Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-28 / 2021-106 / 02-05-2022

Tilbagebetaling af VEU-godtgørelse, da klager ikke havde haft et løntab

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 14. juni 2021, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 29. juli 2021, hvorefter XXX (herefter klager) skal tilbagebetale 16.058,96 kr. i modtaget VEU-godtgørelse for deltagelse i kurserne ”XXX” i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021 og ”XXX” i perioden fra den 15. marts 2021 til den 26. marts 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klage af 14. juni 2021 anført, at da det var uklart, om hun og andre ansatte podere fik løn under uddannelse, nåede de sammen med kontor og uddannelsessted til enighed om at søge VEU-godtgørelse, så de var sikre på at få understøttelse under uddannelse. Derfor var klager i god tro om, at det var det rigtige at gøre.

 

AUBs genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 29. juli 2021 genvurderet sagen og fastholdt afgørelsen af 14. juni 2021 om

tilbagebetaling af VEU-godtgørelse for klagers deltagelse i kurserne ”XXX” i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021

og ”XXX” i perioden fra den 15. marts 2021 til den 26. marts 2021.

 

AUB anfører i brevet bl.a. følgende:

”Sagsfremstilling

Du fik ved delafgørelse af 22. februar 2021 udbetalt 2.677,99 kr. i VEU-godtgørelse og 629,20 kr. i befordringstilskud for din deltagelse i kurset ”XXX”.

 

Den 26. februar 2021, kontaktede en af dine kolleger AUB vedrørende udbetaling af VEU-godtgørelse for samme kursus. Din kollega oplyste, at hun havde deltaget i kurset fra kl. 8-16 hver dag i kursusperioden. Normalt arbejdede hun fra kl. 8-16 hver dag, men hun havde lavet en aftale med XXX om, at arbejdstiderne blev omlagt således, at hun kunne tage på kursus. Hun ville få sin almindelige løn udbetalt i kursusperioden, men de timer hun brugte på kursus, skulle hun arbejde/indhente på andre tidspunkter, dvs. i weekenderne eller om aftenen/efter alm. arbejdstid, og disse timer, ville hun ikke få særskilt betaling for. Din kollega oplyste endvidere, at andre kolleger havde deltaget i samme kursus.

 

På baggrund af disse oplysninger om din kollegas manglende løntab som følge af kursusperioden rettede AUB ved brev af 8. marts 2021 henvendelse til din arbejdsgiver, XXX, og bad om en redegørelse for, hvorvidt XXX havde indgået en aftale med medarbejdere, som havde deltaget på kurset, ”XXX”, i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021 om, at arbejdstiden blev omlagt således, at medarbejderne deltog i kurset i deres fritid.

 

Du fik ved delafgørelse af 10. marts 2021 udbetalt 8.028,97 kr. i VEU-godtgørelse og 1.887,60 kr. i befordringstilskud for den resterende del af kurset, ”XXX”, (15. februar – 5. marts 2021).  

 

Ved telefonisk henvendelse af 23. marts 2021 oplyste XXX til AUB, at XXX ikke havde udbetalt løn under kurset til deres medarbejdere i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021. XXX oplyste endvidere, at medarbejderne deltog i kurset efter eget ønske, og da de normalt var ansat til 12 timers vagter, var det muligt for dem at rykke rundt på vagterne i forhold til kursusperioden. XXX oplyste afslutningsvis, at de samme dag havde sendt en skriftlig redegørelse til AUB.

 

Af den skriftlige redegørelse af 23. marts 2021 fra XXX til AUB fremgår det bl.a., at en del af de pode-assistenter, som er ansat ved XXX i et midlertidigt ansættelsesforhold, er opsagt fra deres normale job eller udfordret med deres studier grundet COVID-19. Derfor forsøger XXX at tilpasse den enkelte medarbejders vagtplan, netop for at give optimale muligheder for studie eller efteruddannelse med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. XXX oplyste endvidere, at da de fleste pode-assistenter var ansat i fuldtidsstillinger, og da de testede alle ugens dage, var det muligt for XXX at tilpasse vagtplanen for den enkelte medarbejder for at sikre opfyldelse af normtiden til fuldtidsstillingen. Derudover havde medarbejderne mulighed for at bytte internt for at opnå størst mulig fleksibilitet. XXX oplyste endvidere, at pode-assistenterne arbejder i henhold til den ansættelsesdecimal, som fremgår af deres ansættelseskontrakt. Endelig oplyste XXX, at det forhold, at enkelte pode-assistenter havde deltaget i kursusaktivitet i de dage, hvor de ikke havde haft vagter ved Ambulance Syd, ikke var udtryk for, at der var udbetalt løn under kursus og efterfølgende ikke betalt løn for deres arbejdstid. Tværtimod var der betalt løn for deres arbejdstid som pode-assistenter ved XXX under udførelsen af netop dette arbejde. XXX oplyste afslutningsvis, at såfremt de havde modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdere, der havde deltaget i kurset, ”XXX”, så ville de selvfølgelig tilbagebetale beløbet.

 

Ved afgørelse af 29. marts 2021 fik du udbetalt 5.352,00 kr. i VEU-godtgørelse og 807,30 kr. i befordringstilskud for din deltagelse i kurset, ”XXX”, i perioden fra den 15. til den 26. marts 2021.

 

Det fremgik af afgørelsen, at du fik pengene udbetalt ud fra en forudsætning om, at du var berettiget til VEU-godtgørelse, men at du skulle tilbagebetale pengene, hvis det senere skulle vise sig, at du alligevel ikke var berettiget til VEU-godtgørelse.

 

Den 14. juni 2021 traf vi afgørelse om, at du skulle tilbagebetale de 16.058,96 kr., som du havde fået udbetalt i VEU-godtgørelse. Samme dato klagede du over vores afgørelse. 

 

Klagen

Du har i din klage oplyst, at det var uklart, om I fik løn under kursusperioden. Derfor nåede du i samarbejde med XXX og kursusstedet til enighed om, at du skulle søge VEU-godtgørelse for at sikre, at du fik understøttelse. Du oplyste, at du var i god tro om fremgangsmåden.

 

Begrundelse

Det fremgår af § 5, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at der kan opnås godtgørelse for det tab af indtægt, som kursistens deltagelse i uddannelsen medfører.

 

AUB finder det ikke dokumenteret, at din deltagelse i kurset fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021, samt kurset fra den 15. marts 2021 til den 26. marts 2021, har medført et tab af indtægt.

 

AUB har lagt vægt på, at XXX har oplyst til AUB, at pode-assistenterne fik omlagt deres arbejdstid, så de kunne deltage i kurserne, men pode-assistenterne arbejdede på trods af deres kursusdeltagelse fortsat som pode-assistenter i henhold til den ansættelsesdecimal, som fremgår af deres ansættelseskontrakt.

 

XXX har endvidere oplyst, at medarbejderne deltog i kurser efter eget ønske, og da de normalt var ansat til 12 timers vagter, var det muligt for dem at rykke rundt på vagterne i forhold til kursusperioden.

 

AUB har på denne baggrund lagt til grund, at du har deltaget i kurserne i din fritid. Du har dermed ikke ret til VEU-godtgørelse. Vi bemærker, at det er vores vurdering, at du fortsat har ret til befordringstilskuddet. 

Det forhold, at du blev vejledt af XXX og kursusstedet, kan ikke føre til en ændret vurdering. Vi bemærker, at det er AUB, der varetager administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Dette følger af § 1, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

 

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det er dig der er part i sagen, da det er dig der har søgt om VEU-godtgørelse. AUB har derfor udbetalt VEU-godtgørelsen til dig og kan derfor også kræve, at du tilbagebetaler det modtagne beløb, da du ikke opfylder betingelserne for at få VEU-godtgørelse.

 

I forbindelse med ansøgningen om VEU-godtgørelse, blev du præsenteret for betingelserne for udbetaling af VEU-godtgørelse. Da du valgte dit specifikke kursus på www.efteruddannelse.dk, blev du henvist til www.borger.dk, der vejledte om VEU-godtgørelse. Herunder blev du gjort opmærksom på, at det er et krav, at du har et tab af indtægt, jf. følgende uddrag fra www.borger.dk.  

 

Vi lægger derfor vægt på, at du allerede ved ansøgningen blev gjort opmærksom på kravet om løntab, jf. § 5,tk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.  

 

Det fremgik af vores afgørelser af 22. februar 2021, 10. marts 2021 og 29. marts 2021 om udbetaling af VEU-godtgørelse, at du fik pengene udbetalt ud fra en forudsætning om, at du var berettiget til VEU-godtgørelse, men at du skulle tilbagebetale pengene, hvis det senere skulle vise sig, at du alligevel ikke var berettiget til VEU-godtgørelse.

 

Det følger af § 16, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at kursisten skal betale det modtagne beløb tilbage, ”hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.”

 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at du har afgivet urigtige oplysninger, idet du i ansøgningen har oplyst, at du havde fuldt løntab under kurserne. Vi vurderer endvidere, at du burde have indset, at du ikke var berettiget til at få VEU-godtgørelse.

 

På baggrund af ovenstående fastholder vi vores afgørelse af 14. juni 2021 om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse på 16.058,96 kr.” 

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til AUB’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår VEU-godtgørelse for klagers deltagelse i to kurser, henholdsvis kurset ”XXXX” i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021

og kurset ”XXX” i perioden fra den 15. marts 2021 til den 26. marts 2021.

 

Kurserne er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der kan efter denne lovs § 5, stk. 1, ydes en nærmere angiven godtgørelse for det tab af arbejdsindtægt, som kursusdeltagelse medfører. Godtgørelsen kan udbetales til kursusdeltageren, hvis denne ikke modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen, jf. lovens § 7, stk. 1. Der kan endvidere efter § 8 fås tilskud til befordring og til kost og logi.

 

Det følger af lovens § 16, stk. 1, at ”En arbejdsgiver eller deltager, der uberettiget har modtaget godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi efter denne lov, skal betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.”

 

Ankenævnet lægger i første række vægt på, at der ikke er dokumenteret et tab af indtægt i den periode, hvor klager var på kursus, jf. § 5, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Nævnet bemærker i den forbindelse, at klagers arbejdsgiver har oplyst til AUB, at der i forbindelse med kursusdeltagelse har været mulighed for at omlægge vagtplanen således, at normtiden til fuldtidsstillingen blev opfyldt.

 

Herefter er det afgørende, om betingelserne for tilbagesøgning af den udbetalte godtgørelse er opfyldt, jf. lovens § 16, stk. 1. 

 

Klager har oplyst, at ansøgning om støtte blev indgivet, fordi det var usikkert, om hun ville få løn i kursusperioden, men angav ikke desto mindre i ansøgningen uden forbehold at have fuldt løntab i kursusperioden. Klager måtte på den baggrund forstå, at tildelingen af støtte var betinget af løntab, og at hun, da hun i kursusperioderne modtog sædvanlig løn, ikke var berettiget til støtte. Hun har således ikke i god tro modtaget støtten.

 

Ankenævnet tiltræder derfor afgørelsen om tilbagebetaling og stadfæster herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale 16.058,96 kr. i modtaget VEU-godtgørelse.