Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-253 / 12-08-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2022 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i 2021 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved afgørelse af 11. oktober 2022 og ved genvurdering den 2. december 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 980.039 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 22. september 2022 fremsendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf følgende fremgår:

”...

 

Jeg har ganske rigtigt et CVR nummer tilknyttet min virksomhedsordning, som jeg opbyggede før jeg for snart 7 år siden var erhvervsaktiv. Jeg gik på pension d. 31. januar 2016 og har siden levet af afkast og udtræk fra virksomhedsordningen, mine pensioner og lejlighedsvis folkepensionen. Der er således ikke på nogen måde tale om overskud af selvstændig virksomhed, men alene et afkast som værdipapirerne i virksomhedsordningen genererede.

 

Jeg ser frem til at få bekræftet, at jeg naturligvis ikke skal betale til barsel.dk, da jeg som nævnt ikke er erhvervsaktiv og ikke agter at blive det, da jeg nu er 78 år.

 

…”

 

Fastholdt afgørelse

I brev af 11. oktober 2022 fastholdt Barsel.dk opkrævningen. Det hedder i brevet:

 

"Vi skriver til dig, fordi du har rettet henvendelse til Barsel.dk den 22. september 2022, hvor du har bedt om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2022.

 

Du har oplyst, at du har et CVR-nummer, som er tilknyttet din virksomhedsordning. Yderligere oplyser du, at du gik på pension den 31. januar 2016 og har levet af afkast og udtræk af virksomhedsordningen, dine pensioner og lejlighedsvis folkepension. Du oplyser derfor, at du ikke mener, at der er tale om overskud af selvstændig virksomhed, da det er afkast af værdipapirerne i virksomheden, som genererer overskuddet.

 

Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2022.

 

Det skyldes, at Barsel.dk er en solidarisk sikringsordning, der finansieres ved lovpligtige bidrag fra bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende. Kriterierne for bidragspligt er fastsat ved lov.

 

Du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2021, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet.

 

Det er fastsat i barselsudligningslovens § 4 a, at udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed skal betale et årligt bidrag, hvis deres samlet resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår overstiger den maksimale barselsdagpengesats. Resultatet er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Derfor indgår følgende rubrikker fra din årsopgørelse i beregningen af dit resultat som selvstændig:

  1. Rubrik 111 (overskud af selvstændig virksomhed)
  2. Fratrukket rubrik 112 (underskud af selvstændig virksomhed), hvis der står noget i rubrikken.
  3. Fratrukket rubrik 113 (fradrag for medarbejdende ægtefælle), hvis der står noget i rubrikken.

 

 

 

Vi har hentet følgende oplysninger fra din årsopgørelse 2021:

  • Rubrik 111: Overskud af selvstændig virksomhed 980.039,00 kr.
  • Rubrik 112: Underskud af selvstændig virksomhed 0,00 kr.
  • Rubrik 113: Fradrag for medarbejdende ægtefælle 0,00 kr.

 

Dermed er dit resultat som selvstændig: 980.039,00 kr.

 

Der lægges ikke vægt på, hvor dit resultat stammer fra.

 

..."

 

Fornyet klage

I klage herover af 14. oktober 2022 hedder det bl.a.:

 

"...

 

Jeg er ikke selvstændig, jeg er pensionist . . .

 

At jeg har CVR nr. (som PMV) og tilfældigvis har nogle værdipapirer, der har givet afkast, er ikke ensbetydende med, at man driver virksomhed. Det er en fuldstændig passiv foretagelse, på samme måde som man i privat regi har en formue, som giver et afkast. ...

 

Altså: Jeg har ingen form for aktiv virksomhed (er ikke selvstændig) uanset jeg har et cvr nummer.

 

..."

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 2. december 2022 fastholdt sin afgørelse af 11. oktober 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 14. oktober 2022 har klaget over vores afgørelse fra 11. oktober 2022.

 

Du oplyser, at du ikke ønsker at betale til Barsel.dk, da du ikke ser dig selv som erhvervsaktiv. Du har et cvr-nummer, der er tilknyttet en virksomhedsordning, som du opbyggede, da du var erhvervsaktiv for snart 7 år siden. Resultatet på din årsopgørelse for 2021 stammer fra afkast og udtræk af denne virksomhedsordning. Du oplyser desuden, at du lever af dette afkast, dine pensioner og lejlighedsvis folkepension.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

 

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra afkast af investeringer fx virksomhedsordningen. Barsel.dk. skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed. Folkepension er ikke lønindkomst, og vi har fra Skattestyrelsen fået oplyst, at du ikke har lønindkomst i 2021.

 

Som det fremgår af opkrævningen samt vores brev af 11. oktober 2022 med de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du dermed kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2022.

 

En selvstændig, der er ophørt med al selvstændige virksomhed i perioden 1, januar i indkomståret til og med 30. oktober i opkrævningsåret, vil dog være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det kræver, alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022.

 

Ifølge oplysninger fra CVR-registret er du medejer af to aktive cvr-numre:

  • XXX, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) med cvr-nummer XXXXXXXX
  • XXX, cvr-nummer XXXXXXXX, hvor du er legal ejer af mellem 10 og 14,99%

 

Barsel.dk kan derfor ikke fritage dig for bidragspligt på grund af ophør af selvstændig virksomhed.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det er klagers opfattelse, at han ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed i lovens forstand. Ankenævnet har i sin praksis fastslået, at en virksomhed ikke er ophørt i lovens forstand, når den fortsat er registreret i CVR-registeret som værende aktiv. Det forhold, at virksomhedens sædvanlige drift er ophørt og nu alene genererer afkast fra virksomhedens værdipapirbeholdning, er således ikke tilstrækkeligt til, at der kan gives klager medhold i klagen.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet fra årsopgørelsens rubrik 111 og 112 om overskud af selvstændig virksomhed på 980.039,00 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2021, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2022.