Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-14 / 13-10-2023

Alene feriedage svarende til 1.-4. ferieuge kan overføres til efterfølgende ferieafholdelsesperiode

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 30. januar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 7. februar 2023, således at XXX (herefter klager) alene har ret til at få overført 7 feriedage til det efterfølgende ferieår.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 16. januar 2023 om at få overført 7,80 feriedage fra året før, da klager på grund af sygdom ikke havde haft mulighed for at afholde hele sin optjente ferie. Vedhæftet ansøgningen var udbetalingsspecifikationer fra XXX, hvoraf fremgår, at klager i perioden fra den 24. oktober 2022 til den 25. december 2022 har modtaget sygedagpenge.

 

Ved brev af 24. januar 2023 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og oplyste, at FerieKonto manglede dokumentation for, at klager havde været feriehindret i perioden fra den 26. december og frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 25. januar 2023 fremsendte klager screendump fra borger.dk, hvoraf fremgår, at klager har bestilt feriepenge for i alt 8 dage med første feriedag den 20. december 2022.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 30. januar 2023 afgørelse om, at klager kunne få overført 7 feriedage fra det ferieår, som netop var afsluttet, til næste ferieår.

 

Afgørelsen betød, at klager ikke kunne få overført 0,8 feriedage til næste ferieår.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du kan få overført 7 feriedage

til næste ferieår.

 

Det betyder også, at du ikke kan få overført 0,8 feriedage til næste ferieår. Det er fordi, disse feriedage ligger ud over de første 4 ugers ferie, du har optjent. Ferie ud over 4 uger kan ikke overføres pga. feriehindring.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferien, på grund

af sygdom.

 

Du har bedt om at få overført 7,80 dage til næste ferieår.

 

Det er dog kun de første 4 ugers ferie, du har optjent i et ferieår, der kan overføres på grund af en feriehindring.

 

Du kan derfor ikke få overført 0,80 feriedage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 1. februar 2023, har klager anført bl.a. følgende:
 

”Jeg har modtaget jeres afgørelse om at jeg kun kan overføre 7 feriedage og ikke de sidste 0,8. Jeg er langtidssygemeldt og ringede til jer i slutningen af 2022 for at undersøge regler. Jeg fik at vide, at da jeger langtidssygemeldt ville jeg få alle dagene overført uden problemer. Derfor afholdte jeg ikke de sidste 7,8 dage. På jeres opfordring og anbefaling. Nu vælger I så at tage 0,8 dag fra mig. Det kan ikke være rigtigt, at I rådgiver så I kan beholde mine feriepenge? Hvis I havde sagt til mig, at jeg kun kunne overføre 7 dage, så havde jeg jo afholdt den sidste 0,8 dag. Jeg vil gerne anmode om, at I følger jeres egen rådgivning og overfører det hele.”

 

Ankenævnet har fra FerieKonto fået bekræftet, at det er korrekt, at klager to gange har kontaktet FerieKonto telefonisk i november 2022, men at der ikke er lavet telefonnotater på de pågældende samtaler, idet klager på daværende tid ikke havde en verserende sag hos FerieKonto.

 

Den 7. februar 2023 kontaktede en sagsbehandler i FerieKonto klager telefonisk. Af FerieKontos telefonnotat fra samtalen fremgår følgende:

 

”Har d.d. ringet til XXX vedr. henvendelse af 01-02-2023 mhp. at gøre opmærksom på muligheden for at få restferien udbetalt som ferie ud over 4 uger. Lønmodtager oplyser, at hun er blevet vejledt om, at hun kan få alle feriedagene overført. Jeg oplyser, at det kun er muligt at overføre op til 20 dages ferie pga. feriehindring, og at resten kan udbetales. XXX er ikke interesseret i at få resten udbetalt og ønsker at klage over afgørelsen.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 7. februar 2023 fastholdt sin afgørelse af 30. januar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 1. februar 2023 over vores afgørelse af den

  1. januar 2023 om delvist afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du er blevet vejledt om, at du kunne få alle feriedage overført, da du er langtidssygemeldt. Du oplyser, at du på baggrund heraf ikke afholdt de sidste 7,8 feriedage.

 

Du oplyser, at vi nu vælger at tage 0,8 dage fra dig.

 

Begrundelse

 

Du har anmodet om at få 7,80 feriedage overført til næste ferieafholdelsesperiode.

 

Er en lønmodtager feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan der i henhold til ferieloven overføres op til 4 ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

 

Du har afholdt 13 feriedage i ferieafholdelsesperioden. Det er derfor kun muligt at overføre 7 feriedage til næste ferieafholdelsesperiode.

 

Vi har kontaktet dig den 7. februar 2023 for at oplyse dig om, at du har mulighed for at få de resterende 0,80 feriedage udbetalt som ferie ud over 4 uger. Dette fremgik også af vores afgørelse af den 30. januar 2023.

 

Du oplyser, at du ikke ønsker de 0,80 feriedage udbetalt og ønsker at klage over vores afgørelse.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er

berettiget til at få overført de sidste 8 feriedage.”

 

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår overførsel af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden på grund af sygdom.

 

Det fremgår af ferielovens § 22, stk. 1, 1. pkt., at der kan overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie, svarende til 20 feriedage, til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, er afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Den 5. ferieuge kan derimod ikke overføres, selv om den ikke er holdt, da den i så fald udbetales efter reglerne i §§ 23 eller 24.

 

Efter ferielovens §§ 12-14 kan man bl.a. være feriehindret under sygdom, strejke eller lockout. Desuden er der i medfør af § 14, stk. 2, fastsat nærmere regler om, hvilke særlige forhold der kan afskære en lønmodtager fra at holde ferie, i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2, nr. 1, er egen sygdom en feriehindring.

 

Det fremgår af bemærkningerne til ferielovens § 22, stk. 1, at det alene er 1.-4. optjente ferieuge, som kan overføres efter bestemmelsen. Det fremgår endvidere, at en lønmodtager, som fx har afholdt 3 ugers ferie, men som på grund af en feriehindring op til ferieafholdelsesperiodens udløb ikke kan holde de resterende 2 ugers ferie, derfor alene kan få overført 1 uges ferie (den 4. ferieuge).

 

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse. Klager har således efter det oplyste afholdt 13 dages ferie i ferieafholdelsesperioden og kan derfor alene få overført 7 feriedage til det efterfølgende ferieår (20 dage-13 dage). Det af klager anførte om FerieKontos vejledning kan ikke føre til andet resultat. Den resterende 0,8 feriedag kan klager ikke få overført, men udbetalt, hvad FerieKonto har vejledt klager om.