Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-135 / 25-01-2023

De økonomiske betingelser for bidrag til barsel.dk opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 4. maj 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 27. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 237.036 kr. efter fradrag for medarbejdende ægtefælle samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har telefonisk den 11. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. I telefonnotatet fra Barsel.dk anføres bl.a. følgende:

 

”Ringer ind da hun oplyser at beløbet af overskud af selvstændig virksomhed er inklusive kompensation fra regeringen i forbindelse med corona, hun har fået oplyst at hun skal tilbagebetale cirka 10.000 kroner, så hendes overskud af selvstændig virksomhed vil komme under dagspengesatsen og spørger ind til om hun så skal betale. Jeg oplyser hende at vi skal bruge dokumentation på at beløbet kommer under 231.920 kroner, jeg spørger om hun har mulighed for at rette det på hendes selvangivelse allerede nu, hvilket hun ikke har fordi at skattestyrelsen ikke har behandlet hendes sag endnu, men hun kan indsende beregningsgrundlaget, som er indsendt til skattestyrelsen, altså sende dokumentation på at sagen er i gang hos dem. Det vil hun gøre …”

 

Klager indsendte samme dag til barsel.dk ”Slutafregning af kompensation for tabt omsætning for perioden 9. marts til 31. august 2020”, mundende ud i en difference på – 10.201,65. I beskeden skrev klager, at det i slutafregningen er opgjort, ”at jeg skal tilbagebetale 10.201 kr., og at slutafregning ”er fortsat under behandling, men vil betyde en reduktion i min årsopgørelse”.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 4. maj 2022 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 111. oktober 2021 har klaget over vores afgørelse fra 23. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

-          Du har bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du forsat skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på nye oplysninger fra Skattestyrelsen om din årsopgørelse.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at skulle betale bidrag.

Vi har den 8. marts anmodet dig om, at indsende dokumentation på, at der er sket rettelse til jeres Covid-19 kompensation. Dokumentationen er imidlertid ikke modtaget.

 

Din beregning

Vi har på grundlag af din klage den 11. oktober 2021 på ny indhentet oplysninger om din årsopgørelse hos Skattestyrelsen. Nedenfor kan du se din beregning af dit resultat som selvstændig, din eventuelle personlige lønindkomst, beløbet for den maksimale dagpengesats og bidragssatsen for dette kalenderår.

 

Skattestyrelsen oplyser at resultat af selvstændig virksomhed, er uændret i forhold til vurderingsgrundlaget, i afgørelse af bidragspligten den 23. september 2021.

 

Overskud af selvstændig virksomhed                                    237.036,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Underskud af selvstændig virksomhed                                             0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Fradrag for medarbejdende ægtefælle                                             0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Dit resultat som selvstændig                                                    237.036,00 kr.

"Overskud af selvstændig virksomhed" fratrukket

"Underskud af selvstændig virksomhed" og fratrukket

"Fradrag for medarbejdende ægtefælle"

 

Personlig lønindkomst                                                                       0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Den maksimale dagpengesats                                                  231.920,00 kr.

 

Bidragssats                                                                                    1.225,00 kr.

(Fastsættes i loven)

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

Klagen over barsel.dk’s afgørelse går på, at der i afgørelsen ikke er taget hensyn til, at der i hendes lønindkomst skulle ske fradrag af for meget udbetalt Covid-kompensation. Efter at barsel.dk på ny har indhentet oplysning om indtjening hos SKAT, har barsel.dk lagt de fremkomne tal til grund og dermed lagt til grund, at der i tallene fra SKAT er taget højde for alle relevante indtjeningsforhold.

 

Idet klager ikke har bestridt det i genvurderingen angivne resultatet som selvstændig på 237.036 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2020, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.