Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-09 / 25-08-2022

Uden betydning for selvstændig erhvervsdrivendes bidrag som selvstændig til barsel.dk, at virksomheden i forvejen betaler bidrag til barsel.dk vedrørende ansatte

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 6. januar 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 1.070.851 kr. samt en personlig lønindkomst på 4.000 kr.

 

Klagen

Klager har den 11. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres bl.a. følgende:

 

” Jeg har modtaget vedhæftede meddelelse i min e-Boks, hvor man angiver, at jeg er pålagt bidrag til Barsel.dk for 2021.

 

Jeg er ikke enig i det anførte, idet der allerede betales bidrag til Barsel.dk. Baggrunden herfor er som følger:

 

Jeg er registreret som ejer af to CVR-numre, nemlig CVR-nr. xxxxxxxx, XXX, samt CVR-nr. xxxxxxxx, som er undertegnedes eget selskab, XXX.

 

Jeg kan ved nærværende oplyse, at hovedparten af min indtægt, og dermed overskud af selvstændigt drevet virksomhed, ligger i XXX, CVR-nr. xxxxxx. Mig bekendt betaler XXX allerede bidrag til Barsel.dk, og dermed betaler Interessentskabet det fastsatte bidrag.

 

Der angives ingen CVR-numre eller yderligere oplysninger for beregningsgrundlaget i brevet fra Barsel.dk, men jeg går ud fra/forudsætter, at bidragssatsen er fremsendt som følge af, at jeg også ejer mit selvstændige firma, nemlig XXX, CVR-nr. xxxxxx.

 

Jeg kan oplyse, at min samlede indtægt i 2020 i dette firma udgjorde brutto kr. 88.829,00. Beløber er dermed under den maksimale dagpengesats og dermed skal der efter min opfattelse ikke betales et bidrag til Barsel.dk.

 

Såfremt det ønskes, fremsender jeg gerne yderligere dokumentation, eventuelt en revisorpåtegnet opgørelse, der viser, hvad min indtægt har været i det personligt drevne selskab, men jeg har under alle omstændigheder brug for at få oplyst, hvorledes beregningsgrundlaget fremkommer, idet jeg har en klar formodning om, at bidraget er beregnet ud fra den omsætning og indtjening, der ligger i XXX under CVR-nr. xxxxxx. Som nævnt betaler denne virksomhed allerede bidrag til Barsel.dk.

 

Ved nærværende skal jeg således anmode Barsel.dk om at genoptage min sag omkring bidragsbetaling og fremkomme med ny og begrundet afgørelse, hvoraf det fremgår, hvilket CVR-nr. der er danne baggrund for bidragsfastsættelsen.

 

Såfremt Barsel.dk ikke er indstillet på at genoptage sagen, kan nærværende betragtes som en klage over den foretagne beregning, ikke mindst fordi jeg ingen muligheder har for at efterkontrollere denne.”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 6. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 11. oktober 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 28. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

·         Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du forsat skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til

Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på nye oplysninger fra Skattestyrelsen om din

årsopgørelse.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i

lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig

erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et

resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som

selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal

dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst,

der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har

en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at

skulle betale bidrag.

 

Din beregning

Vi har på grundlag af din klage den 11. oktober 2021 på ny indhentet oplysninger om din

årsopgørelse hos Skattestyrelsen. Nedenfor kan du se din beregning af dit resultat som

selvstændig, din eventuelle personlige lønindkomst, beløbet for den maksimale

dagpengesats og bidragssatsen for dette kalenderår.

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Klager har en samlet indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed på 1.070.851 kr. Ifølge klager hidrører 88.829,00 kr. fra en virksomhed, som kun han driver, det resterende beløb fra hans deltagelse i et interessentskab. Klagers synspunkt er, at interessentskabet i forvejen betaler bidrag til barsel.dk, hvorfor indtægten fra interessentskabet ikke skal indgå i opgørelsen af hans indtægt til brug for bidrag til barsel.dk. Det kan der imidlertid ikke gives klager medhold i. Det bidrag til barsel.dk, som interessentskabet under sit CVR-nr. betaler til barsel.dk, er et bidrag vedrørende den hidtidige barselsordning for ansatte. Det bidrag, som denne sag drejer sig om, er et bidrag til den nu indførte ordning, som omfatter selvstændigt erhvervsdrivende personligt. Denne ordning giver selvstændige mulighed for udbetaling, når de skal på barsel. Om der skal betales bidrag til denne ordning, beror på, hvad den pågældende person i alt har tjent som selvstændig erhvervsdrivende. Det er uden betydning, om indtægten - som i sagen - stammer fra deltagelse i et interessentskab og en sideløbende personligt drevet enevirksomhed. 

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.