Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-52 / 26-09-2023

Afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge ophævet og hjemvist til fornyet behandling

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 21. marts 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 18. april 2023, hvorefter XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 8.334,51 kr., og hjemviser sagen til fornyet behandling og afgørelse af FerieKonto.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 15. juni 2022 om udbetaling af feriepenge for 12,92 dage med første feriedag den 1. august 2022.

 

Den 17. august 2022 indgav XXX Kommune indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 18. november 2022 orienterede FerieKonto klager om XXX Kommunes indberetning og vejledte samtidig klager om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

I brev af 8. februar 2023 anmodede FerieKonto på ny klager om at fremsende behørig dokumentation for, at klager havde afholdt ferie på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, idet FerieKonto i så fald ville kunne se bort fra, at ferien ikke var afholdt på de oplyste dage.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 10. februar 2023 oplyste klager:

 

”Jeg har holdt ferie de sidste 14 dage af december det har jeg haft skiv til jer en gang før

 

Jeg Rask meldt mig fra kommunen og så holdt jeg ferie”

 

 

Ved ny elektronisk henvendelse til FerieKonto den 21. februar 2023 oplyste klager:

 

”Jeg skal sende dokumentation på at jeg har holdt ferie og jeg har fået et brev fra min mester hvor han skriver at jeg har holdt ferie de sidste to uger i december”

 

Vedhæftet henvendelsen var en udtalelse, dateret den 20. februar 2023, fra XXX, hvoraf fremgår, at det bekræftes, at klager har holdt ferie de to sidste uger af december 2022.

 

Ved brev af 28. februar 2023 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og vejledte om, at klager fortsat manglede at dokumentere, at han havde holdt ferie eller været feriehindret for så vidt angår 3,92 dage ud af de 12,92 dage.

 

Ved ny elektronisk henvendelse til FerieKonto den 1. marts 2023 oplyste klager bl.a. følgende:

 

”Jeg ved at for jer er der nået der hedder helligdage og weekender men når man kører salt vagt er det ikke med sikkerhed at det findes men har ikke brug for eller overskud til at bruge mere tid på det her … så i kan træffe den afgørelse de har lyst til”

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 21. marts 2023 afgørelse om, at klager skal betale 8.334,51 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt for meget i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 8.334,51 kr. tilbage svarende til 3,92 feriedage.

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 12,92 dage, og at du ikke er blevet trukket i sygedagpenge for 12,92 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 13 dage med første feriedag den 1. august 2022, og at du ikke har holdt ferien.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du har rask meldt dig ved kommunen og så holdt ferie de sidste 14 dage af december.

Du har sendt dokumentation fra din arbejdsgiver, som har bekræftet at du har holdt ferie i de sidste 2 uger af december 2022.

Ferie kan som klart udgangspunkt ikke holdes på de dage, der er helligdage i Danmark.

Det gælder nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, store bededag, 2. pinsedag, samt 1. og 2. juledag. Det står i ferielovens § 12, stk. 3.

 

Vi har den 28. februar 2023 oplyst at vi har modtaget dokumentation for at du har afholdt 9 feriedage, og at der fortsat er 3,92 dage, som du ikke har sendt dokumentation for, at du har holdt eller været feriehindret for.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af sygedagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 31. marts 2023 har klager indsendt en udtalelse, dateret den 31. marts 2023, fra XXX, hvoraf fremgår, at klager har afholdt ferie i dagene den 7., 8., 11. og 12. april 2022.

 

Ved brev af 12. april 2023 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og oplyste, at FerieKonto fastholdt afgørelsen af 21. marts 2023, idet klager allerede havde hævet yderligere feriepenge for feriedagene 7., 8., 11. og 12. april 2022.

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 12. april 2023, har klager anført følgende:

 

”Jeg vil godt klage over at jeg synes det er nogle bagateller og jeg har været rask meldt sådan så jeg kunne når og af holde min ferie men det var åbenbart ikke godt nok syns i

 

Og som i kan se fra kommune af har jeg ikke modtaget penge fra dem fra den 13 dec 2022 og har ikke været på Job”

 

Vedhæftet klagen var et skærmprint, hvoraf fremgår, at klagers sygedagpengesag ved Holbæk Kommune blev afsluttet den 12. december 2022. 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 18. april 2023 fastholdt sin afgørelse af 21. marts 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 12. april 2023 over vores afgørelse af den 21. marts 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du ikke har modtaget penge fra kommunen fra den 13. december 2022 og ikke har været i job. Du medsender et udklip fra borger.dk vedrørende sygedagpenge opfølgning.

 

Du oplyser, at du synes, at det er bagateller, og at du har været raskmeldt, så du kunne nå at holde din ferie.

 

Du medsender dokumentation fra din arbejdsgiver, der bekræfter, at du har afholdt ferie den 7. april, den 8. april, den 11. april og den 12. april 2022.

 

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 12,92 dage, og at du samtidig har modtaget sygedagpenge.

 

Vi lægger vægt på, at du efterfølgende har sendt dokumentation for, at du har afholdt 9 feriedage. Vi har derfor truffet afgørelse om, at du skal tilbagebetale feriepenge for 3,92 feriedage.

 

Du oplyser, at du ikke har modtaget penge fra kommunen fra den 13. december 2022 og ikke har været i job. Vi lægger dog vægt på, at vi ikke har modtaget dokumentation for, at du har holdt de 3,92 feriedage.

 

Du medsender dokumentation fra din arbejdsgiver, der bekræfter, at du har afholdt ferie 2 den 7. april, den 8. april, den 11. april og den 12. april 2022. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du til denne periode har hævet yderligere feriepenge.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge. Når du holder ferien, skal du kun være forsørget af de feriepenge, du allerede har fået udbetalt.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 8.344,51 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har oplyst og dokumenteret, at sygedagpengeforløbet blev afsluttet den 12. december 2022. Klager har endvidere oplyst, at han holdt ferie i resten af december 2022, og herom fremlagt en erklæring fra arbejdsgiver om, at han holdt ferie de sidste to uger af december 2022. Klager har endelig oplyst, at han var ansat som saltvagt med pligt til arbejde alle dage.

 

FerieKonto har anerkendt, at klager i december 2022 har afholdt 9 dages ferie, svarende til 5 dage i uge 51 og 4 dage i uge 52. 

 

Der er ikke i den påklagede afgørelse en stillingtagen til dagene i uge 50 fra og med tirsdag den 13. december 2022 eller vejledning af klager om fra arbejdsgiver at få præciseret med datoer, hvad der menes med de to sidste uger i december. Der er heller ikke i den påklagede afgørelse en stillingtagen til klagers oplysning om arbejdets karakter.

 

På denne baggrund ophæver Ankenævnet den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til yderligere oplysning og fornyet afgørelse.