Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-77 / 25-08-2022

Oplysninger fra Skattestyrelsen lægges til grund ved afgørelse af bidragspligt til barselsudligningsordningen

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 21. januar 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 243.250 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har ved mail modtaget den 1. oktober 2021 klaget over opkrævningen. Klager anfører i mailen bl.a. følgende:

 

”Hermed sendes indsigelse mod bidragsbetaling til barsel.dk. Grundet jeg ikke opfylder betingelserne for bidragsbetaling. Min personlige indkomst for 2020 overstiger mit resultat som selvstændig, derfor er jeg ikke bidragspligtig, jf. lovgrundlaget for ordningen.”

 

Klagers telefoniske opfølgning på klagen

Klager rettede den 21. januar 2022 telefonisk henvendelse til barsel.dk. Af telefonnotat udarbejdet i den anledning fremgår følgende:

”Han har ikke modtaget svar på den klage han sendte ind. Jeg oplyser ham, at sagen endnu ikke er behandlet, og vi ikke ved, hvornår han får et svar, men vi gør alt hvad vi kan. Han oplyser, at han har haft en lønindkomst i 2020 der overstiger overskuddet. Jeg spørger ind til om han har været ansat hos en XXX som lønmodtager. Til det svarer han nej - det kommer fra noget andet. Jeg oplyser ham om, at vi fra Skattestyrelsen har fået oplyst, at han ikke har haft en personlig lønindkomst. Jeg opfordrer ham til at kontakte revisor eller skattestyrelsen, hvis han stadigvæk mener det er forkert. Jeg beder ham om i mellemtiden om at være tålmodig. Får han medhold, får han bidraget tilbagebetalt.”

 

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 21. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 1. oktober 2021 har klaget over vore afgørelse fra 28. september 2021.Vi har truffet følgende afgørelse:

·         Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du forsat skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på nye oplysninger fra Skattestyrelsen om din årsopgørelse.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at skulle betale bidrag.

Din beregning

Vi har på grundlag af din klage den 1. oktober 2021 på ny indhentet oplysninger om din selvstændig, din eventuelle personlige lønindkomst, beløbet for den maksimale dagpengesats og bidragssatsen for dette kalenderår.

 

Overskud af selvstændig virksomhed                                                          243.250,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Underskud af selvstændig virksomhed                                                                  0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Fradrag for medarbejdende ægtefælle                                                                   0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Dit resultat som selvstændig

"Overskud af selvstændig virksomhed" fratrukket

"Underskud af selvstændig virksomhed" og fratrukket

"Fradrag for medarbejdende ægtefælle"                                                          243.250,00 kr.

 

Personlig lønindkomst                                                                                        1.225,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Den maksimale dagpengesats                                                                            231.920,00 kr.

 

Bidragssats                                                                                                            1.225,00 kr.

(Fastsættes i loven)”

 

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Barsel.dk har på ny indhentet oplysninger om klagers årsopgørelse hos Skattestyrelsen, som viser det i opkrævningen angivne resultat som selvstændig på 243.250 kr. samt derudover en personlig lønindkomst på 1.225 kr. i 2020. Idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a. Skattestyrelsens indtægtsoplysninger lægges således til grund, idet klager ikke har dokumenteret, at de er forkerte.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.