Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-227 / 17-09-2023

Afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge ophævet og hjemvist til fornyet behandling

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 22. juni 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 10. oktober 2022, hvorefter XXX (herefter klager) skal tilbagebetale et modtaget feriepengebeløb på 23.185,75 kr., og hjemviser sagen til fornyet behandling og afgørelse af FerieKonto.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af feriepenge

Det fremgår af sagen, at klager den 18. juni 2020 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 4.782,95 kr. for 2,88 dage og 18.402,80 kr. for 17,25 dage med første feriedag den 1. juli 2020.

 

Den 22. september 2020 indgav A-kassen XXX indberetning om, at klager havde fået ”udbetalt feriepenge fra den 01. juli 2020, i alt 10 dage gældende ferieåret 2020”. A-kassen kunne ikke se, at der var afholdt ferie, og bad Feriekontoret om at overtage det videre forløb i sagen.

 

Den 17. marts 2021 sendte FerieKonto en vejledning til klager om afholdelse af ferie, hvori det bl.a. hedder:

 

”Vi kan se, at du har bestilt 18.402,80 kr. for 20,13 dage med første feriedag den 1. juli 2020.

 

Din a-kasse oplyser, at du har fået udbetalt feriepenge for 10 dage med første feriedag den 1. juli 2020 og at du ikke har holdt ferie. Med andre ord har du ifølge vores oplysninger fået udbetalt dagpenge og feriepenge samtidig for 20,13 dage.”

 

FerieKonto bad samtidig klager om eventuelt at indsende dokumentation for, at ferien var blevet afholdt på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021. I et senere afsnit under overskriften ”Det skal du gøre”, orienteredes om, at ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 også kunne være afholdt i miniferieåret, der gik fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

 

Samme dag bad FerieKonto klagers arbejdsgiver om at sende dokumentation for, at der var blevet udbetalt feriepenge for 17,25 dage.

 

Arbejdsgiver sendte den 18. marts 2021 dokumentation for i juni 2020 at have udbetalt 18.402,80 kr. for feriepenge optjent den 1. januar 2019 til 31. august 2019.

 

Den 25. marts 2022 sendte FerieKonto en høring til klager, hvori det bl.a. hedder:

”Din a-kasse oplyser, at du har bestilt feriepenge for 10 dage med første feriedag den 1. juli 2020, og at du ikke har holdt ferie.

Til sammenligning fremgår det af vores system, at du har fået udbetalt 18.402,80 kr. for 17,25 dage med første feriedag den 1. juli 2020, samt 4.782,95 kr. for 2,88 dage med første feriedag den 1. juli 2020.

Ifølge vores oplysninger har du derfor modtaget dagpenge og feriepenge samtidig for 20,13 dage.

Efter ferieloven skal du som udgangspunkt afholde ferie, når du modtager feriepenge. Det vil sige, at du ikke må modtage en offentlig forsørgelsesydelse eller løn i den periode, du har bestilt feriepenge til.

Kan du dokumentere, at du har holdt ferien på et andet tidspunkt i løbet af ferieåret 1. maj 2020 – 30. april 2021 kan vi se bort fra, at ferien ikke er afholdt på de oplyste dage.

Har du været forhindret i at afholde ferien, kan du læse mere i afsnittet ”Vejledning om feriehindring” længere nede i dette brev.”

 

 

Den 5. maj 2022 traf FerieKonto afgørelse i sagen første gang.

 

Klager henvendte sig herefter flere gange til FerieKonto, bl.a. den 19. maj 2022:

 

”Jeg er misforstået med de ting i skriver.!!!

Jeg mener ikke jeg skylder dem nået.!”

 

Den 17. juni 2022 oplyste klager telefonisk, at han ville indsende dokumentation for, at ferien var blevet afholdt.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 22. juni 2022 den påklagede afgørelse om, at klager skal betale 23.185,75 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ”ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021”.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 23.185,75 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

 

Denne afgørelse erstatter afgørelse af 5. maj 2022 - du har i mellemtiden oplyst at du ønsker afdragsordning.

...

 

Mangler du at sende dokumentation?

Hvis du har holdt din ferie i ferieafholdelsesperioden, men glemt at sende dokumentation til os, kan du stadig nå det. Send dokumentation til os hurtigst muligt enten med fysisk post eller digitalt via www.borger.dk/feriekonto-send-oplysninger. Dokumentationen skal være fra dem, du har meldt ferien til. Det kan fx være din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 20,13 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 20,13 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 17,25 dage med første feriedag den 1. juli 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 18.402,80 kr. for 20,13 dage, samt 4,782,95 kr. for 2,88 dage med afholdelse af første feriedag den 1. juli 2020.

 

XXX har den 18. marts 2021 bekræftet at pengene er udbetalt til dig.

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har tilkendegivet, at du ønsker afdragsordning.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Af telefonnotat af 12. august 2022 fremgår bl.a. følgende:

 

”Gennemgået høring med ægtefælle, da de var i tvivl om perioder og antal dage.”

 

Den 15. august 2022 sendte klager en oversigt over arbejdstimer i perioden fra den 9. maj 2019 til den 9. april 2020.

 

Den 24. august 2022 oplyste FerieKonto, at det, klager havde sendt, ikke er tilstrækkelig dokumentation på, at ferien er holdt i ferieafholdelsesperioden, og henviste til den tidligere fremsendte vejledning og høring. FerieKonto fastholdt derfor ”afgørelsen af 5. maj 2022”.

 

 

Klagen

Klager har den 26. september 2022 klaget til FerieKonto over afgørelsen af 22. juni 2022. Følgende fremgår af klagen:
 

”...

Jeg ønsker at gøre indsigelse i denne sag, da jeg ikke mener at I har ret, ønsker jeg at gå Rettens vej med jer.

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 10. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 22. juni 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 27. september 2022 over vores afgørelse af den 22. juni 2022.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke mener, at vi har ret.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for dage, hvor du

samtidig har modtaget dagpenge.

 

Du har fremsendt dokumentation i form af opgørelse over arbejdstimer for perioden 9.

maj 2019 til 9. april 2020. Dette er ikke dokumentation for, at du har holdt ferien uden

løn eller offentlig ydelse.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du

har været berettiget til udbetaling af feriepengene.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af udbetalt feriebetaling på 4.782,95 kr. for 2,88 feriedage og 18.402,80 kr. for 17,25 dage optjent i perioden 1. januar-31. august 2019 til afholdelse i det korte ferieår 2020 (1. maj 2020 til 31. august 2020) eller anvendelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode 1. september 2020-31. december 2021. Spørgsmålet er, om klager har fået udbetalt feriepengene til brug i en periode, hvor han modtog arbejdsløshedsdagpenge, og ikke har afholdt ferie i de pågældende dage på et andet tidspunkt i perioden 1. maj 2020-31.december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at har en lønmodtager modtaget feriebetaling med urette, kan Ferie-Konto kræve tilbagebetaling.

 

FerieKonto har i den påklagede afgørelse på baggrund af en indberetning fra klagers A-kasse lagt til grund, at klager har modtaget dagpenge og feriepenge samtidig for alle de 20,13 dage, som tilbagebetalingskravet vedrører. Indberetningen fra A-kassen omhandler imidlertid alene følgende:

 

”Vores medlem … har fået udbetalt feriepenge fra den 01. juli 2020, i alt 10 dage gældende ferieåret 2020.

A-kassen kan ikke se, at der er afholdt ferie.”

 

Der ses ikke heri at være grundlag for et tilbagebetalingskrav for 20,13 dage.

 

Hertil kommer, at de skriftlige vejledninger vedrørende den mulige ferieafholdelsesperiode, som klager har modtaget fra FerieKonto, har været modstridende, og at klager efter at have begæret – og modtaget – telefonisk vejledning hos FerieKonto indsendte oplysninger om feriedage fra 9. maj 2019 til 9. april 2020 og herved åbenbart havde misforstået, hvilken periode dokumentationen for ferie skulle angå - en misforståelse, som FerieKonto ikke med nøje angivelse af den relevante periode rettede op på. 

 

Ankenævnet ophæver på denne baggrund FerieKontos afgørelse om tilbagebetaling og sender sagen tilbage til FerieKonto til fornyet undersøgelse af afholdt ferie og afgørelse herom.