Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-29 / 03-05-2022

Pensionsindtægter uden betydning for bidrag til Barsel.dk

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 14. januar 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 280.745 kr. samt en personlig lønindkomst på 177.679 kr.

 

Klagen

Klager har den 17. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres bl.a. følgende:

”Jeg vil gerne klage over at jeg skal betale barselsbidrag for min virksomhed idet I anser den som min hovedbeskæftigelse. Jeg har tre forskellige indtægter:

1.      Pension idet jeg er 69 år og denne er langt den største og udgør over halvdelen af min årsindkomst.

2.      Da jeg sidder i en række bestyrelser og er ekstern lektor har jeg en lønindkomst på ca. 25 %

3.      derudover har jeg en privat virksomhed som har ca. 1/3 af min indkomst

 

Det er urimeligt at min pensionsindkomst ikke tæller med når der ses på min samlede indkomst da dette er erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse og efter årsopgørelsen for det seneste regnskabsår har et samlet resultat før renter, der overstiger maksimum for barselsdagpenge. Det afgørende er, om den selvstændige virksomhed er hovedbeskæftigelsen, hvilket betyder, at den pågældende ikke samtidig har en personlig indkomst, der overstiger det samlede resultat i den selvstændige virksomhed. det fremgår ikke at man kan være selvstændig erhvervsdrivende og samtidig modtage pension. Derfor vil jeg gerne klage over den trufne afgørelse. Går ud fra klagen har opsættende virkning vedr. indbetalingen til barsel.dk.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 14. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 15. oktober 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 28. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

·         Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende

til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som

selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal,

som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke

mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om

barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig

erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra

selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat

er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest

afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder,

at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra.

Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer

fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på

oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i

samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede

resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger

dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som

selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil

kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt

udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og

personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af

bidragspligt.

 

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom

du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder

lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af,

om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har telefonisk den 14. januar 2022 oplyst følgende til barsel.dk:

 

”XXX mener ikke han skal betale, da han har en pensionsindkomst ved siden af lønindkomsten, så det tilsammen overstiger overskuddet af den selvstændige virksomhed. Jeg har oplyst at det kun er personlig lønindkomst der bruges til sammenligning med overskuddet af selvstændig virksomhed. XXX vil gerne have tilsendt lovtekst hvor det fremgår at pensionsindtægter ikke medregnes.”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Efter ordlyden af § 4 a, stk. 1, nr. 2, har ”personlig lønindkomst” betydning for den selvstændige erhvervsdrivendes bidragspligt. Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til det bagvedliggende lovforslag, LFF 2020 80, bl.a. at:

”… kun personer, som må anses for at have selvstændig erhvervsvirksomhed som deres hovedbeskæftigelse, vil blive opkrævet bidrag til Barsel.dk. Betingelsen om udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse anses for opfyldt, hvis den pågældende ikke i samme regnskabsår har personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat fra udøvelsen af selvstændig erhvervsvirksomhed”.

 

Folkepension og andre pensionsindtægter er ikke personlig lønindkomst, og Ankenævnet finder ikke grundlag i lovtekst eller forarbejder for at sidestille pensionsindtægter med lønindtægter efter §

4 a, stk. 1, i barselsudligningsloven.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 280.745 kr. og personlig lønindkomst på 177.679 kr. i 2020, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.