Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-191 / 26-04-2022

Uberettiget modtaget VEU-godtgørelse skal tilbagebetales, når en afskediget arbejdstager på ansøgningstidspunktet for VEU-godtgørelse ved, at kursusperioden strækker sig ud over opsigelsesperioden

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelser af 30. august og 23. september 2021, som AUB har fastholdt ved genvurdering af 25. november 2021, hvorefter det er med rette, at [navn] (herefter klager) er pålagt tilbagebetaling af VEU-godtgørelse med i alt 1.643 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail af 3. oktober 2021 påklaget de to afgørelser. Indholdet i klagen er gengivet nedenfor i sagsforløbet.

Sagsforløb

Sagen vedrører tilbagebetaling af VEU-godtgørelse.

Klager var ansat hos [arbejdsgiver]. Klager blev afskediget fra sit job. Følgende fremgår af klagers opsigelsesbrev dateret den 23. marts 2021:
”…
Opsigelse
Det er med beklagelse, at vi må meddele dig din opsigelse pr. dags dato til fratrædelse per 1. juni 2021. Din sidste arbejdsdag bliver den 1. juni 2021.
…”

Klager tilmeldte sig den 26. april 2021 følgende to kurser, som han efterfølgende deltog i: kurset [kursusnavn]i perioden fra den 1. juni 2021 til den 2. juni 2021 samt kurset [kursusnavn] i perioden fra den 3. juni 2021 til den 4. juni 2021.

Den 12. maj 2021 skrev [arbejdsgiver] til klager:
”…
Sidste arbejdsdag
Det er aftalt med [fagforening], at din sidste arbejdsdag er flyttet fra den 1. juni til den 4. juni 2021 pga. selvvalgt uddannelse i opsigelsesperioden.
…”

AUB traf den 10. juni 2021følgende afgørelse vedrørende det første kursus:

”Du får VEU-godtgørelse
Vi skriver til dig, fordi du får VEU-godtgørelse for kurset [kursusnavn].

Du får følgende beløb:
VEU-godtgørelse: 1.096,00 kr.

Pengene udbetales om 2-4 hverdage til din Nemkonto.

Du kan se mere forklaring og oplysninger om beregningen i afsnittet "Sådan er vi kommet frem til beløbene". Hvis oplysningerne er forkerte, skal du kontakte os.

Du får pengene udbetalt nu ud fra en forudsætning om, at du har ret til at få
VEU-godtgørelse. Hvis det senere viser sig, at du alligevel ikke har ret til det, kan det
betyde, at du skal betale penge tilbage.
…”

AUB traf også den 10. juni 2021følgende afgørelse vedrørende det andet kursus:

”Du får VEU-godtgørelse
Vi skriver til dig, fordi du får VEU-godtgørelse for kurset [kursusnavn].

Du får følgende beløb:
VEU-godtgørelse: 1.096,00 kr.

Pengene udbetales om 2-4 hverdage til din Nemkonto.

Du kan se mere forklaring og oplysninger om beregningen i afsnittet "Sådan er vi kommet frem til beløbene". Hvis oplysningerne er forkerte, skal du kontakte os.

Du får pengene udbetalt nu ud fra en forudsætning om, at du har ret til at få
VEU-godtgørelse. Hvis det senere viser sig, at du alligevel ikke har ret til det, kan det
betyde, at du skal betale penge tilbage.
…”

På baggrund af arbejdsgivers lønindberetninger traf AUB den 30. august 2021 afgørelse om tilbagebetaling af den udbetalte VEU-godtgørelse for den 3. og 4. juni 2021 på 1.096 kr. Det fremgår af AUB’s afgørelse:

”Du skal betale VEU-godtgørelse tilbage
Vi skriver til dig, fordi du får VEU-godtgørelse for kurset [kursusnavn].

Vi har fået nye oplysninger om dit kursus, som betyder, at du skal betale penge tilbage.

Resultat af beregning:
VEU-godtgørelse: -1.096,00 kr.

Forklaring af beregning
310 - Du kan ikke få VEU-godtgørelse, fordi vi ud fra den løn, din arbejdsgiver har indberettet til Skattestyrelsen, har vurderet, at du ikke har været i beskæftigelse i en eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og umiddelbart efter kurset.
…”

I den anledning skrev faglig sekretær [navn på faglig sekretær i klagers fagforening], bl.a. følgende i en e-mail til AUB:

"…
Kurserne er taget i den sidste del af en opsigelsesperiode og med støtte fra [x]Kompetencefond. Det må være en fejl at VEU godtgørelsen kræves tilbagebetalt for lige netop de to sidste dage af kursusforløbet.
Som ønsket fremsendes dokumentation for ansættelse og opsigelse.
…"

Vedhæftet mailen var [arbejdsgiver]brev af 12. maj 2021 til klager om hans sidste arbejdsdag.

På baggrund af dette brev traf AUB den 23. september 2021 afgørelse om tilbagebetaling af den udbetalte VEU-godtgørelse for den 2. maj 2021 på 547 kr. Det fremgår af AUB’s afgørelse:

”Du skal betale VEU-godtgørelse tilbage
Vi skriver til dig, fordi du får VEU-godtgørelse for kurset [kursusnavn].

Vi har fået nye oplysninger om dit kursus, som betyder, at du skal betale penge tilbage.

Resultat af beregning:
VEU-godtgørelse: -547,00 kr.

Forklaring af beregning
300 - Du kan få VEU-godtgørelse for denne dag.
324 - Du har oplyst, at du ikke har løntab for denne dag. Du kan kun få VEU-godtgørelse for de timer, du har angivet, at du har et tab.
…”

Klager klagede den 3. oktober 2021 over afgørelserne af 30. august og 23. september 2021 om tilbagebetaling. Det hedder i klagen:
"…
Jeg blev desværre opsagt … med sidste arbejdsdag d. 1. juni …
I samarbejde med [fagforening] og [kommunenavn] blev det arrangeret, at jeg brugte den sidste del af min opsigelsesperiode på et kursusforløb hos [kursusudbyder]…
[medarbejder i fagforening] – var behjælpelig med alle ansøgninger, og hans kollega [medarbejder i fagforening] hjalp med at aftale en forlængelse af min ansættelse med [arbejdsgiver], så min sidste arbejdsdag (og dermed kursusdag) var d. 4. juni og ikke den 1. juni. …
Mine to første ledighedsdage var derfor d. 7. og 8. juni. …
Jeg har således ikke haft anden indtægt i min kursusperiode, og min ansættelse blev forlænget, så kursusperioden kunne gennemføres. Der er således tale om løntab for dagene 2., 3. og 4. juni, og jeg er uretmæssigt opkrævet tilbagebetaling."

AUB genvurderede den 25. november 2021 sine afgørelser af 30. august 2021 og 23. september 2021 om tilbagebetaling og fastholdt afgørelserne. Af ATP’s genvurdering fremgår bl.a. følgende:

”…
Sagsfremstilling
Du deltog i perioden fra den 1. til den 2. juni 2021 i kurset [kursusnavn]. Den 3. til 4. juni 2021 deltog du i kurset [kursusnavn].

Den 10. juni 2021 sendte vi dig to afgørelser, hvori du blev bevilget 1.096,00 kr. i VEU-godtgørelse for hvert kursus.

Den 30. august 2021 sendte vi dig en afgørelse om, at du skulle tilbagebetale den VEU-godtgørelse, som du havde modtaget for din deltagelse i kurset [kursusnavn].

Den 13. september 2021 indsendte [medarbejder i fagforening] din opsigelse dateret 23. marts 2021, en forlængelse af opsigelsesvarslet dateret 12. maj 2021, din ansættelseskontrakt og din lønseddel fra maj 2021.

Det fremgik af opsigelsen, at din sidste arbejdsdag var den 1. juni 2021. Af opsigelsesforlængelsen fremgik det, at din sidste arbejdsdag flyttedes fra den 1. til den 4. juni 2021 pga. selvvalgt uddannelse i opsigelsesperioden.

Den 23. september 2021 sendte vi dig en ny afgørelse omhandlende kurset [kursusnavn]. Vi sendte dig afgørelsen på baggrund af de oplysninger, som [medarbejder i fagforening] havde indsendt til os den 13. september 2021. I afgørelsen traf vi afgørelse om, at du ikke var berettiget til VEU-godtgørelse for din deltagelse på kurset den 2. juni 2021, fordi du ikke havde løntab for denne dag, og at du derfor skulle tilbagebetale 547 kr.

Den 23. september 2021 sendte vi dig også en besked om din deltagelse på begge kurser. Det fremgik af beskeden, at de indsendte oplysninger af 13. september 2021 viste, at du blev opsagt den 23. marts 2021 med sidste arbejdsdag den 1. juni 2021, samt at du tilmeldte dig kurserne den 26. april 2021, hvilket var efter, at du blev opsagt. Vi oplyste dig i beskeden, at du ikke var berettiget til VEU-godtgørelse for din deltagelse i kurser fra den 2. til den 4. juni, da kursusdagene lå efter din oprindelige sidste arbejdsdag, samt at du ikke havde løntab på dagene, da du ikke skulle have været på arbejde.

Du klagede den 3. oktober 2021 over afgørelserne af 30. august og 23. september 2021. Det fremgik af din klage, at det i samarbejde med [fagforening] og [kommunenavn] blev arrangeret, at du brugte din sidste del af din opsigelsesperiode på et kursusforløb. Det fremgik også, at [fagforening] hjalp med at aftale en forlængelse af din ansættelse hos [arbejdsgiver] fra den 1. til den 4. juni 2021. Det fremgik videre, at du ikke havde anden indtægt i kursusperioden, og at din ansættelse blev forlænget, så kursusperioden kunne forlænges, og at du derfor havde løntab for dagene den 2., 3. og 4. juni.

Vi bemærker, at vi behandler VEU-godtgørelse for din deltagelse i begge kurser i denne genvurdering, da begrundelsen for afslag på VEU-godtgørelse er den samme og da du har klaget over afgørelserne for kurserne i samme klage.

Begrundelse

Det følger af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-loven), at det er et krav, at uddannelsesdeltagere har beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.
Det følger af VEU-lovens § 5, stk. 1, at kursusdeltagere kan opnå godtgørelse for det tab af indtægt, som deres deltagelse i kurset medfører. Videre følger af § 5, stk. 2, at godtgørelsen ydes pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt.
Af § 1 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-bekendtgørelsen) fremgår, at uddannelsesdeltagere, der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, kan opnå godtgørelse for tab af indtægt som følge af deltagelse i uddannelse. Videre fremgår det af VEU-bekendtgørelsens § 2, at beskæftigelsen kun kan betragtes som reel og faktisk, hvis uddannelsesdeltageren ud over deltagelsen i uddannelsen skal præstere ydelser eller udøve aktivitet, der normalt henhører under arbejdsmarkedet, i virksomheden.

Af ovenstående fremgår, at en kursist skal være i beskæftigelse, for at kunne få VEU-godtgørelse. Ifølge din opsigelse af 23. marts 2021 havde du sidste arbejdsdag den 1. juni 2021. Pr. 2. juni 2021 ville du således have været ledig og derfor ikke berettiget til VEU-godtgørelse, jf. VEU-lovens § 2 og VEU-bekendtgørelsens § 1.

Vi lægger vægt på, at den aftalte opsigelsesforlængelse af 12. maj 2021 havde det formål, at du forblev i beskæftigelse under kurserne. Vi lægger videre vægt på, at du i henvendelse af 30. september 2021 har skrevet, at dit ansættelsesforhold blev forlænget med fire dage, så kurserne kunne gennemføres.

Det er vores vurdering på baggrund af ovenstående, at din beskæftigelse fra den 2. til den 4. juni ikke er reel, jf. VEU-bekendtgørelsens § 2. Vi har til grund herfor lagt særligt vægt på, at din opsigelsesperiode blev forlænget udelukkende pga. kurserne og den deraf affødte mulighed for at kunne opnå VEU-godtgørelse.

Det er videre vores vurdering, at du ikke har et løntab ved deltagelsen i kursusdagene fra den 2. til den 4. juni 2021, idet du ikke skulle have været på arbejdet de pågældende dage. Vi har også her lagt særligt vægt på, at virksomheden forlængede din opsigelsesperiode på grund af dit ønske om deltagelse på kurser og ikke af hensyn til arbejde i virksomheden. Vi bemærker hertil, at VEU-godtgørelsen er en kompensation for tab af løn og ikke en godtgørelse for deltagelse i kurser.

Endeligt er det vores vurdering, at fremgangsmåden med at forlænge en ansættelse i en virksomhed med det formål at få VEU-godtgørelse er en omgåelse af undtagelserne til beskæftigelseskravet, som fremgår af VEU-bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 1 og 2. Det fremgår heraf, (1) at en kursist også anses for beskæftiget, hvis kursisten påbegynder et kursus i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, hvis den pågældende og dennes arbejdsgiver har indgået aftale om deltagelse i kurset, før den pågældende blev afskediget og (2) kursister som deltager i et kursus, der strækker sig ud over opsigelsesperioden, hvis skolen har optaget den pågældende på kurset, før denne blev opsagt.

Efter ovenstående kunne du således have været anset som beskæftiget i forbindelse med din deltagelse i kurset [kursusnavn]. den 2. juni 2021, hvis du var optaget af skolen inden opsigelsen, jf. VEU-bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 2. Du blev først tilmeldt den 26. april 2021, og er således ikke omfattet af bestemmelsen. For kurset [kursusnavn] som ikke ligger i umiddelbar forlængelse af din ansættelse, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, ville der ikke have været mulighed for at anse dig som beskæftiget.

Som det fremgår, får opsigelsesforlængelsen den virkning, at undtagelserne i § 1, stk. 3, nr. 1 og 2, bliver omgået. Det er vores vurdering, at det ikke har været hensigten med beskæftigelseskravet i § 1 og tilhørende undtagelser i stk. 3, at ansættelsesforholdet blot kunne forlænges med det formål at kunne opnå VEU-godtgørelse, hvilket efter vores vurdering er fulgt op med kravet om reel beskæftigelse i VEU-bekendtgørelsens § 1.

Vi vurderer på den baggrund, at du ikke opfylder kriterierne om at være i reel beskæftigelse eller have et løntab for kursusdagene 2. til 4. juni 2021. Du er derfor ikke berettiget til VEU-godtgørelse for de dage. Vi fastholder derfor afgørelserne af 30. august og 23. september 2021.

Vi bemærker, at ledige har mulighed for at få jobrettet uddannelsesforløb af jobcenteret eller a-kassen. For mere information herom, henviser vi dig til at kontakte dit jobcenter eller a-kasse.

Tilbagebetaling
Efter § 16, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal en kursist, der uberettiget har modtaget godtgørelse og tilskud til befordring, betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du ved ansøgningen havde oplyst, at du var i beskæftigelse under kurserne. På ansøgningstidspunktet var dette ikke korrekt, da du først senere indgik aftale om en forlængelse af ansættelsesforholdet. Derudover angav du, at du havde et løntab ved deltagelsen på kurserne. Idet du ikke skulle have været på arbejde fra den 2. til den 4. juni 2021 er denne oplysning ikke korrekt. Vi vurderer, at du burde have været klar over dette, og at du skal tilbagebetale den udbetalte VEU-godtgørelse, jf. § 16, stk. 1.

Som det fremgår af afgørelserne af 30. august og 23. september 2021 skal du derfor tilbagebetale 547 kr. for den 2. juni 2021 vedr. kurset [kursusnavn]. og 1.096 kr. for den 3. til 4. juni 2021 vedr. kurset [kursusnavn], samlet 1.643 kr.

Du har tilbagebetalt 1.643 kr. den 27. oktober 2021. Du skal derfor ikke tilbagebetale yderligere på baggrund af denne genvurdering.
…”

Ankenævnets begrundelse

Af de grunde, som AUB har anført, tiltræder Ankenævnet, at klager ikke havde ret til at modtage VEU godtgørelse for kursusdeltagelsen den 2.-4. juni 2021, idet den skete ansættelsesforlængelse må anses for konstrueret beskæftigelse og løntab i det øjemed at opnå VEU godtgørelse. Uanset den bistand, klager har modtaget fra [fagforening], finder Ankenævnet, at klager burde have indset, at AUB ikke fik korrekte og fyldestgørende oplysninger. Ankenævnet tiltræder derfor AUB's afgørelse om tilbagebetaling.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.