Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-140 / 25-01-2023

Bidragspligt til Barsel.dk i 2021 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst i 2020 er opfyldt, og al selvstændig virksomhed ikke er ophørt på opkrævningstidspunktet

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 11. oktober 2021, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 23. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 757.536 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 27. september 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres bl.a. følgende:

 

”…

Klage over afgørelse om, at jeg skal betale bidrag til Barsel.dk

I skrivelse af 23. september 2021 er der truffet afgørelse om, at jeg skal betale bidrag til barsel DKK 1.225.

 

Afgørelsen er baseret på, at jeg i 2020 har haft overskud som selvstændig.

 

Som det fremgår af min årsopgørelse for 2020 er min selvstændige virksomhed udøvet som deltager i XXX, CVR no. XXX. I partnerselskaber, beskattes hver deltager som selvstændig.

 

Vort bidrag til Barsel.dk betales imidlertid også for 2021 direkte fra selskabet XXX.

 

Der er således ikke yderligere barselsbidrag til betaling for mig.

 

Jeg kan i øvrigt supplerende oplyse, at jeg er udtrådt af XXX pr. den 10. august 2020.

…”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 11. oktober 2021 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 27. september 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 23. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

-          Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af, om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.”

 

Høringssvar og supplerende oplysninger fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering, men har den 6. maj 2022 besvaret Ankenævnets henvendelse af 2. maj 2022, hvori klager blev anmodet om bemærkninger til oplysninger fra CVR-registret om, at klager fortsat havde virksomhed med aktivt CVR nr. XXX. I klagers svar af 6. maj 2022 anføres bl.a. følgende:

 

”…

Under henvisning til vedhæftede skrivelse fra ankenævnet, skal jeg herved oplyse, at virksomheden CVR-nr. XXX ikke er aktiv og ikke har været aktiv i hvert fald de seneste 6 år, hvilket fremgår af såvel mine selvangivelser som mine momsindberetninger for virksomheden.

 

Jeg har kun opretholdt denne enkeltmandsvirksomhed for det tilfælde, at jeg på et tidspunkt i fremtiden måtte beslutte at genoptage selvstændig virksomhed.

 

Ønskes dokumentation i form af kopi af momsangivelser eller min selvangivelse/skatteoplysninger, kan sådan dokumentation selvsagt indsendes.

…”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

 

Klager har anført, at hendes indtægt som selvstændig erhvervsdrivende i 2020 hidrører fra virksomhed som partner i et advokatpartnerselskab, som også i 2021 betaler bidrag til barsel.dk. Hertil bemærker Ankenævnet, at det bidrag til barsel.dk, som interessentskabet betaler, er et bidrag vedrørende den hidtidige barselsordning for ansatte. Det bidrag, som denne sag angår, er bidrag til den nu indførte ordning, som omfatter selvstændigt erhvervsdrivende personligt, og hvis bidragspligt er uafhængig af, om de selv kan få gavn af ordningen eller ej.

 

Klager har endvidere anført, at hendes virksomhed i XXX ophørte i 2020. barsel.dk har i den påklagede afgørelse udtalt, at virksomhedsophør er uden betydning for bidragspligten. Ankenævnet har imidlertid i efterfølgende afgørelser fastslået, at bidragspligt er betinget af, at der fortsat drives virksomhed som selvstændigt erhvervsdrivende, når opkrævning finder sted. I tilfælde, hvor en person driver flere virksomheder som selvstændig erhvervsdrivende, følger det af formuleringen af lovens § 4 a, at det er en samlet bedømmelse, som er afgørende. Det fremgår, at klager i 2021 fortsat var registreret med selvstændig virksomhed med status "aktiv", og klager har oplyst, at denne virksomhed er opretholdt som en mulighed for indtjening. Når der derfor var indtægt som selvstændig erhvervsdrivende i 2020, og klager ikke pr. 1. oktober 2021 havde bragt al selvstændig erhvervsvirksomhed til ophør, var klager bidragspligtig i 2021.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021 som følge af selvstændig virksomhed i 2020.