Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-246 / 20-06-2023

Bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk påhviler advokat, der som partner i et advokatpartnerselskab udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i barselslovens forstand

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved afgørelse af 31. oktober 2022 og ved genvurdering den 24. november 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 2.380.874 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 28. september 2022 fremsendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf følgende fremgår:

”Jeg har modtaget opkrævning vedr. indbetaling til Barsel.dk

Jeg er ikke selvstændig i lovens forstand – jeg er medejer af en advokatvirksomhed (som naturligvis er omfattet af reglerne). Jeg har derfor heller ingen ansatte.

Jeg mener at have betalt til Barsel.dk sidste år – det indbetalte beløb bedes I tilbagebetale til mig.

…”

 

Fastholdt afgørelse

I brev af 31. oktober 2022 fastholdt Barsel.dk opkrævningen. Det hedder i brevet:

 

"Vi skriver til dig, fordi du har rettet henvendelse til Barsel.dk den 28. september 2022, hvor du har bedt om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2022.

 

Du har oplyst, at du ikke anser dig selv som selvstændig i lovens forstand, da du er medejer af en advokatvirksomhed. Du oplyser også ingen ansatte har.

 

Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2022.

 

Det skyldes, at Barsel.dk er en solidarisk sikringsordning, der finansieres ved lovpligtige bidrag fra bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende. Kriterierne for bidragspligt er fastsat ved lov.

 

Du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2021, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet. Vi har desuden ikke oplysning om, at du er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2021 til og med 30. september 2022. Vi forstår dig sådan, at du ikke har indsigelser mod disse oplysninger.

 

Det er fastsat i barselsudligningslovens § 4 a, at udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed skal betale et årligt bidrag, hvis deres samlet resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår overstiger den maksimale barselsdagpengesats.

 

Resultatet er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Derfor indgår følgende rubrikker fra din årsopgørelse i beregningen af dit resultat som selvstændig:

  1. Rubrik 111 (overskud af selvstændig virksomhed)
  2. Fratrukket rubrik 112 (underskud af selvstændig virksomhed), hvis der står noget i rubrikken.
  3. Fratrukket rubrik 113 (fradrag for medarbejdende ægtefælle), hvis der står noget i rubrikken.

 

Der lægges ikke vægt på, hvor dit resultat stammer fra.

..."

 

Fornyet klage

I klage herover af 1. november 2022 hedder det:

 

"Jeg fastholder at jeg ikke er omfattet af begrebet selvstændig i lovens forstand. Jeg mistænker, at opkrævningen beror på manglende viden om vores selskabskonstruktion, som skattemæssigt er transparent.

 

Jeg er partner i et advokatpartnerselskab.

 

Advokatpartnerselskabet er naturligvis erhvervsdrivende i lovens forstand og betaler til barsel.dk.

 

Som partner/selskabsejer er jeg imidlertid ikke selvstændig erhvervsdrivende - og skal derfor ikke betale bidrag personligt (samtidig med at jeg også betaler via advokatfirmaet)."

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 24. november 2022 fastholdt sin afgørelse af 19. september 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 3. november 2022 har klaget over vores fastholdelse af bidragspligt til Barsel.dk af 31. oktober 2022.

 

Du oplyser i din klage, at du er partner i et advokatfirma, og at du ikke mener, at være selvstændigt erhvervsdrivende. Der betales bidrag for dig via advokatpartnerselskabet, og du mener derfor ikke, at du også skal betale et personligt bidrag som selvstændig erhvervsdrivende.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende til Barsel.dk., da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed vil blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om

barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig

erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra

selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat

er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest

afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder,

at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra.

Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer

Fra overskud i et I/S eller deltagelse i et partnerskab. Barsel.dk. skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i

samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede

resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger

dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Som det fremgår af opkrævningen med de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2022. På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk

 

En selvstændig, der er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2021 til 30. oktober 2022, vil være fritaget for bidragspligt i 2022.

 

Ifølge oplysninger fra CVR-registreret er du involveret i følgende selskaber, der fortsat er registreret som aktive:

Da du fortsat er involveret i selvstændig virksomhed, er der ikke grundlag for at fritage dig for bidragspligt på grund af ophør.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk

 

ATP’s Ankenævn har desuden tidligere taget stilling til, at en selvstændig, der er bidragspligtig efter de ovenfor beskrevne regler, samtidig kan være lønmodtager og dermed, at der skal betales bidrag som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed uanset, om der samtidigt er betalt bidrag for den samme person som lønmodtager.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det er klagers opfattelse, at han ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed i lovens forstand. Det kan der imidlertid ikke gives klager medhold i. Det gør ingen forskel efter barselsudligningsloven, om en advokat driver virksomhed alene i personligt regi eller sammen med andre i et skattemæssigt transparent advokatpartnerselskab - der er i begge tilfælde tale om en persons udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i lovens forstand. Det forhold, at advokatfirmaet som arbejdsgiver betaler bidrag til ordningen for så vidt angår ansatte, er uden betydning, da det bidrag, som denne sag drejer sig om, er et bidrag til den særlige ordning omfattende selvstændigt erhvervsdrivende personligt.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2022.