Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-205 / 18-01-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2021 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i 2020 er opfyldt, og virksomheden ikke er ophørt på opkrævningstidspunktet

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 9. september 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 23. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 509.696 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 29. september 2021 oplyst, at han er stoppet som selvstændig pensionskonsulent pr. 31. december 2020 og overgået til at være folkepensionist.   

 

Klager har over for barsel.dk efterfølgende uddybet klagen med bl.a. følgende:

 

”…

Jeg har tidligere været i dialog med Jer, idet jeg stadigvæk mener, at jeg ikke skal betale til barsel.dk.

 

Som meddelt tidligere, så er min virksomhed, og dermed mig, stoppet med forsikringsmægling pr. 31.12.2020. Dette er noteret på CVR registret under CVR nr. xxxxxx, hvor der under øvrige ændringer er noteret: Finanstilsynet 31.12.2020 inddraget virksomhedens tilladelse til at drive virksomhed, jf § 29, stk. 1 i lov om forsikringsformidling, lov 238 af 2. april 2020. …

Dvs. at min autorisation er inddraget/ophørt, hvorfor det ikke længere er muligt at bevare mit erhverv, som rådgiver om firmapensioner.

…”

                                                                                                         

Under telefonisk kontakt den 24. juni 2022 med barsel.dk har klager oplyst bl.a. følgende:

 

”… den 24.06.2022 taler med XXX. Kontakter ham, da vi godt kan se at han på CVR. xxxxxxxx er blevet frataget retten til at drive virksomhed. Men han fortsat er aktiv på CVR. xxxxxxxx og hermed vurdere vi, at han er bidragspligtig. XXX forklarer, at Finanstilsynet har pr. 31. december 2020 efter anmodning inddraget virksomhedens tilladelse til at drive virksomhed som forsikringsformidler, jf. § 29, stk.1, i lov om forsikringsformidling, lov nr. 378 af 2. april 2020. XXX fastholder, at det gælder for alle hansvirksomheder, da det blot er sådan revisoren har registeret dette på CVR registeret. Aftaler at jeg vender sagen med vores jurist og træffer en afgørelse herefter.”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 9. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 27. september 2021 har klaget over vores afgørelse fra 23. september 2021.

 

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

-          Du har bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk. skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil desuden være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter, at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket, i CVR-registret er registreret ophørt med en ophørsdato inden 1. oktober. I følge Det Centrale Virksomhedsregister, står du anført som ejer af enkeltmandsvirksomheden Pensionskonsulent Gunner Sørensen, med CVR nr. 32496474. Virksomheden er anført med startdato den 1. oktober 2009, er er fortsat anført som aktiv.

 

Du oplyser i din klage, at Finanstilsynet pr. den 31. december 2020 har inddraget din tilladelse til at udøve forsikringsformidling. Den 25. juli 2022 indsender du kopi af dokumentation fra Finanstilsynet, vedrørende inddragelse af din tilladelse til at drive virksomhed som forsikringsformidler i S&P Pensionsmægler Sonne ApS, med CVR nr. 28710038.

 

Din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig, vurderes ud fra det samlede resultat af selvstændig virksomhed, i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår.

 

Drift i selskaber, f.eks. Anpartsselskaber, er derfor uden betydning for din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 13. september 2022 indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering. Heraf fremgår bl.a., følgende:

 

”Jeg har klaget over, at jeg er bidragspligtig til barsel.dk fordi: Driften af virksomheden med CVR nr. xxxxxxxx er stoppet, som beskrevet og accepteret af finanstilsynet 31.12.2020. Dette betyder, at jeg hverken ved min person eller personlige virksomhed, CVR nr. xxxxxxxx må eller kan drifte virksomhed efter 1. januar 2021. - INGEN aktivitet!

 

At der fortsat er indtægt i såvel CVR nr. xxxxxxxx som CVR nr. xxxxxxxx skyldes udelukkende, at der et ’afløb’ i henhold til indgået kontrakt med …

 

Jeg skal på det kraftigste bestride, som Barsel.dk skriver, at CVR nr. xxxxxxxx er Aktivt. Dels i henhold til ovenstående og dels, at jeg fra april 2021 er uarbejdsdygtig i henhold til Århus Universitets Hospital (ÅUH) …

 

…. lidelse har ikke været nævnt tidligere, men grundet barsel.dk inddrager min person, som et argument for aktivitet, så skal dette bestrides.

 

Altså har jeg:

·         Ikke måttet drive virksomhed fra 1. januar 2021 hverken under CVR nr. xxxxxx eller personligt.

·         Ikke har kunnet drive virksomhed fra april 2021 grundet …

·         Registreret folkepensionist fra 25. august 2021

…”

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Ankenævnet har i afgørelse 2021-150 fastslået, at der ikke i loven er hjemmel til opkrævning af bidrag til barsel.dk hos en person, som inden den 1. oktober i bidragsåret er ophørt med udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed. I den foreliggende sag er klagers tilladelse til at drive virksomhed som forsikringsformidler inddraget pr. 31. december 2020, men klager har ikke inden den 1. oktober 2021 afsluttet og afregistreret den selvstændige virksomhed, XXX, med CVR nr. xxxxxxxx. Klager er derfor omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021 som følge af selvstændig virksomhed i 2020.