Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-15 / 07-10-2023

Arbejdsgivers afvisning af ferieafholdelse i opsigelsesperiode var ikke en feriehindring i ferielovens forstand, men sagen blev hjemvist til FerieKonto til undersøgelse af klagerens retsstilling i henhold til ferielovens § 26, stk. 1

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 24. januar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 7. februar 2023, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til overførsel af ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring. Ankenævnet hjemviser samtidig sagen til FerieKonto med pålæg om at oplyse sagen i fornødent omfang til afgørelse af, om der foreligger en situation, hvor klager kan få et indestående feriepengebeløb beløb udbetalt i henhold til ferielovens § 26, stk. 1, og i givet fald vejlede klager herom.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om overførsel af restferie

Klager ansøgte den 5. januar 2023 om overførsel af ”noget ferie fra 22 til 23 grundet feriehindring”, idet han vedhæftede lønsedler ”fra de måneder jeg var syg”. De vedhæftede lønsedler omfattede september og oktober 2022.

 

I brev af 10. januar 2023 redegjorde FerieKonto for, at den dokumentation, som klager havde indsendt, ikke var tilstrækkelig, og anførte bl.a. følgende:

 

”Du har sendt dokumentation i form af lønsedler. Det fremgår ikke heraf, at du har været sygemeldt. Ydermere har du ingen dokumentation indsendt for november måned 2022, som er den der gør sig gældende, eftersom du har placeret ferie i hele december 2022.”

 

Klager blev desuden oplyst om, hvad der udgør korrekt dokumentation.

 

I mail af 20. januar 2023 oplyste klager FerieKonto om, at klager havde arbejdet hele november 2022 og holdt ferie i hele december 2022. Klager medsendte desuden lønseddel fra november 2022. Det fremgik af lønsedlen, at der for ferieåret 1.9.21 til 31.8.22 forelå et bruttoferiekort med løn dækkende 25 feriedage.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 24. januar 2023 afgørelse om, at klager ikke kan få overført ferie til næste ferieår. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår.

 

Det er fordi, du ikke var feriehindret op til den 31. december 2022.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferien, på grund af sygdom.

 

For at sygdom skal være en feriehindring i ferielovens forstand, skal feriehindringen ligge helt op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Da du oplyser, at din feriehindring ophørte den 31. oktober 2022, er der ikke tale om en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Ferien kan derfor ikke overføres.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 1. februar 2023, har klager anført bl.a. følgende:
 

”Her er min forklaring/klage over den afgørelse i har lavet omhandlende overført ferie.

 

Da jeg blev rask fra den 1. november 2022 spurgte jeg selv min arbejdsleder mundtlig om der er muligheder for at afholde ferie, så svarede hun nej fordi jeg allerede har fået et opsigelsesbrevet der gælder fra den. 30 november 2022. Hun sagde jo tydelig, at man simpelthen ikke må holde ferie i opsigelsesperiode selv om man har raskmeldt. Derfor arbejdede jeg hele november måned 2022.

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 7. februar 2023 fastholdt sin afgørelse af 24. januar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 1. februar 2023 over vores afgørelse af den 24. januar 2023 om afslag på overførsel af ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du blev rask fra den 1. november 2022. Du oplyser, at din arbejdsgiver oplyste, at du ikke havde mulighed for at holde ferie, fordi du allerede havde modtaget opsigelsesbrev gældende fra den 30. november 2022.

 

Du oplyser, at din arbejdsgiver oplyste, at man ikke må holde ferie i en opsigelsesperiode, selvom man er raskmeldt. Du oplyser, at du derfor arbejdede hele november måned 2022.

 

Begrundelse

Du har anmodet om at få ferie overført til næste ferieafholdelsesperiode.

 

Er en lønmodtager feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan der i henhold til ferieloven overføres op til 4 ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

 

Det er således en betingelse for overførsel af ferie, at man er feriehindret helt frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

 

Du oplyser, at du blev raskmeldt fra den 1. november 2022. Du oplyser endvidere, at du holdt ferie i hele december 2022.

 

Du oplyser, at din arbejdsgiver har oplyst, at man ikke må holde ferie i en opsigelsesperiode.

 

En opsigelse er dog ikke en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført feriedagene.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager for ferieåret 1. september 2021 til 31. august 2022 har optjent 25 feriedage, og at klager inden for ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2021 til 31. december 2022 har afholdt ferie i hele december 2022, dvs. svarende til i alt 21 feriedage.

 

Klagen og dermed sagen angår således umiddelbart overførsel af 4 feriedage til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring.

 

Klager har anført, at feriehindringen består i egen sygdom, der ophørte den 31. oktober 2022, og at klager derefter ikke kunne holde ferie i november 2022, da klager var blevet opsagt med sidste arbejdsdag den 30. november 2022. Klager var af sin arbejdsgiver blevet oplyst om, at ferie ikke kunne afholdes i opsigelsesperioden.

 

Det fremgår af § 22 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, er afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiveren meddeler senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer med senere ændring. Efter bekendtgørelsens § 2 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at klagers feriehindring i form af sygdom ophørte den 31. oktober 2022, og at klager arbejdede hele november 2021. Da oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer med senere ændring er udtømmende, og da det ikke er en feriehindring i ferielovens forstand, at en lønmodtager er opsagt, kunne de resterende 4 feriedage have været afholdt i november 2022.

 

 Ankenævnet tiltræder på denne baggrund, at klager ikke har været forhindret i afholdelse af de 4 dages ferie i ferieafholdelsesperioden.

 

Det er imidlertid uoplyst, hvad klager har fået udbetalt af feriepenge ved sin fratræden den 30. november 2022, jf. herved ferielovens § 26, stk. 1. Hvis situationen er den, at klager har indestående ikke-udbetalte feriepenge for 4 feriedage ud over 4 afholdte ferieuger, er det uoplyst, om klager i givet fald er blevet vejledt af FerieKonto om sin ret til at begære feriepengene udbetalt i medfør af § 24, stk. 2, eller § 26, stk. 1.

 

På den anførte baggrund tiltræder Ankenævnet den påklagede afgørelse om, at der ikke kan ske overførsel af ferie, men hjemviser samtidig sagen til FerieKonto med pålæg om at oplyse sagen i fornødent omfang til afgørelse af, om der foreligger en situation, hvor klager kan få et indestående beløb udbetalt efter ferielovens § 26, og i givet fald vejlede klager herom.