Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-70 / 21-08-2023

Afgørelse om bidragspligt til Barsel.dk i 2021 ophævet og sagen hjemvist til stillingtagen til, om selvstændig erhvervsvirksomhed var ophørt i 2020 ved salg af erhvervsandelslejlighed

Ankenævnet ophæver Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 19. januar 2022, og hjemsender sagen til Barsel.dk med henblik på stillingtagen til, om den selvstændige erhvervsvirksomhed udøvet af XXX (herefter klager) er ophørt i 2020 ved salg af erhvervsandelslejlighed med den virkning, at klager ikke skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 23. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 670.085 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har ved sin revisor, XXX Revision, den 8. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. Af klagen fremgår følgende:

 

”…

Barsel.dk fastsætter et bidrag for 2021 på 1225 kr. på baggrund af et overskud fra selvstændig virksomhed på 670.085 i 2020.

 

XXX, som ved udgangen af 2020 var fyldt 86 år, har i en årrække udlejet en erhvervsandelslejlighed, hvorfra hendes afdøde ægtefælle drev virksomhed. Overskud/underskud ved udlejning har ikke på noget tidspunkt været i nærheden af den maksimale dagpengeindsats og arbejdsindsatsen har ikke oversteget 9 timer ugentligt, som kunne have udløst udbetaling af ATP-bidrag. XXX har således reelt været pensionist i mange år.

 

De 670.085 kroner, som figurerer i den skattemæssige årsopgørelse som overskud af selvstændig virksomhed, udgør fortjenesten ved salg af erhvervs-andelslejligheden. De særlige regler for beskatning af fortjenesten ved af andelslejligheder, som ikke har tjent som bolig, medfører, at fortjenesten skal angives som personlig indkomst.

 

XXX kan derfor næppe anses som selvstændig erhvervsdrivende i henhold til lovgiverens hensigt. Det fremgår af bemærkninger til Lov nr. 2198 af ”9/12 2020, hvor barselsudligningsloven blev udvidet til at omfatte selvstændige, at formålet med loven er at lette vilkårene for selvstændige, som ønsker at afholde orlov i forbindelse med fødsel eller adoption. Som 86-årig vil XXX næppe drage fordel af disse muligheder.

…”

 

Klager har også henvendt sig telefonisk til barsel.dk, jf. barsel.dk’s telefonnotat af 12. oktober 2021, hvoraf fremgår følgende:

 

”… taler d. 12.10.2021 med selvstændig, som undrer sig over at modtage opkrævning, da vedkommende ikke mener at være en del af målgruppen. Jeg oplyser at årsindtægt fra selvstændig virksomhed for 2020 danner grundlag for opkrævning. Hendes revisor vil gerne modtage svar skriftligt.”

 

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 19. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 8. oktober 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 23. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

  • Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende

til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som

selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal,

som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke

mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om

barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig

erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra

selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat

er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest

afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder,

at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra.

Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer

fra lejeindtægter. Barsel.dk. skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på

oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i

samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede

resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger

dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som

selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil

kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt

udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og

personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af

bidragspligt.

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5. Der kan derfor ikke gives klager medhold i klagen med henvisning til, at klager ikke selv kan drage fordel af udvidelsen af barselsudligningsordningen.

 

Det fremgår imidlertid af klagen, at beløbet på 670.085 kr., som figurerer i klagerens skattemæssige årsopgørelse for 2020 som overskud af selvstændig virksomhed, udgør fortjenesten ved salget af klagers erhvervsandelslejlighed. 

.

Ankenævnet har i sin praksis fastslået, at bidragspligten efter loven er betinget af, at den erhvervsdrivendes selvstændige virksomhed ikke er ophørt på opkrævningstidspunktet.

 

Der er i den påklagede afgørelse og genvurderingen ikke nogen stillingtagen til, om klagers virksomhed som følge af salget er ophørt i 2020 med den virkning, at klager ikke skal betale bidrag i 2021. Ankenævnet ophæver derfor med denne begrundelse den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til Barsel.dk til fornyet behandling med henblik på stillingtagen til, om virksomheden er ophørt forud for opkrævningstidspunktet i 2021, hvilket vil indebære, at klager ikke skal betale bidrag i 2021.