Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-210 / 20-06-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2021 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i 2020 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 8. september 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 23. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 237.737 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager indgav den 15. oktober 2021 klage over opkrævningen under anbringende af, at hendes virksomhedsoverskud for 2020 lå under dagpengesatsen. Barsel.dk besvarede henvendelsen den 28. oktober 2021 og henviste klager til at få rettet sin årsopgørelse for 2020 hos SKAT og indsende den rettede årsopgørelse til Barsel.dk.

 

Efter modtagelse af rykkere om betaling rettede klager den 7. juli 2022 telefonisk henvendelse til Barsel.dk. Klager bestred at have modtaget Barsel.dk’s brev af 28. oktober 2021 og oplyste under samtalen, at hendes lønindkomst i 2020 oversteg overskuddet for hendes virksomhed. Barsel.dk henviste til svaret af 28. oktober 2021 og opfordrede på ny klager til at rette henvendelse til SKAT for at få ændret årsopgørelsen.

 

Den 8. juli 2022 indsendte klager en besked til Barsel.dk om, at hun ikke skulle betale, da hendes personlige indkomst var højere end hendes virksomhedsoverskud. Klager henviste herved til en medsendt kopi af hendes årsopgørelse for 2021. Barsel.dk svarede den 29. juli 2022, at bidragspligt fastsættes ud fra årsopgørelsen for det senest afsluttede regnskabsår, hvorfor det var årsopgørelsen for 2020 Barsel.dk skulle anvende til vurdering af klagers bidragspligt i 2021.

 

Den 31. august 2022 sendte klager en besked til Barsel.dk om, at hun fremsendte sin årsopgørelse, men det medsendte var igen årsopgørelsen for 2021. Barsel.dk svarede den 1. september 2022, at det var årsopgørelsen for 2020, som klager skulle indsende. Til orientering oplyste Barsel.dk, at ud fra årsopgørelsen for 2021, som Barsel.dk skulle bruge ved opkrævning af bidrag for 2022, så det ud til, at klager ikke ville blive opkrævet bidrag i efteråret 2022, da overskud af selvstændig virksomhed ikke oversteg dagpengesatsen for 2022 på 232.180 kr.

 

Herefter meddelte klager den 5. september 2022 Barsel.dk, at hun klagede over afgørelsen. Til støtte for klagen anførtes, at det ikke var fair at anvende 2020 årsopgørelsen. I 2020 var der covid, hun var hjemsendt og fik lønkompensation, som ikke regnes som personlig lønindkomst, og havde i forvejen en meget lav indkomst. Hun ville derfor gerne have, at afgiften blev beregnet ud fra hendes årsindkomst for 2021, som var mere retvisende, og var det indkomstår, betalingen angår.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 8. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

  • Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil desuden være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. det forudsætter, at et evt. cvr-nummer tilførende den selvstændige virksomhed er lukket, i cvr-registreret er registreret ophørt med en ophørsdato inden 1. oktober, eller såfremt virksomheden drives uden et cvr-nummer, at det er dokumenteret, at grundlaget for virksomheden er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden den 1. oktober.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Ankenævnet tiltræder, at det for afgørelse af klagers bidragspligt i 2021 er afgørende, hvad klager havde af indtægt som selvstændigt erhvervsdrivende og som personlig lønindkomst i 2020, og hvad den maksimale dagpengesats var i 2021.

 

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at Barsel.dk har lagt til grund, at klagers resultat i 2020 af selvstændig virksomhed var 237.737 kr., at klagers lønindkomst i 2020 var 0 kr., og at den maksimale dagpengesats i 2021 var 231.920 kr. Rigtigheden af disse tal er ubestridt. Klager er derfor bidragspligtig til Barsel.dk i 2021.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.