Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-200 / 20-06-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2021 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, selv om sædvanlig drift er ophørt, så længe virksomheden fortsat er registreret i CVR-registeret og ikke endeligt afsluttet

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved afgørelse af 26. august 2022 og genvurdering af 30. august 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 3.556.111 kr. samt en personlig lønindkomst på 246.593 kr.

 

Klager betalte ikke opkrævningen, hvorfor Barsel.dk den 6. juni 2022 og den 24. juni 2022 rykkede klager for betaling af bidrag til Barsel.dk.

 

Klagen

Klager har den 10. juni 2022 klaget til Barsel.dk over opkrævningen. Klager anfører bl.a. følgende:

 

”… Har tidligere meddelt, at jeg fra 1. januar 2021 ikke har drevet virksomhed. Solgte ejendommen den 1/1-2021. Årsagen til at jeg stadigvæk har et CVR nummer, er at jeg først afslutter endelig skatteopgørelse i forbindelse med salg den 1. juli 2022. Har fået opkrævning vedrørende bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2021, som jeg ikke er berettiget til at betale.

…”

 

Den 27. juni 2022 er klager i telefonisk kontakt med Barsel.dk. Bl.a. anføres følgende i telefonnotatet, som er udarbejdet af Barsel.dk:

 

”… Han oplyser at have indsendt dok for salg af ejendom. Jeg oplyser at vi har modtaget det. Jeg vejleder i betaling af rykker og at vi kan tilbagebetale, hvis han får medhold. Han agter ikke at betale. …”

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager har indsendt dokumentation for salg af ejendom.

 

Barsel.dk’s afgørelse af 26. august 2022

I Barsel.dk’s afgørelse af 26. august 2022 hedder det:

 

” Vi skriver til dig, fordi du har rettet henvendelse til Barsel.dk den 7. juli.2022 og indsendt dokumentation for salg af ejendom.

 

Barsel.dk har på ny behandlet din sag, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til

Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2021, da din enkeltmandsvirksomhed

fortsat var aktiv pr. 1. oktober 2021 i CVR-registret.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Barsel.dk er oprettet som en solidarisk ordning, og det er vedtaget ved lov, at

selvstændigt erhvervsdrivende skal indbetale til ordningen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig

erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra

selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat

er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Du skal dog ikke betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, hvis du har en

personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i

bidragsåret, vil være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter, at

virksomhedens registrering bekræfter ophør ved at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket i Det Centrale Virksomhedsregister med en

ophørsdato inden 1. oktober i bidragsåret.

 

Du har haft en enkeltmandsvirksomhed med cvr-nummer: xxxxxxxx, der har været

registret som aktiv indtil 30. juni 2022.

 

Da du opfylder lovens kriterier for at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i

Barselsudligningslovens forstand, og du fortsat havde et aktivt CVR-nummer pr. 1.

oktober 2021, er du dermed bidragspligtig for 2021.

…”

 

Fastholdt klage

Klager fastholdt den 29. august 2022 telefonisk klagen.

 

Genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 30. august 2022 fastholdt sin afgørelse af 27. september 2021 med samme begrundelse som i afgørelsen af 28. august 2022.

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Klagen støttes på, at virksomheden ophørte den 1. januar 2021, om end den fortsat var registreret i CVR-registeret som aktiv den 1. oktober 2021 og indtil den 30. juni 2022. Ankenævnet har i sin praksis fastslået, at bidragspligten efter loven er betinget af, at den erhvervsdrivendes selvstændige virksomhed ikke på opkrævningstidspunktet var ophørt, men har også fastslået, at en virksomhed ikke er ophørt i lovens forstand, når den fortsat er registreret i CVR-registeret som værende aktiv og således ikke er endeligt afsluttet. Det forhold, at virksomhedens sædvanlige drift er ophørt, er således ikke tilstrækkeligt til, at der kan gives klager medhold i klagen.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 3.556.111 kr. og personlig lønindkomst på 246.593 kr. i 2020, og idet klager fortsat på opkrævningstidspunktet i 2021 havde selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.