Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-208 / 18-08-2023

Afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge ophævet og hjemvist til fornyet behandling

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 11. august 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 14. september 2022, hvorefter XXX (herefter klager) skal tilbagebetale et modtaget feriepengebeløb på 14.112,00 kr., og hjemviser sagen til fornyet behandling og afgørelse af FerieKonto.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Den 29. marts 2022 ansøgte klager om udbetaling af overskydende ferie svarende til 18,72 feriedage optjent til brug i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021. Klager indgav elektronisk to ansøgninger.

 

Klager indgav en ansøgning, hvori det oplystes, at feriepengene stammede fra et ophørt ansættelsesforhold, at klager havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021, og at klager ikke havde været feriehindret i perioden. FerieKonto besvarede samme dag denne ansøgning. Det hedder i svaret bl.a.:

 

”Din bestilling af feriepenge er modtaget og bliver nu behandlet. Vi bestræber os på at sende en afgørelse inden for 10 hverdage.

 Du har oplyst, at du har modtager Arbejdsløshedsdagpenge i 20 dage i ferieperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Bemærk: De dage du har modtaget offentlige ydelser, bliver trukket fra antallet af dine feriedage.”

 

Klager indgav endvidere en ansøgning med den ændring i de afgivne oplysninger, at klager ikke havde modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden. FerieKonto besvarede ligeledes samme dag denne ansøgning med besked om, at ”Dine feriepenge udbetales til din NemKonto inden for 4 bankdage”, og angivelse af, at beløbet var 14.112,00 kr. efter skat.

 

Den 12. april 2022 sendte FerieKonto et høringsbrev til klager, hvori det hedder:

 

Vi skriver til dig, fordi du har fået udbetalt feriepenge fra et ophørt ansættelsesforhold og har oplyst, at du har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

 

Mens din ansøgning har ventet på at blive behandlet manuelt hos FerieKonto har du igen bestilt ferie fra et ophørt ansættelsesforhold - denne gang har du dog oplyst, at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

 

Derfor har du fået udbetalt ferie fra et ophørt ansættelsesforhold og modtaget en offentlig ydelse i løbet af ferieafholdelsesperioden, hvilket er i strid med ferieloven.

 

Vores oplysninger

Du har den 29. marts 2022 søgt om udbetaling af ferie fra et ophørt ansættelsesforhold og angivet, at du har modtaget offentlige ydelser i 20 dage.

 

Af vores system fremgår det, at du har bestilt ferie fra et ophørt ansættelsesforhold to gange. Anden gang du har søgt, kan vi se, at du:

  • den 29. marts 2022 har bestilt 14.112,00 kr. svarende til 18,72 dage fra ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021
  • har oplyst, at du havde ferie fra et ophørt ansættelsesforhold, da du bestilte feriepengene
  • har svaret nej til at have modtaget offentlige ydelser i ferieåret.

 

Skal du betale feriepenge tilbage?

FerieKonto har pligt til at trække antallet af dage med offentlige ydelser fra det antal feriedage, du har fået udbetalt.

 

Medmindre en af nedenstående situationer passer på dig, modtager du en opkrævning på for meget udbetalt ferie:

  • Har du holdt ferien på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden?
  • Kan du dokumentere, at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret?
  • Var du feriehindret op til ferieafholdelsesperiodens afslutning den 31. december 2021?”

 

Klager besvarede høringsbrevet samme dag. Det hedder i svaret:

 

”Jeg kom til at sætte kryds i det forkerte sted, da jeg har søgt om feriepenge. Jeg kunne ikke holde ferie med feriepenge fordi arbejdsgiveren ikke har betalt feriepengene i 2020 og 2021. Først nu har arbejdsgiveren har betalt en del af pengene og der er stadigvæk feriepenge som ikke er betalt. Det ved I godt.

Jeg blev opsagt fra mit arbejde den 30.11.2021. Fra første december 2021 er jeg gået over til dagpenge. Jeg sender kopi af opsigelsen og udbetaling af dagpenge af december måned 2021.”

 

FerieKonto skrev herefter den 14. juni 2022 således til klager:

 

”Du har søgt om 18,72 feriedage og du har angivet at du er fratrådt dit job, du har ikke oplyst i anmodningen at du har modtaget offentlige ydelser, men samtidig sender du dokumentation for at du har modtaget dagpenge i december 2021. Det vil sige at du har modtaget feriepenge for 18,72 dage med urette. Det har du fordi feriekonto skal modregne dage med offentlige ydelser før udbetaling af feriepenge. Du skal derfor

betale feriepengene for 18,72 dage tilbage til feriekonto.

 

Din arbejdsgiver har yderligere indberettet feriedage for 2. halvår 2021, de er dog ikke indbetalt og der vil derfor kunne være tale om en feriehindring grundet tvist med arbejdsgiver.

 

Du skal i dette tilfælde sende os en kopi af det påkrav du har givet din arbejdsgiver, så vi kan se at du har forsøgt at gøre krav på dine feriepenge i tide.

 

Vi afventer din dokumentation som skal være os i hænde senest 25. juni 2021.

 

Modtager vi ikke dokumentation træffer vi afgørelse på det forelæggende grundlag.”

 

Klagers mand meddelte den 21. juni 2022 telefonisk FerieKonto, at der havde været en tvist med arbejdsgiver, at feriepengene ikke havde været tilgængelige, og at de havde lavet mange skrivelser til arbejdsgiver i 2021 via SMS, hvor de havde gjort krav på feriepengene, men at alle SMS’er var slettet, så de havde ikke mulighed for at sende dokumentation for noget, og fagforeningen havde ikke kunnet hjælpe, så de kunne ikke skaffe dokumentation via dem.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 11. august 2022 afgørelse om, at klager skal betale 14.112,00 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 14.112,00 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Mangler du at sende dokumentation?

Hvis du har holdt din ferie i ferieafholdelsesperioden, men glemt at sende dokumentation til os, kan du stadig nå det. Send dokumentation til os hurtigst muligt enten med fysisk post eller digitalt via www.borger.dk/feriekonto-send-oplysninger. Dokumentationen skal være fra dem, du har meldt ferien til. Det kan fx være din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du den 29. marts 2022 bestilte udbetaling af

feriepenge for 18,72 feriedage på baggrund af et ophørt ansættelsesforhold, og at du ved

ansøgningen svarede nej til at have modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi kan se, at du har fået udbetalt 14.112,00 kr. for 18,72 feriedage.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har

afholdt ferie. Du har som svar oplyst, at du har været på dagpenge i 2021. Du oplyser

også at der har været tvist mellem dig og din arbejdsgiver. Vi har bedt dig sende

dokumentation herfor, men vi har ikke modtaget noget.

 

Hvis du har holdt feriedagene i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31.

december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi

efter normal administrativ praksis, se bort fra, at du ikke opfylder betingelserne for at få

udbetalt feriepengene på baggrund af ophørt ansættelsesforhold.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

Klager har den 17. august 2022 klaget til FerieKonto over afgørelsen af 11. august 2022. Følgende fremgår af klagen:
 

”...

Hermed klager jeg over afgørelsen af tilbage betale min feriepenge. jeg er uenig med jer, fordi jeg har ikke fået dagpenge i hele 2021. Jeg blev opsagt den 30-11-2021 og har kun fået dagpenge i december måned i 2021.

Jeg har holdt ferie i 2021 uden feriepenge, fordi arbejdsgiveren ikke har betalt min feriepenge, selv om jeg har ringet og sendt beskeder til ham.

De beskeder jeg har sendt til ham, har jeg slettet efter jeg har modtaget min feriepenge, derfor kan jeg ikke sende beskederne til jer.

Det kan ikke være rigtigt at jeg skal betale tilbage det hele beløb tilbage, fordi jeg har modtaget dagpenge kun en måned i 2021. Jeg kan godt tilbage betale for december måned i 2021. For en måneds dagpenge skal jeg miste retten til min feriepenge, det kan være ikke rigtigt.

Det kan heller ikke være min skyld, fordi arbejdsgiveren ikke har betalt ferie pengene selvom I har sendt brev mange gange til arbejdsgiveren. Hver gang jeg fået brev, har jeg sendt en kopi til ham.

Han mangler stadigvæk at betale nogle af feriepengene som er over 10,000 kr.

På grund af Corona, var det også svært at holde ferie.

Selv om, at jeg ikke har fået ferie penge har jeg hold ferie i 2021 på de datoer som står på min pas billeder som jeg vedligger.

…”

 

De vedlagte billeder viser sider i et pas, hvorefter vedkommende er udrejst fra XXX den 9. juni 2021 og indrejst til XXX den 28. juli 2021, indrejst til XXX (i XXX) den 9. juni 2021 og udrejst fra XXX den 27. juli 2021.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 14. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 11. august 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

FerieKonto har modtaget din klage af den 18. august 2022 over vores afgørelse af den 11. august 2022.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du bl.a. oplyser, at du ikke har modtaget dagpenge i hele 2021.

 

Du oplyser, at du blev opsagt den 30. november 2021 og kun har fået dagpenge i december

måned 2021.

 

Du oplyser, at du har holdt ferie i 2021 uden feriepenge, fordi din arbejdsgiver ikke har

betalt dine feriepenge, selvom du har ringet og sendt beskeder til ham.

 

Du oplyser, at du er uenig i, at du skal betale feriepengene tilbage, fordi du har modtaget

dagpenge i en måned i 2021. Du oplyser, at du kan tilbagebetale for december måned

2021.

 

Du oplyser, at din arbejdsgiver ikke har betalt feriepengene. Du oplyser endvidere, at

du har holdt ferie i 2021, selvom du ikke har fået feriepenge. Du har medsendt dokumentation

i form af billeder af dit pas.

 

Du oplyser endvidere, at det var svært at holde ferie pga. corona.

 

Begrundelse

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med

ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre lønmodtageren har

haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi har bedt dig sende dokumentation for, at du har været feriehindret, eller at du har

afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om, uden offentlig forsørgelsesydelse

eller løn.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er

berettiget til udbetalingen af feriepengene.

 

[…]

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af udbetalt feriebetaling på 14.112,00 kr. vedrørende 18,72 feriedage optjent til anvendelse i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at har en lønmodtager modtaget feriebetaling med urette, kan FerieKonto kræve tilbagebetaling.

 

Klager har fået beløbet udbetalt, fordi klager urigtigt oplyste ikke at have modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet er herefter, at klager skal betale beløbet tilbage, medmindre klager har afholdt ferie i 18,72 dage i ferieafholdelsesperioden eller været forhindret i at afholde ferien i ferieafholdelsesperioden.

 

FerieKonto har i den påklagede afgørelse angivet, at dokumentation for afholdt ferie ”skal være fra dem, du har meldt ferien til” med tilføjelse af, at det kan f.eks. være ”din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune”.

 

Sådan dokumentation vil da også i mangel af oplysninger om andet være velegnet som grundlag for en anerkendelse af, at der er afholdt ferie. Ankenævnet finder imidlertid ikke, at der er hjemmel til at afskære anerkendelse af, at der er afholdt ferie, på andet grundlag. Foreligger der anden dokumentation, som på rimelig måde sandsynliggør, at der er holdt arbejdsfri uden løn eller offentlige ydelser, skal FerieKonto lægge til grund, at der er afholdt ferie.

 

FerieKonto har i brev af 14. juni 2022 meddelt klager, at der i tilfælde af arbejdsgivers manglende indbetaling af feriepenge kan foreligge en feriehindring grundet tvist med arbejdsgiver, og at klager i dette tilfælde skal sende FerieKonto ”en kopi af det påkrav du har givet din arbejdsgiver, så vi kan se, at du har forsøgt at gøre krav på dine feriepenge i tide”.

 

Sådan dokumentation vil da også i mangel af oplysninger om andet være velegnet som grundlag for en anerkendelse af, at der har foreligget en feriehindring omfattet af § 2, nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1079 af 29. oktober 2019 om feriehindringer i form af manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling. Ankenævnet finder imidlertid ikke, at der er hjemmel til at afskære anerkendelse af, at der har foreligget en sådan feriehindring, på andet grundlag end en kopi af et skriftligt påkrav. FerieKonto skal anerkende en sådan feriehindring, også når der foreligger anden dokumentation end en kopi af et skriftligt påkrav, når dokumentationen indebærer en rimelig sandsynliggørelse. Når en arbejdsgiver ikke har indbetalt skyldige feriepenge, og disse ikke udgør et ubetydeligt beløb, skal der ikke meget andet og mere til sandsynliggørelse end lønmodtagers udsagn om at have rykket arbejdsgiver mundtligt.

 

Efter det anførte har FerieKonto baseret den påklagede afgørelse på uhjemlede krav om bestemt dokumentation. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til FerieKonto til fornyet behandling og eventuel yderligere oplysning og vejledning herom samt afgørelse ud fra det anførte om rimelig sandsynliggørelse.