Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-182 / 07-06-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2021 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed med aktivt CVR-nummer på opkrævningstidspunktet, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i 2020 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 15. juli 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 355.434 kr. samt en personlig lønindkomst på 40.113 kr.

 

Klagen

Klager har den 5. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. Af klagen fremgår bl.a., følgende:

 

”… Jeg har fået en skrivelse om betaling af noget barsels-bidrag. Det forstår jeg intet af. Jeg var i 2020 ganske rigtigt selvstændig i 1 år, men jeg var det kun til og med 31.12.2020. Jeg har siden været lønmodtager og bliver aldrig selvstændig igen. Der er således ingen indtægt og midler længere i XXX, så jeg vil hermed anmode om, at I sletter det fremsendte krav om indbetaling i 2021.

…”

 

Klager har den 24. juni 2022 suppleret klagen med bl.a., følgende:

 

”Jeg ringede ind forleden ... Som jeg forklarede, så er jeg en mand på 62 år, der i et enkelt år (2020) i hele min 42-årige erhvervskarriere har haft et CVR-nummer, da min arbejdsgiver forlangte, at jeg skulle sende fakturaer for mit honorararbejde. Det stoppede så med udgangen af 2020, hvor jeg blev almindelig lønmodtager.

...

Mit CVR-nummer blev ikke slettet med det samme, da jeg skulle afregne moms og skat i 2021, men ... jeg har ikke haft aktivitet som selvstændig siden december 2020. Og jeg kan efter min bedste overbevisning ikke se, at det skulle give mening, at jeg nu som 62-årig mand langt forbi den ”fødedygtige alder” bliver opkrævet noget til en barselsfond.

...

Jeg fandt i efteråret ud af, at min revisor ikke havde slettet mit CVR-nummer, hvilket det så blev ultimo 2021. Her fik jeg at vide, at hvis mit CVR-nummer var blevet slettet 30. september, så ville jeg kunne blive fritaget for indbetaling til Barsel.dk. I udsendte jeres opkrævning 27. september uden nogen vejledning i, at eventuelt tidligere selvstændigt erhvervsdrivende skulle slette deres inaktive CVR-nummer ...

...”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 15. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 28.06.2022 har klaget over vores opkrævning af 28.09.2021. Vi har genvurderet din sag, da du tidligere inden for klagefristen har henvendt dig til Barsel.dk.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

  • Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed anses som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Barsel.dk er oprettet som en solidarisk ordning, og det er vedtaget ved lov, at selvstændigt erhvervsdrivende skal indbetale til ordningen.

 

Hvis du opfylder nedenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Ankenævnet for ATP m.m. traf i efteråret 2021 afgørelse om at, ordlyden af § 4 a i loven og opkrævningsbestemmelsen i bekendtgørelsens § 11 må naturligt forstås som angående personer, der aktuelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. På denne baggrund og i mangel af en bestemmelse om betydningen af ophør af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed forud for opkrævning finder Ankenævnet, at der ikke er hjemmel til opkrævning hos en person, som inden den 1. oktober i bidragsåret er ophørt med udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Det vil sige, at det efter Barsel.dk havde udsendt opkrævninger for 2021 i september 2021 blev afklaret, at en selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i bidragsåret, vil være fritaget for bidragspligt i dette år. Det forudsætter, at virksomhedens registrering bekræfter ophør ved at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket i Det Centrale Virksomhedsregister med en ophørsdato inden 1. oktober i bidragsåret.

 

Da afklaringen faldt efter opkrævninger for 2021 var udsendt, kunne vi i opkrævningen for

2021 ikke orientere herom. Der vil ved fremtidig opkrævning blive orienteret om

betydningen af et ophør med selvstændig.

...

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 355.434 kr. og en personlig lønindkomst på 40.113 kr. i 2020, og idet klager fortsat havde selvstændig erhvervsvirksomhed i form af et aktivt CVR-nummer på opkrævningstidspunktet i 2021, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021 som følge af selvstændig virksomhed i 2020.