Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-1 / 27-04-2022

Opkrævning af administrationsbidrag til Feriekonto forudsætter, at arbejdsgiveren har foretaget indberetning af feriegodtgørelse for den pågældende medarbejder, som opkrævningen vedrører

Ankenævnet giver XXX (herefter klager) medhold og ophæver Samlet Betaling’s afgørelse af 11. november 2021, som Samlet Betaling har fastholdt ved genvurdering den 3. januar 2022. Ankenævnet hjemviser samtidig sagen til fornyet behandling i overensstemmelse med den forståelse af reglerne, som fremgår af nævnets afgørelse, og herunder stillingtagen til, om det er korrekt, når klager har opgjort den uhjemlede del af den samlede opkrævning til 342.148,80 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 11. november 2021 udsendte Samlet Betaling en afgørelse, som fastsatte, at klager var forpligtet til at betale 463.998 til Samlet Betaling, idet Samlet Betaling henviste til, at klager skal betale administrationsbidrag for indberetninger foretaget i 4. kvartal 2020 samt 1., 2. og 3. kvartal 2021. Det hedder i afgørelsen:

 

”Begrundelse

Vi vurderer, at I er forpligtede til at betale bidrag for indberetningerne. Vi vurderer også, at der er tale om reelle indberetninger foretaget i Ferie Kontos system for jeres

lønmodtagere, om end indberetningerne muligvis ikke skulle være foretaget.

 

Vi lægger vægt på, at der er foretaget indberetninger til XXX lønmodtagere,

og at der ikke er tale om tomme indberetninger, idet indberetningerne indeholder

feriedage men ingen feriegodtgørelse.

 

Vi lægger også vægt på, at jeres oplysninger om, at det er XXX, som fejlagtigt har

foretaget indberetningerne. Vi finder, at fejl fra XXXs side ikke kan begrunde, at der

ikke skal beregnes administrationsbidrag for indberetningerne. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at XXX som lønservicebureau handler på jeres vegne.

 

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om arbejdsgivers betaling for administrationen af Feriekonto.

 

 Feriekonto modtager indberetning om feriegodtgørelse foretaget af lønservicebureauet XXX på vegne af XXX for 4. kvartal 2020 samt 1., 2., og 3. kvartal 2021. en del af ferieindberetningerne vedrører lønmodtagere, som har optjent feriedage men intet feriegodtgørelsesbeløb.

 

I oplyser i jeres henvendelse af den 6. september 2021, at XXX frem til april 2021 har lavet flere indberetninger fejlagtigt, idet lønmodtagerne ikke har arbejdet i de pågældende perioder. I skriver at det drejer sig om 15.993 personnumre for 4. kvartal 2020, 12.967 personnumre for 1. kvartal 2021 og 4.582 personnumre for 2. kvartal 2021. Det samlede administrationsbidrag for disse indberetninger udgør 342.148,80 kr.

 

Det fremgår af jeres henvendelse, at I anser indberetningerne for fejlagtige 0-indberetninger, da der hverken er tale om ind- eller udbetalinger af feriepenge. I ønsker derfor ikke at betale administrationsbidrag for disse indberetninger, og I gør gældende, at der er tale om særlige tilfælde, og I henviser i den forbindelse til § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen om arbejdsgiverens betaling for administrationen af FerieKonto, hvoraf det fremgår, at arbejdsgiverens kvartalsvise betaling ikke efterreguleres, men at der i særlige tilfælde kan korrigeres manuelt, hvis en arbejdsgiver henvender sig herom.

 

Om reglerne

Arbejdsgiveren skal løbende indberette feriegodtgørelse til timelønnede lønmodtagere, og det er arbejdsgiveren, som har ansvaret for at indberetningerne er korrekte. Lønmodtageren optjener ferie med 2,08 feriedag pr. måned. Såfremt lønmodtageren er ansat for en kortere periode end en måned optjener lønmodtageren 0,07 feriedag pr. ansættelse.

 

Lønmodtageren får beregnet feriegodtgørelse af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb. Arbejdsgiveren skal dog ikke beregne feriegodtgørelse af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg. Der kan derfor være perioder, hvor lønmodtageren optjener feriedage, men ingen feriegodtgørelse, f.eks. hvis en lønmodtager holder ferie i en lønperiode.

 

Arbejdsgiverens betaling for administrationen af FerieKonto beregnes pr. lønmodtager, så arbejdsgiveren betaler et bidrag pr. CPR-nr., der er foretaget indberetning for pr. måned. Det gælder uanset hvor mange indberetninger, der er foretaget for den enkelte lønmodtager pr. måned, og om der er tale om korrektion af en tidligere måneds indberetning.”

 

Klagen

Klager har den 6. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. Klager anfører i brevet følgende:

 

” Vi har modtaget afgørelsen af 11. november 2021 fra Samlet Betaling. Der er to forhold, som vi gerne vil kommentere, og som vi mener medfører, at Samlet Betaling bør overveje sagen endnu en gang. Dette skal således betragtes som en klage.

 

Samlet Betaling lægger vægt på, at det er XXX, som fejlagtigt har foretaget indberetningerne. Samlet Betaling finder, at fejl fra XXXs side ikke kan begrunde. at der ikke skal beregnes administrationsbidrag for indberetningerne. Der lægges i den forbindelse vægt på, at XXX som lønservicebureau handler pa vores vegne.

 

Vi er enige i, at XXX handler på vores vegne. Men det er efter vores opfattelse uden betydning, om indberetningen er foretaget af XXX som lønservicebureau eller af os selv. I forhold til beregning af administrationsgebyr er det heller ikke afgørende, om der er tale om en fejl hos os eller hos XXX. Dette spørgsmål vedrører alene forholdet mellem XXX og os. Samlet Betaling må således behandle sagen ud fra, at der er foretaget nogle indberetninger, som skal eller ikke skal indgå i beregningen af administrationsgebyret for brug af Ferie Konto.

 

Der henvises i afgørelsen til Ferielovens § 35, stk. 1, om arbejdsgiveres betaling for udgifterne til administrationen af Ferie Konto. Det fremgår af denne bestemmelse, at "Udgifterne til administrationen af Ferie Konto skal betales af de arbejdsgivere, der indbetaler feriegodtgørelse til Ferie Konto, jf. § 31, stk. 2." Af § 31, stk. 2 fremgår, at "Feriegodtgørelse, der er indberettet efter stk. 1, indbetales til Ferie Konto, jf. dog § 3, stk. 4." Begge understregninger er vores, og de viser, at der tages udgangspunkt i beløb/penge. Som vi også nævnte i vores oprindelige henvendelse, fremgår det af beskrivelsen af administrationsbidraget på Ferie Konto's hjemmeside, at "Bidrag til Ferie Konto dækker administration af arbejdsgivernes indbetaling og medarbejdernes udbetaling af feriepenge". I vores tilfælde med de fejlagtige 0-indberetninger er der hverken tale om ind- eller udbetalinger af feriepenge.

 

Det er korrekt, at det af Bekendtgørelse om arbejdsgiveres betaling for administrationen af Ferie Konto § 1, stk. 3 om beregningen af arbejdsgiverens bidrag for administrationen af Ferie Konto, fremgår, at arbejdsgiveren betaler et bidrag pr. CPR-nr., der er foretaget indberetning for pr. måned. Her er ikke angivet, at indberetningen skal indeholde beløb. Men det fremgår af det foregående stykke (stk. 2) i samme bestemmelse, at "ud fra en skønsmæssig vurdering af antallet af lønmodtagere, som Ferie Konto har modtaget indberetning af feriegodtgørelse for, …". I bekendtgørelsen synes det således også forudsat, at der er indberettet beløb.

 

Der er ikke tvivl om, at XXX skal betale bidrag til administrationen af Ferie Konto, da vi bruger Ferie Konto til administration af feriegodtgørelse. Man da bidraget beregnes pr. lønmodtager og pr. måned, forekommer det i bedste fald uklart, at bidraget også skal beregnes for måneder, hvor der ikke er indberettet (herunder korrigeret) feriegodtgørelse for den pågældende lønmodtager.

 

Samlet set er det vores opfattelse, at da der er tale om nye regler, da det er uklart, om indberetninger alene af dage skal indgå i beregningen, og da der er tale om indberetninger, der ikke burde være foretaget, er der om ikke andet tilstrækkeligt grundlag for at tillade, at den kvartalsvise betaling for de omfattede kvartaler korrigeres manuelt som et særligt tilfælde.”

 

Samlet Betaling’s genvurdering i anledning af klagen

Samlet Betaling har i brev af 3. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 11. november 2021. Samlet Betaling anfører i brevet følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om arbejdsgivers betaling for Ferie Kontos administration.

Samlet Betaling har modtaget jeres klage af den 7. december 2021 over vores afgørelse af den 11. november 2021 om arbejdsgivers betaling for Ferie Kontos administration.

 

Jeres klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til Ankenævnet for Ankenævnet for ATP m.m.

 

Begrundelse

I skriver i jeres klage, at I mener, at det er underordnet, om det er XXX eller jer, der har lavet de forkerte indberetninger, og at dette er et forhold mellem jer og XXX. Dette er vi enige i. Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at XXX har handlet på jeres vegne.

 

I skriver videre i klagen, at det er jeres opfattelse, at det kun er, når der er indberettet beløb til Ferie Konto, at der skal betales for indberetningerne til Ferie Konto.

 

Vi er opmærksomme på, at I skriver, at de forkerte indberetninger ikke indeholder et feriegodtgørelsesbeløb men alene feriedage. Vi finder ikke, at det kan føre til, at sagen får et andet resultat. Det skyldes, at der ikke er krav om, at indberetninger skal indeholde et feriegodtgørelsesbeløb.

 

En lønmodtager kan godt optjene feriedage uden tilhørende feriegodtgørelse, og derfor er indberetninger på dage uden beløb lige så valide, som indberetninger med beløb. Dette er f.eks. tilfældet for lønmodtagere på forskellige former for orlov/tjenestefrihed, hvor arbejdsgiveren ikke betaler løn, men betaler ind til en pensionsordning. I disse situationer optjener lønmodtageren feriedage men ikke noget beløb. På tilsvarende vis skal en arbejdsgiver alene indberette feriedage uden feriegodtgørelsesbeløb, hvis lønmodtageren holder ferie med feriebetaling fra Ferie Konto.

 

Det er således ikke muligt for Ferie Konto/Samlet Betaling at se om en indberetning er en fejl, eller om lønmodtageren blot har optjent feriedage uden feriepengebeløb. Det følger desuden af fast praksis, at arbejdsgiveren har ansvaret for indberetningerne korrekthed, og at Ferie Konto skal lægge arbejdsgiveren indberetninger til grund i sagsbehandlingen, uden at foretage en prøvelse af disse.

 

I henviser i klagen til, at det fremgår af ferielovens § 35, stk. 1 og § 31, stk. 2, at feriegodtgørelse skal indbetales til Ferie Konto, og at bestemmelserne derfor tager udgangspunkt i, at der er tale om indberetninger med beløb/penge. I anfører i den forbindelse til, at I alene har indberettet dage uden beløb.

 

Henvisningen i ferielovens § 35, stk. 1, til § 31, stk. 2, sker for at fastslå, at det kun er de arbejdsgivere, som er forpligtede til at indbetale feriegodtgørelse til Ferie Konto, som skal betale for administrationen af Ferie Konto. Det betyder samtidig, at de arbejdsgivere, som er undtaget for at indbetale feriegodtgørelse til Ferie Konto efter ferielovens § 3, stk. 4, i stedet kan beholde feriegodtgørelsen i virksomheden indtil den skal udbetales til lønmodtageren, fordi virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriebetalingen. Henvisningen til § 31, stk. 2, om indbetaling til Ferie Konto, har således ikke noget at gøre med om indberetninger skal indeholde et beløb, men alene om hvorvidt arbejdsgiveren er forpligte til at anvende Ferie Konto.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Samlet Betalings genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Ferielovens kapitel 6 har overskriften: "Ind- og udbetaling af feriegodtgørelse". Af bestemmelserne i kapitlet fremgår, at Ferie Kontos overordnede formål er at sikre udbetaling af lønmodtagerens optjente feriegodtgørelse på ferietidspunktet. En arbejdsgiver skal for ansatte med feriebetaling i form af feriegodtgørelse indberette oplysninger om feriegodtgørelse som angivet i ferielovens § 31, stk. 1. Således indberettet feriegodtgørelse skal indbetales til Ferie Konto, medmindre der er etableret en kollektiv garantiordning, jf. § 31, stk. 2. Udgifterne til administrationen af Ferie Konto skal efter § 35, stk. 1, betales "af de arbejdsgivere, der indbetaler feriegodtgørelse til Ferie Konto, jf. § 31, stk. 2". Det er i forarbejderne til § 35, stk. 1, anført, at "driften af Ferie Konto vil skulle betales af de arbejdsgivere, der benytter Ferie Konto". I § 35. stk. 8, er beskæftigelsesministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om beregningen af arbejdsgivernes betaling for Ferie Kontos administration efter stk. 1, herunder regler om fordeling af betalingen.

 

I bekendtgørelse nr. 452 af 20. april 2020 om arbejdsgiveres betaling for administrationen af Ferie Konto er det bestemt, at beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension årligt skal fastsætte størrelsen af arbejdsgivernes betaling for administrationen af Ferie Konto, herunder størrelsen af beløbet pr. lønmodtager (§ 1, stk. 1). Arbejdsmarkedets Tillægspensions indstilling skal baseres på "en skønsmæssig vurdering af antallet af lønmodtagere, som Ferie Konto har modtaget indberetning af feriegodtgørelse for, og indbetaling af administrationsbidrag vedrørende disse" (§ 1, stk. 2). Den enkelte arbejdsgivers betaling for administrationen beregnes pr. lønmodtager, således at arbejdsgiveren "betaler et bidrag pr. CPR-nr., der er foretaget indberetning for pr. måned" (§ 1, stk. 3, 1. pkt.), og det gælder, uanset hvor mange indberetninger, der er foretaget for den enkelte lønmodtager pr. måned, og om der er tale om en korrektion af en tidligere måneds indberetning (§ 1, stk. 3, 2. pkt.). Aktuelt er bidraget fastsat til 10,20 kr. pr. måned (§ 1, stk. 4).

 

Efter loven er det således indbetaling af feriegodtgørelse, som er afgørende for en arbejdsgivers pligt til af bidrage til driften af Ferie Konto. Efter bekendtgørelsen er administrationsbidragsfastsættelsen knyttet til antallet af lønmodtagere, som Ferie Konto har modtaget indberetning om feriegodtgørelse for. 

 

Ankenævnet må på denne baggrund medgive klager, at der ikke er hjemmel til at afkræve en arbejdsgiver bidrag til administrationen af Ferie Konto vedrørende en medarbejder uden indberetning af feriegodtgørelse for den pågældende.

 

Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling med henblik på en stillingtagen til, hvor stort et beløb klager på denne baggrund uhjemlet er afkrævet ved den påklagede afgørelse.