Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-245 / 12-08-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2022 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i 2021 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved afgørelse af 6. oktober 2022 og ved genvurdering den 23. november 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2022

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 475.901 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 20. september 2022 fremsendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf følgende fremgår:

”...

 

Jeg føler mig virkelig krænket over, at jeg skal betale Barsel og vil hermed give min indsigelse om ikke at ønske at betale. Jeg er snart 61 år og kan ikke få børn og ønsker det heller ikke, så jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal betale det.”

 

Fastholdt afgørelse

I brev af 6. oktober 2022 fastholdt Barsel.dk opkrævningen. Det hedder i brevet:

 

”Vi skriver til dig, fordi du har rettet henvendelse til Barsel.dk den 21. september 2022, hvor du har bedt om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2022.

 

Du har oplyst, at du ikke ønsker at betale bidrag til Barsel.dk pga. af din alder og du generelt ikke mener at du kommer til at benytte dig af ordningen.

 

Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2022.

 

Det skyldes, at Barsel.dk er en solidarisk sikringsordning, der finansieres ved lovpligtige bidrag fra bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende. Kriterierne for bidragspligt er fastsat ved lov.

 

Du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2021, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet. Vi har desuden ikke oplysning om, at du er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2021 til 1. oktober 2022. Vi forstår dig sådan, at du ikke har indsigelser mod disse oplysninger.

 

Reglerne om bidragspligt for selvstændige indeholder ikke mulighed for at fritage personer, der ikke personligt vil komme til at få udbytte af ordningen.

 

Ankenævnet for ATP mv. har behandlet klager herom og har udtalt:

 

"Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår."

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der - som bidragspligten i § 4 a er fastlagt - i den bidragspligtige kreds "givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år", jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5."

...”

 

Fornyet klage

I klage herover af 7. oktober 2022 hedder det:

 

”Jeg vil igen klage over den beslutning I er kommet til, og jeg betaler ikke. Det er min beslutning, så derfor laver jeg en indsigelse som betyder, at I skal stoppe opkrævningen. Jeg vil gerne I oplyser mig hvordan I kan se mine skatteoplysninger uden jeg har givet lov?

 

Jeg er virkelig krænket over den lovgivning."

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 23. november 2022 fastholdt sin afgørelse af 6. oktober 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 7. oktober 2022 har klaget over vores afgørelse fra 6. oktober 2022.

 

Du oplyser, at du ikke ønsker at betale til Barsel.dk, da du er 61 år og ikke kan få børn. Du anmoder desuden om at få oplyst, hvordan Barsel.dk kan indhente oplysninger om dit resultat og lønindkomst fra Skattestyrelsen, uden at du har givet tilladelse til det.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og du dermed anses som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk. skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Som det fremgår af opkrævningen med de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2022. På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Oplysningerne er med hjemmel i § 7a, stk. 1-3 i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked indhentet fra Skattestyrelsen til brug for beregning af opkrævning af bidrag til Barsel.dk med.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil desuden være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter, at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket, i CVR-registret er registreret ophørt med en ophørsdato inden 1. oktober, eller såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, at det er dokumenteret, at grundlaget for virksomheden og indkomsten er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden 1. oktober.

 

Vi kan se, at du, ifølge Det Centrale Virksomhedsregister, siden 01.12.2009 har haft et aktivt enkeltmandsfirma med cvr-nr. XXXXXXXX.

 

Reglerne om bidragspligt for selvstændige indeholder ikke mulighed for at fritage personer, der ikke personligt vil komme til at få udbytte af ordningen fx pga. af alder, og som ikke har ansatte.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

En klage til Barsel.dk eller Ankenævnet for ATP mm. er ikke tillagt opsættende virkning. Du

skal derfor stadig indbetale bidraget, hvis du vil undgå at blive opkrævet renter for forsinket indbetaling. Hvis du efterfølgende får ret i din klage, og du fritages for bidragspligt, vil du få det indbetalte beløb tilbagebetalt.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 475.901 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2021, og idet klager fortsat havde selvstændig erhvervsvirksomhed i form af et aktivt CVR-nummer på opkrævningstidspunktet i 2022, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.