Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-6 / 13-10-2022

Uden betydning for selvstændig erhvervsdrivendes bidrag som selvstændig til barsel.dk, at virksomheden i forvejen betaler bidrag til barsel.dk vedrørende ansatte

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 27. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 6. januar 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 27. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 1.624.475 kr. samt en personlig lønindkomst på 783.469 kr.

 

Klagen

Klager har den 7. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres bl.a. følgende:

 

”…

Indtægt som selvstændig erhvervsdrivende kommer fra vores driftsselskab cvr. xxxxxxxx XXX, hvor der betales sædvanligt bidrag til Barsel.dk.

Da XXX ikke er et selvstændig erhvervsdrivende skatteobjekt sluse XXX resultatandel ned som personlig indkomst som selvstændig erhvervsdrivende. Der er således allerede betalt bidrag til Barsel.dk i det beløb, der fremgår af årsopgørelsen, og en yderligere opkrævning her vil således betyde dobbeltopkrævning. ”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 6. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 27. september 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 7. oktober 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 27. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

·         Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende

til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som

selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal,

som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke

mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om

barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig

erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra

selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat

er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest

afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder,

at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra.

Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer

fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på

oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i

samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede

resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger

dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som

selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil

kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt

udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og

personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af

bidragspligt.

 

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom

du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder

lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af,

om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.

…”

 

Bemærkninger fra klager til ATP’s Ankenævn

Klager har indsendt bemærkninger til ATP’s Ankenævn, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

 

”Jeg har påpeget det uheldige i, at jeg opkræves dobbelt-bidrag. Dette har jeg redegjort for i min klage. Sagen er, at mine indtægter som selvstændig baserer sig på den halvpart, jeg ejer af XXX, hvor vi naturligvis betaler bidrag til Barsel.
I øvrigt fremgår mine argumenter af tidligere indsendt klage, der ikke er taget til efterretning. Jeg har også forsøgt at ringe nogle gange uden resultat - det er nemlig sund fornuft at lade mig nøjes med at skulle betale en gang. I et P/S går hele indkomsten videre til beskatning hos Partneren (transparent selskab) - og dermed er det SAMME indtægt, I lægger til grund to gange.

…”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Klager har en indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed på 1.627.475 kr. Klagers synspunkt er, at denne indtægt kommer fra et partnerselskab, hvor der i forvejen betaler bidrag til barsel.dk, hvorfor indtægten fra partnerselskabet ikke skal indgå i opgørelsen af hans indtægt til brug for bidrag til barsel.dk. Det kan der imidlertid ikke gives klager medhold i. Det bidrag til barsel.dk, som virksomheden under sit CVR-nr. betaler til barsel.dk, er et bidrag vedrørende den hidtidige barselsordning for ansatte. Det bidrag, som denne sag drejer sig om, er et bidrag til den nu indførte ordning, som omfatter selvstændigt erhvervsdrivende personligt. Denne ordning giver selvstændige mulighed for udbetaling, når de skal på barsel. Om der skal betales bidrag til denne ordning, beror på, hvad den pågældende person i alt har tjent som selvstændig erhvervsdrivende. Det er uden betydning, om indtægten - som i sagen - stammer fra deltagelse i et partnerselskab, som ikke er et selvstændigt skattesubjekt.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.