Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-40 / 25-01-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2021 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i 2020 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 16. januar 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 23. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 246.529 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 3. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres bl.a., følgende:

 

”… ønsker jeg at klage over, at min virksomhed er blevet omfattet af bidragspligten til Barsel.dk for selvstændige for 2021.

 

Årsagen er, at Barsel.dk i beregningen ikke tager hensyn til at overskud af selvstændig virksomhed er belagt med ambi pligt, mens indkomst fra dagpenge ikke er.

 

Jeres beregningsgrundlag er derfor reelt ikke sammenlignelige.

 

I burde fratrække mit betalte ambi bidrag i overskuddet i virksomheden – således af mit bidragsgrundlag udgør 226.807 kr., hvorefter det retvisende beløb er under den maksimale dagpengesats.

 

Jeg mener derfor ikke, at jeg skal betale bidrag for 2021.

…”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 16. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 28. september 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 23. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

-          Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af, om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 31. januar 2022 indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering. I bemærkningerne anføres bl.a., følgende:

 

”For god ordens skyld skal jeg hermed bekræfte, at jeg fastholder, at jeg ikke bør skulle betale bidrag til Barsel.dk for selvstændige for 2021.

 

Årsagen er, at Barsel.dk i deres beregning sammenligner to indkomster, som ikke er direkte sammenlignelige som følge af, at den ene indkomst er belagt med bruttoskat (Ambi) og den anden er uden bruttoskat (Ambi).

 

Man sammenligner således æbler og bananer.

 

Overskud af selvstændig virksomhed på 246.529 kr. er således før bruttoskat.

Hvis man fratrækker den bruttoskat, som jeg har betalt, udgør beløbet 226.807 kr.

 

Dette beløb er herefter sammenlignelig med den maksimale dagpengesats som ikke er belagt med bruttoskat.

 

Ovennævnte beløb på 226.807 kr. er endvidere lavere end den maksimale dagpengesats på 231.920 kr., hvorfor jeg ikke bør skulle betale bidrag for 2021.

,,,”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Klagers synspunkt er, at resultatet af selvstændig virksomhed bør opgøres efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, da resultatet skal sammenlignes med maksimum for barselsdagpenge, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Det kan der imidlertid ikke gives klager medhold i, da resultatet af selvstændig virksomhed efter lovens § 4 a opgøres som det samlede resultat i den pågældendes årsopgørelse før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle. Bidragspligten indtræder, hvis resultatet af virksomheden overstiger maksimum for barselsdagpenge og ikke overstiger eventuelt personlig lønindkomst i samme indkomstår.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 246.529 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2020, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021 som følge af selvstændig virksomhed i 2020.