Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-127 / 12-08-2023

Afgørende for bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk er, om vedkommende personligt har indtægt, der skattemæssigt anses som erhvervsmæssig, ikke om vedkommende er CVR-registreret

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 21. februar 2023, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 23. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 3.750.587 kr. samt en personlig lønindkomst på 1.050.087 kr.

 

Klagen

Klager har den 27. september 2021 ved telefonisk henvendelse klaget til Barsel.dk. Af telefonnotat fremgår bl.a.:

”... Taler med [klager]. Forklarer om barsel.dk og beregningerne. Stiller spørgsmålstegn ved om han skal betale som selvstændig, når han stoppede med at være selvstændig i 2020 den 30.04.2020.

...”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 3. marts 2023 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi igen har vurderet din sag om bidragspligt til Barsel.dk for 2021 som selvstændigt erhvervsdrivende, da Ankenævnet for ATP m.m. den 17. januar 2023 har gjort opmærksom på, at vi i vores afgørelse ikke inddrog din oplysning om, at du ikke længere er selvstændig.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt vores nye genvurdering til Ankenævnet for ATP m.m., som tilføjelse til din allerede verserende klagesag.

 

...

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

 

Det er vores vurdering, at du ud fra de oplysninger om din indkomst i 2020, som vi har modtaget fra Skattestyrelsen, opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2020, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet. Det er vores opfattelse, at du ikke har indsigelser mod disse oplysninger.

 

Vi udsendte opkrævning af bidrag for 2021 den 23. september 2021, og du rettede henvendelse Barsel.dk den 27. september 2021, hvor du klagede over vores fastholdelse af bidragspligt til Barsel.dk for 2021.

 

Du oplyste i din klage, at du er utilfreds med at være pålagt at betale til ordningen, når du er stoppet som selvstændig erhvervsdrivende i april 2020.

 

Herefter fremsendte vi vores fastholdelse af bidragspligten til ankenævnet for ATP mm. den 11. oktober 2021. På daværende tidspunkt blev det ikke tillagt betydning, om den selvstændige var ophørt med at drive selvstændig virksomhed, idet dette forhold ikke fremgik af loven som afgørende for bidragspligten, når de øvrige betingelser mht. indkomst i det foregående kalenderår var opfyldt.

 

Efterfølgende i efteråret 2021 fastlagde Ankenævnet dog en ændret praksis for selvstændige erhvervsdrivende, som er ophørt inden 1. oktober i opkrævningsåret, som ikke er bidragspligtig til Barsel.dk. Denne nye afgørelse er derfor foretaget ud fra Ankenævnets fastlagte kriterier for vurdering af ophørt virksomhed.

 

En selvstændig, der er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2020 til

  1. oktober 2021, vil dog være fritaget for bidragspligt i 2021, selvom kriterierne for indkomst er opfyldt. Det kræver imidlertid, at alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2021.

 

Du har ifølge CVR-registret pr. 1. oktober 2021 ikke registret et aktivt CVR-nummer for selvstændig virksomhed, og dit resultat af selvstændig virksomhed, er derfor oparbejdet uden tilknytning til et CVR-nummer.

 

Vi har derfor den 25. januar 2023 anmodet dig om at sende dokumentation på ophør af selvstændig virksomhed og de aktiviteter, der har ført til årets resultat. I brevet bad vi om at modtage dokumentationen senest 14 dage efter brevdato, dvs. den 14. februar 2023. Vi har ikke modtaget den efterspurgte dokumentation for ophør.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Barsel.dk har lagt til grund, at klager pr. 1. oktober 2021 drev selvstændig virksomhed med udlejningsejendomme. Klager har ikke haft bemærkninger hertil.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet af selvstændig virksomhed på 3.750.587 kr. samt en personlig lønindkomst på 1.050.087 kr., og idet klager ikke efter anmodning fra Barsel.dk har dokumenteret, at han er ophørt med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed inden 1. oktober 2021, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.