forkert, men blot at du skal sende dokumentation til FerieKonto når du har holdt ferie, for de feriepenge du tidligere har modtaget.

 

Ferien skal være holdt inden den 31. december 2021, og vi skal også senest denne dato modtage dokumentation for at du har holdt ferien.

…”

 

Efter yderligere korrespondance kontaktede FerieKonto den 2. august 2021 telefonisk klager med henblik på ”at blive helt klar over, hvad det er hun har brug for i vores svar at få uddybet”. Opringeren forklarede klager, at det ”er svært for os at komme med et klart svar, når vi ikke helt ved, hvad det er, hun ikke forstår”. Der kom ikke noget ud af samtalen, som klager afviste at gå ind i med henvisning til, at hun var på arbejde. Klager blev orienteret om, at hun var velkommen til at kontakte FerieKonto i telefontiden.

 

Efter yderligere omfattende korrespondance sendte FerieKonto den 9. marts 2022 et høringsbrev til klager om afholdt ferie og opfordring til indsendelse af dokumentation. Klager spurgte i en henvendelse til FerieKonto den 29. marts 2022: ”Hvad gør jeg når der ikke står på lønsedler FERIE da jeg har været timelønnet”. Klager indsendte den 5. april 2022 til FerieKonto følgende:

 

”Forløb af feriekontosag

 

I februar 2020 bestiller jeg feriepenge, så bliver jeg fyret i marts 2020 og så kommer corona, jeg kontakter feriekonto, som ikke svarer (ingen dokumentation) for at spørge om hvordan jeg skal forholde mig og om de skal have feriepenge retur, da feriekonto ikke svarer kontakter jeg i april 2020 så min daværende a-kasse …

 

Feriekonto beder i 2021 om dokumentation for afholdt ferie … De ønsker dokumentation i form af lønsedler, hvor der står FERIE på, da jeg har været vikar som timelønnet, fremgår feriedage desværre ikke på lønsedler, da jeg bliver afregnet for de timer jeg har arbejdet. Jeg har flere gange henvendt mig til feriekonto og oplyst, at jeg var timelønnet og ikke kan dokumentere ferie afholdt i 2020 og spurgt til hvordan jeg skal vise jeg har afholdt ferie. I skrivende stund har jeg ikke fået noget konstruktivt svar, andet de SKAL have dokumentation via lønsedler.

 

Jeg kan oplyse, at jeg har afholdt flg. feriedage, hvor jeg ikke har modtaget løn eller dagpenge.

6 + 7 august 2020

  1. + 30. oktober samt 1. november 2020
  2. februar 2021

1.-4. juli 2021

…”

 

FerieKonto sendte i den anledning den 6. april 2022 følgende til klager:

 

Orientering om hvad dokumentation er

Du har skrevet til os og oplyst, at du har holdt ferie i følgende perioder:

Som tidligere oplyst er egne oplysninger om afholdt ferie ikke gyldig dokumentation, men hvis du kan få den arbejdsgiver du har holdt feriedagene fra, til at bekræfte og skrive under på, at du har holdt ferie uden løn på de dage du har nævnt, vil det være godkendt som dokumentation for, at ferien er holdt.

…”

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 2. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 6.318,75 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

” Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 6.318,75 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

 

Du kan læse mere om afgørelsen i afsnittet 'Begrundelse for afgørelsen'.

 

Når klagefristen er udløbet, får du en opkrævning med information om, hvordan du betaler. Du skal derfor ikke betale endnu.

 

Mangler du at sende dokumentation?

Hvis du har holdt din ferie i ferieafholdelsesperioden, men glemt at sende dokumentation til os, kan du stadig nå det. Send dokumentation til os hurtigst muligt enten med fysisk post eller digitalt via www.borger.dk/feriekonto-send-oplysninger. Dokumentationen skal være fra dem, du har meldt ferien til. Det kan fx være din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.
...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 8,27 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 8,27 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for perioden 10. juni 2020 til 19. juni 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 6.318,75 kr. for 8,27 dage med afholdelse af første feriedag den 10. juni 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar flere gange skrevet til os med forskellige spørgsmål, som vi har forsøgt at besvare.

 

Vi vil nedenfor opridse sagsforløbet, og redegøre for de svar vi har sendt til dig i løbet af 2021.

 

Redegørelse:

Vi skriver til dig, fordi din a-kasse har henvendt sig med oplysning om, at du har bestilt feriepenge til en periode, du også har modtaget dagpenge for.

 

På baggrund af a-kassens henvendelse har vi den 15. februar 2021 sendt dig en vejledning.

 

Den 18. februar 2021 modtog vi en henvendelse fra dig, hvor du skrev, at det er korrekt at ferien blev flyttet til et senere tidspunkt.

 

Vi har efterfølgende oplyst, at du kunne afholde ferien i ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Du har i løbet af 2021 henvendt dig flere gange, men vi har ikke modtaget dokumentation for, at du har holdt de 8,27 feriedage på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden.

 

Den 21. februar 2021 skriver du til FerieKonto og spørger hvad dokumentation for afholdt ferie er, og oplyser at FerieKonto tidligere ikke ville modtage feriepengene retur, da du alligevel ikke skulle afholde ferien.

 

I den vejledning vi har sendt til dig den 15. februar 2021 fremgår det tydeligt hvad dokumentation for afholdt ferie kan være. Det er korrekt, at du ikke kan tilbagebetale feriepenge til FerieKonto i løbet af ferieafholdelsesperioden, når først du har fået feriepengene udbetalt.

 

I stedet har vi vejledt dig til at du gemte feriepengene, så du på den måde kunne afholde ferien på et senere tidspunkt i ferieafholdelsesperioden, i dette tilfælde inden den 31. december 2021.

 

Den 23. august 2021 tilbyder vi dig et telefon møde, i tidsrummet mellem kl. 07 til 18, for at hjælpe med at afklare eventuelle tvivl i forhold til de spørgsmål og svar der er sendt i sagen.

 

Den 24. august 2021 skriver du et svar til dette med teksten "der kan jeg ikke".

 

Den 26. august 2021 skriver vi til dig, at da du har kontaktet os skriftligt mange gange siden den 18. februar 2021, vil fremtidige skriftlige henvendelser ikke blive besvaret, med mindre du sender dokumentation der har betydning for din sag.

 

Dette skyldes, at FerieKonto har brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på at besvare dine mange henvendelser, hvor du gentagne gange fremkommer med påstande og spørgsmål, som tidligere er besvaret.

 

Vi har den 29. april 2022 modtaget en orientering fra Ankestyrelsen, da du har skrevet til dem og oplyst om forløbet.

 

Ankestyrelsen har henvist til FerieKonto, da du skal klage direkte til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen. Da der først er truffet afgørelse i sagen dags dato, har ankestyrelsen ikke kunnet behandle din henvendelse.

 

Du kan længere nede i denne afgørelse læse om hvordan du klager over afgørelsen.

 

Du har i din skrivelse til Ankestyrelsen pointeret, at du ikke har fået svar på dine spørgsmål vedrørende SKAT, og at du har fået oplyst af FerieKonto, at du skal sende dokumentation via lønsedler.

 

- Vi har tidligere oplyst til dig, at du skal henvende dig til SKAT i forhold til spørgsmål om beskatning af feriepenge.

 

- Vi har tidligere oplyst til dig, hvad dokumentation for afholdt ferie kan være, herunder at dokumentation kan være en skriftlig bekræftelse fra den arbejdsgiver du har holdt ferie fra, hvor det fremgår hvilken periode du har holdt ferie i, samt at ferien er afholdt uden løn.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet til Ankestyrelsen den 3. maj 2022 og af Ankestyrelsen videresendt til FerieKonto, har klager bl.a. anført følgende:

 

”…

Jeg har skrevet til jer, da jeg ikke er enig i Feriekontos udlægning, og har virkelig ikke tænkt at snyde.

 

Derfor kontaktede jeg Ferie konto i foråret 2020, men de gad ikke vende tilbage, derefter kontaktede jeg min daværende a-kasse for at returnere pengene, og blev oplyst, at hende jeg talte med, hun havde aftalt med feriekonto at jeg beholdte beløbet, da Feriekonto IKKE ville have deres penge tilbage

 

Jeg har holdt de ferie dage som jeg har haft så mange problemer med og har på intet tidspunkt modtaget dagpenge og løn.

 

Problemet er at feriekonto konstant siger de skal have dokumentation for DERES feriepenge og jeg har flere gange sendt det har jeg har, men som oplyst har jeg været timelønnet og på lønsedler står ikke ferie dage på, som feriekonto mener er korrekt dokumentation

 

Endvidere har jeg flere gange spurgt, hvis beløbet skal betales tilbage, hvordan får jeg så de penge jeg har betalt i skat af FERIEkontos penge, som de skriver det er deres

 

Jeg aner ikke mine levende råd

 

Håber I kan hjælpe

…”

 

 

Sideløbende med klagers korrespondance med Ankestyrelsen var der yderligere korrespondance mellem klager og FerieKonto. I en henvendelse af 10. juli 2022 fra klager til FerieKonto er der bl.a. et spørgsmål om, hvorfor FerieKonto ikke har reageret på dokumentation, som er vedhæftet, og ifølge henvendelsen tidligere indsendt. Denne dokumentation omfatter et brev af 29. april 2022 fra Min A-kasse til klager, hvori det ”bekræftes, at du ikke har modtaget dagpenge fra os i juli 2021”.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 19. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 2. maj 2022. Genvurderingen er sålydende:

 

Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage over vores afgørelse af den 2. maj 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Du har efter afgørelsen kontaktet os skriftligt flere gange, og vi antager derfor, at du ikke er enig i FerieKontos afgørelse. Dette fremgår af dine henvendelser.

 

FerieKonto har vurderet, at du har klaget inden fristens udløb, selv om du i realiteten ikke har klaget rettidigt.

 

Du har dog rettet gentagende henvendelser til Ankestyrelsen inden for klageperioden, og vi må formode, at du har været i tvivl vedrørende fremgangsmåden med at klage.

 

Vi er opmærksom på, at du første gang kontakter Ankestyrelsen inden vi træffer afgørelse, men du gør det også efter afgørelsen er truffet.

 

Vi må derfor antage, at klagen er modtaget rettidigt. Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen.

 

Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du oplyser i din klage, at du er i gang med advokat, og vender tilbage når der er nyt i sagen. Du bemærker desuden, at FerieKonto mangler at besvare flere af dine henvendelser, og at du ikke betaler noget før du har fået svar.

 

Du oplyser desuden, at du har talt med SKAT, og at du skal spørge FerieKonto hvorfor det er vores feriepenge, samt hvornår du kan forvente at få dem.

 

Vi har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen den 29. april 2022, da du har henvendt dig til Ankestyrelsen den 13. april 2022. På dette tidspunkt har FerieKonto ikke truffet afgørelse i sagen.

 

Ankestyrelsen har i den forbindelse henvist til, at hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du klage til den myndighed der først har afgjort sagen.

 

Den 31. maj 2022 har vi modtaget endnu en henvendelse fra Ankestyrelsen, da du den 3. maj 2022 og 28. maj 2022 har skrevet til Ankestyrelsen at du ikke er enig i FerieKontos udlægning af sagen.

 

Ankestyrelsen har i den forbindelse bedt FerieKonto vejlede dig i sagen, samt træffe en afgørelse.

 

Afgørelsen blev truffet den 2. maj 2022.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har ikke sendt dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har gentagne gange forsøgt at vejlede dig i, at ferien skulle afholdes inden den 31. december 2021, hvor ferieafholdelsesperioden udløb, samt vejledt dig i hvad dokumentation for afholdt ferie kan være.

 

Vi har tilbudt dig telefonmøder, for at få afklaret de tvivl du måtte have omkring feriepengene, og de oplysninger vi har modtaget fra din a-kasse. Du har dog ikke været åben for at imødekomme dette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af et feriepengebeløb til brug i en periode, hvor klager som følge af udskydelse af ferien oppebar ledighedsdagpenge. Spørgs-målet er, om det er med rette, at FerieKonto har truffet afgørelse om, at det modtagne beløb skal betales tilbage.

 

Der har i sagen været en meget omfattende korrespondance, både skriftligt og telefonisk, som ud over klager og FerieKonto har involveret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ankestyrelsen.

 

Ankenævnet lægger følgende til grund:

Klager ansøgte den 26. februar 2020 om udbetaling af feriepenge, 6.318,75 kr., for 8,27 dage med første feriedag den 10. juni 2020. Klager fik feriepengebeløbet udbetalt. Klager besluttede imidlertid som følge af efterfølgende afskedigelse og Covid 19-situationen at udskyde ferien. Hun undersøgte i april 2020, om hun kunne betale beløbet tilbage til FerieKonto, men fik af sin A-kasse at vide, at hun kunne beholde beløbet til afholdelse af ferie på et senere tidspunkt. Klager modtog herefter ledighedsdagpenge i den planlagte ferieperiode, hvad klagers daværende A-kasse den 29. maj 2020 indgav indberetning om til den daværende feriemyndighed, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På baggrund af denne indberetning skrev den nye feriemyndighed, FerieKonto, den 15. februar 2021 til klager, med vejledning om indsendelse af dokumentation for, at ferien var afholdt på et andet tidspunkt i perioden 1. maj 2020-31. december 2021. Den efterfølgende korrespondance angår, for så vidt den har relevans for sagen, i det væsentlige, hvorledes kravet om dokumentation skal opfyldes.

 

Den påklagede afgørelse om tilbagebetaling er begrundet med, at klager ikke har dokumenteret at have afholdt ferie i det pågældende antal dage på et andet tidspunkt.

 

Ankenævnet tiltræder af de grunde, som FerieKonto har anført, at klager i medfør af ferielovens § 33 skal tilbagebetale de 6.318,75 kr., hvis klager ikke har holdt ferie i 8,27 dage i perioden 1. maj 2020-31. december 2021. Der skal altså være 8,27 dage, hvor klager ikke har modtaget løn for arbejde eller dagpenge for ledighed mv.

 

Det påhviler den, som har modtaget feriepenge til brug i en angiven ferieafholdelsesperiode uden at afholde ferie som ansøgt, at tilvejebringe dokumentation med rimelig sandsynliggørelse af, at der er holdt arbejdsfri uden løn eller offentlige forsørgelsesydelser i det pågældende antal dage i den pågældende ferieafholdelsesperiode.

 

Klager har oplyst at have holdt ferie den 6.-7. august 2020, 29. oktober-30. oktober 2020, 1. november 2020, 19. februar 2021 og 1.-4. juli 2021. Klager har om beskæftigelse i ferieafholdelsesperioden oplyst, at hun dels har været ledig, dels har arbejdet som timelønnet i et vikarbureau, hvilket også er oplyst af klagers tidligere A-kasse, HK Danmarks A-kasse. Klager har med hensyn til modtagelse af dagpenge de dage, hun har oplyst at have holdt ferie, indsendt et brev fra sin nuværende A-kasse, Min A-kasse, hvorefter klager ikke har modtaget dagpenge fra denne i juli 2021. Der foreligger ikke en tilsvarende erklæring vedrørende de oplyste feriedage forud for juli 2021. Om beskæftigelse har klager oplyst, at det ikke fremgår af hendes lønsedler, at hun har afholdt ferie, og hun har til dokumentation heraf indsendt en lønseddel for december 2020 udstedt af Temp-Team A/S til klager med stillingsangivelsen ”Vikar”. Klager har ikke indhentet en udtalelse fra vikarbureauet om tilknytningsperiode og arbejdsdage. Klager har endvidere ikke forklaret, hvorledes der er optjent ferie, så søndag den 1. november 2020, lørdag den 3. og søndag den 4. juli 2021 kan blive feriedage.

 

På denne baggrund tiltræder Ankenævnet, at klager ikke har tilvejebragt dokumentation med en rimelig sandsynliggørelse af, at klager i perioden 1. maj 2020-31. december 2021 har holdt ferie i de 8,27 dage, som klager har modtaget 6.318,75 kr. i feriepenge til afholdelse af.

 

Ankenævnet bemærker, at FerieKonto til fulde har opfyldt sin pligt til som myndighed at vejlede klager. Der foreligger således ikke mangler ved vejledningen, som giver grundlag for at ophæve den påklagede afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling.

 

Ankenævnet bemærker endvidere, at klager efter den påklagede afgørelse kan undgå tilbagebetaling, hvis der er afholdt ferie i ferieafholdelsesperioden, ved hurtigst muligt at indsende dokumentation derfor.

 

Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse, idet fristen for efterfølgende indsendelse til FerieKonto af fornøden dokumentation for afholdt ferie, som opfylder kravene angivet i Ankenævnets afgørelse, fastsættes til 3 uger fra meddelelsen af Ankenævnets afgørelse.