Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-87 / 26-06-2022

Sag hjemvist til Barsel.dk med henblik på stillingtagen til, om pligten til at betale bidrag til Barsel.dk også omfatter en selvstændig bosat i udlandet med begrænset skattepligt som følge af overskud af selvstændig virksomhed i Danmark

Ankenævnet ophæver den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Barsel.dk. med henblik på en stillingtagen til, hvilken betydning det har for bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a, at klager har bopæl i udlandet og derfor alene er begrænset skattepligtig i Danmark af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed og legalt afskåret fra ret til kompensation efter barselsudligningslovens § 3 a, jf. barselslovens § 3.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 251.499 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 30. september 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen oplyses bl.a., følgende:

 

”Klage vedr. Bidrag til Barsel.dk ….

 

Oplysningerne i SKATs årsopgørelse er for så vidt ang. Danmark rigtige. Men jeg er fraflyttet Danmark og bosat i Tyskland og opretholder i Tyskland en indkomst, der overstiger min indtjening fra selvstændig erhvervsdrivelse i Danmark. Set på den baggrund mener jeg ikke at komme i betragtning til dansk barselsgodtgørelse eller at skulle betale til ordningen?

Jeg beder derfor om at få afgørelsen omgjort.

 

…”

Af årsopgørelsen for 2020 fremgår, at klager er bosat i Tyskland og begrænset skattepligtig i Danmark. Hans eneste skattepligtige indkomst i Danmark er overskud af selvstændig virksomhed. Årsopgørelsen indeholder følgende opgørelse:

 

”Overskud virksomhed/udlejningsejendom            251.499

 Renteudgifter i virksomhed                                    -40.765

 Resultat af virksomhed                                           210.734

 Arbejdsmarkedsbidrag                                              16.858

 Personlig indkomst                                                  193.876”

Klager har fremsendt dokumentation for betydelige indtægter fra ”Gewerbebetrieb selbständiger Arbeit” og fra ”freiberuflichen Tätigkeit” og beskatning heraf i Tyskland i 2018 og 2019. Klager har endvidere fremsendt dokumentation for, at han som Geschäftsführer i Ing.-Büro Boysen, Hamburg, med et ”Umsatzsteueridentifikatonsnummer” i 2020 har fremsendt månedlige fakturaer til XXX, København, på mellem 6 og 12 ”Manntage” á 800 EURO.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 9. februar 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 30. september 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 28. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

-          Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du forsat skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på nye oplysninger fra Skattestyrelsen om din årsopgørelse.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

Du har i klagen oplyst, at du har personlig lønindkomst i udlandet, der ikke er medtaget ved beregning af din personlige lønindkomst. Da Skattestyrelsen ikke kender indkomsten fra udlandet, har vi har bedt dig indsende dokumentation for denne udenlandske indkomst. Vi har modtaget dokumentation fra dig den 16.11.2021, i form af månedlige fakturaer udstedt fra din selvstændige virksomhed Ing.-Büro Boysen til Novedas Danmark ApS. Det fremgår ikke om der er sket betaling heraf.

 

Det er dog vores vurdering, at en sådan indkomst ikke er en personlig lønindkomst, men er en indkomst i den selvstændige virksomhed. Ved vurderingen af om du er bidragspligtig til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende vil denne indkomst derfor skulle tillægges resultatet af selvstændig virksomhed og ikke den personlige lønindkomst. Inddragelse af den udenlandske indkomst vil dermed ikke kunne medføre at den personlige lønindkomst bliver større end indkomsten fra den selvstændige virksomhed. Dermed vil inddragelse af den udenlandske indkomst ikke ændre på, at dit resultat som selvstændig er større end din personlige lønindkomst.

 

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har

en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at

skulle betale bidrag.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

 Klager har bopæl i udlandet og er alene begrænset skattepligtig til Danmark.

 

Ankenævnet tiltræder, at klagers indtægt i 2020 i Tyskland ikke er personlig lønindkomst, men indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Der kan imidlertid ikke som anført af Barsel.dk i genvurderingen blive tale om at lade denne indkomst indgå i opgørelsen af overskud ved selvstændig virksomhed efter barselsudligningsordningens § 4 a, stk. 1, nr. 1, eftersom indkomsten ikke er skattepligtig til Danmark.

Begrænset skattepligt til Danmark indebærer, at der alene er beskatning i Danmark af indkomst hidrørende fra Danmark, f.eks. som i dette tilfælde fra udleje af fast ejendom. Klagers bopæl i udlandet indebærer, at klager efter de lovmæssigt opstillede betingelser er udelukket fra deltagelse i barselsudligningsordningen som modtager af kompensation, jf. barselsudligningslovens § 3 a, jf. barselslovens § 3. Barsel.dk har ikke i den påklagede afgørelse taget stilling til, hvilken betydning – om nogen – det har for bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a, at klager har bopæl i udlandet og derfor alene er begrænset skattepligtig i Danmark af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed og legalt afskåret fra ret til kompensation efter barselsudligningslovens § 3 a, jf. barselslovens § 3. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til Barsel.dk med henblik på en stillingtagen dertil.