Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-31 og 2021-109 / 24-06-2022

Merbidrag til Læreplads-AUB fastsættes på baggrund af uddannelsesniveau efter AUB lovens § 21 a, stk. 7, hvis medarbejderne ikke er registreret med en uddannelsesoplysning hos Danmarks Statistik

Ankenævnet stadfæster den påklagede opkrævning udsendt til [klager] i juni 2021 og fastholdt ved genvurdering af 16. august 2021 med bemærkning om, at Ankenævnet herved har taget stilling til, at den påklagede afgørelse er truffet på et faktuelt grundlag, som er i overensstemmelse med lovgivningen, og at der ikke kan gives klager medhold i de fremførte synspunkter om manglende hjemmel eller EU-retsstridighed, men at Ankenævnet ikke herved har taget stilling til, om der som følge af efterfølgende dokumentation er krav på genberegning, idet begæring herom skal rettes til og behandles af AUB som første instans.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen


Klager har i mail af 29. juli 2021 blandt andet oplyst, at klager som en del af en international koncern udfører serviceopgaver i Danmark med timelønnede medarbejdere udstationeret fra klagers søsterselskab i Polen. Ingen medarbejdere har en dansk erhvervsuddannelse, og en hel del har ikke en uddannelse, der svarer til en dansk erhvervsuddannelse. Den polske virksomhed udstationerer også polske lærlinge til klagers virksomhed i Danmark.

Klager mener ikke, at midlertidigt indstationerede medarbejdere skal medregnes som faglærte ved beregning af merbidrag til Læreplads-AUB, hvis de ikke har gennemført en dansk erhvervsfaglig uddannelse. Hvis disse medarbejdere skal medregnes, skal midlertidigt indstationerede lærlinge indgå i beregningen af bidrag. Klager anfører endvidere, at et sådant krav vil være i strid med TEUF art. 56 og den frie udveksling af tjenesteydelser.

Sagsforløb

Sagen vedrører fastsættelse af merbidrag til Læreplads-AUB, hvis medarbejderne ikke er registreret med uddannelsesoplysninger hos Danmarks Statistik.

Læreplads-AUB udsendte i juni 2021 følgende afgørelse om opkrævning:

”I får en opkrævning fra Praktikplads-AUB for 2020

Vi skriver til jer, fordi vi har lavet årsopgørelsen over antallet af jeres elever og erhvervsuddannede medarbejdere.

Årsopgørelsen viser, at I skal betale 23.799,42 kr. til Praktikplads-AUB. Beløbet indgår i jeres næste opkrævning fra Samlet Betaling. Beløbet vil fremgå som Praktikplads-AUB.

Antallet af jeres elever er omregnet til elevpoint. Det skyldes, at elever vægter forskelligt
afhængigt af deres uddannelse.

Beløbet indgår i jeres næste opkrævning fra Samlet Betaling.

… ”

AUB har i genvurdering af 16. august 2021 fastholdt opkrævningen for 2020. Af genvurderingen fremgår bl.a. følgende:

”Sagsfremstilling

I fik i juni 2021 jeres årsopgørelse for Praktikplads-AUB for året 2020, hvori I fik meddelelse om, at I ville få en opkrævning fra Praktikplads-AUB på 23.799,42 kr.

Den 23. juni 2021 sendte I oplysninger til AUB om, at en del af jeres medarbejdere var oplistet som erhvervsuddannede, hvilket ikke var korrekt. I oplyste derfor, at I betalte det opkrævede beløb til Samlet Betaling fratrukket de 23.799,42 kr., der vedrørte Praktikplads-AUB.

Den 21. juli 2021 blev I vejledt telefonisk af AUB. I oplyste, at størstedelen af jeres medarbejdere var udenlandske uden dansk CPR-nr., som blot var oprettet i det danske selskab af skattemæssige grunde. I oplyste, at I uddanner elever i Polen, da I ikke kan blive godkendt til uddannelse af elever i Danmark. I anførte, at AUB har indsat fiktive uddannelser for jeres medarbejdere, og at AUB ikke har kontaktet jer angående oplysningerne.

Samme dato sendte AUB tilsvarende vejledning pr. brev, som I havde fået telefonisk. Heri blev I oplyst om, at AUB kun kan behandle oplysninger om jeres medarbejdere, såfremt der foreligger en underskrevet fuldmagt fra de pågældende medarbejdere. Vi vedlagde en fuldmagt på engelsk, som I kunne benytte. I blev yderligere meddelt, at for de medarbejdere, hvis højst gennemførte uddannelse ikke overstiger gymnasialt niveau, skulle der udfyldes en erklæring på engelsk om dette til AUB. Denne erklæring blev ligeledes vedhæftet. Hvad angik de faglærte medarbejdere, blev I vejledt om at indsende de udenlandske uddannelsesbeviser til Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen, som ville vurdere hvilket niveau de pågældende udenlandske uddannelser svarede til i det danske uddannelsessystem. Når I modtog deres vurdering, skulle den sendes til AUB.

I blev i den forbindelse oplyst om, at så snart ovenstående oplysninger var modtaget, kunne AUB vurdere, om der var grundlag for at ændre i de eksisterende oplysninger. I dette tilfælde ville der blive lavet en ny beregning af både forskuds- og årsopgørelse for de pågældende medarbejdere, der kunne betyde ændringer i tidligere fremsendte opkrævninger/udbetalinger.

Klagen
Den 29. juli 2021 indsendte I en klage til AUB. I klagen oplyste I, at I udførte elektriske og mekaniske serviceopgaver for kunder i 40 lande. I oplyste endvidere, at når I udfører opgaver i Danmark, er alle timelønnede medarbejdere udlændinge, der er udstationerede fra [klagers] søsterselskab i Polen. Ingen af disse medarbejdere er faglærte i Danmark, men I betragter ca. halvdelen for at være udenlandske medarbejdere med en tilsvarende uddannelse.

I anførte, at listen fra Praktikplads-AUB angående erhvervsuddannede medarbejdere udelukkende indeholdt medarbejdere uden dansk erhvervsuddannelse, samt at en hel del end ikke havde en udenlandsk uddannelse, der svarer til en dansk erhvervsuddannelse. I oplyste i den forbindelse, at den polske virksomhed, der udstationerer medarbejdere til Danmark, beskæftiger polske lærlinge, der midlertidigt udstationeres i Danmark, gennem en midlertidig ansættelse i [klager].

I klagede derfor over, at jeres midlertidige medarbejdere af AUB tælles som faglærte i Praktikplads-AUB-årsopgørelsen. I anførte, at dette ikke er formålet med lovgrundlaget og at det ej heller fremgår af lovgrundlaget, at medarbejdere midlertidigt udstationeret til Danmark, der ikke har gennemført en dansk erhvervsuddannelse, skulle tælle med. I anførte sekundært, at såfremt de midlertidige medarbejdere talte med i Praktikplads-AUB-årsopgørelsen, skulle midlertidigt udstationerede lærlinge fra den polske virksomhed, medregnes i årsopgørelsen. Afslutningsvist anførte I, at såfremt AUB afviste klagen, ville denne praksis være i strid med EU-artikel 56.

I oplyste, at jeres klage var kort og prosaisk, da klager der ikke tages til efterretning videregives til Ankenævnet for ATP, hvor I således ville uddybe klagen.

Begrundelse
I har den 29. juli 2021 klaget over, at jeres midlertidige medarbejdere af AUB tælles som erhvervsuddannede i Praktikplads-AUB-årsopgørelsen. I anførte, at dette ikke er formålet med lovgrundlaget, og at det ej heller fremgår af lovgrundlaget, at medarbejdere, som er midlertidigt udstationerede i Danmark, der ikke har gennemført en dansk erhvervsuddannelse, skulle tælle med.

Det fremgår af § 21 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at alle arbejdsgivere jf. § 2, betaler et årligt merbidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Det fremgår af § 26 b, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at AUB kan indsamle data om uddannelsesniveau på individniveau fra Danmarks Statistik til et register vedrørende uddannelsesniveau, som oprettes til brug for opgørelsen af erhvervsuddannede årsværk.

Hvis medarbejderne ikke er registreret med en uddannelsesoplysning hos Danmarks
Statistik, fastsættes uddannelsesniveauet som angivet i AUB lovens § 21 a, stk. 7. Det
fremgår af bestemmelsen:

”Har en arbejdsgiver ansat medarbejdere med uoplyst uddannelsesbaggrund, fastsættes uddannelsesniveauet som erhvervsuddannet eller ikke erhvervsuddannet efter:
1) En frivillig registrering i det i § 26 b nævnte register vedrørende uddannelsesniveau på baggrund af henvendelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
2) Den pågældendes uddannelsesniveau på baggrund af arbejdsfunktion opgjort som DISCO-kode, idet medarbejdere registreret med en DISCO-kode, hvorunder mere end 50 pct. af de registrerede er erhvervsuddannede, opgøres som erhvervsuddannede.
3) Uddannelsesniveauet på baggrund af uddannelsesfordelingen for den hoved-branche, som medarbejderens arbejdsgiver er registreret i, jf. stk. 10, således at medarbejderen vægtes som en sammensætning af uddannelsesniveauet for den gennemsnitlige medarbejder i hovedbranchen.”

Fastsættelse af uddannelsesniveau for medarbejdere med uoplyst uddannelsesbaggrund er således reguleret i AUB-lovens § 21 a, stk. 7. Der gælder ikke særlige regler for udenlandske medarbejdere.

Det følger af § 5, i bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, at en medarbejder, der ønsker at ændre de registrerede oplysninger, skal kontakte AUB og dokumentere de ønskede ændringer. Dokumentationen kan bestå i et officielt dansk uddannelsesbevis eller en dansk myndighedsgodkendelse af et udenlandsk uddannelsesbevis.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at I den 21. juli 2021 er blevet vejledt både telefonisk og på skrift, om præcis hvilke oplysninger AUB skal bruge for at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at ændre i de eksisterende oplysninger. AUB har hverken modtaget fuldmagter fra jeres medarbejdere, erklæringer om at jeres medarbejderes uddannelsesniveau ikke overstiger gymnasialt niveau eller en vurdering fra Forsknings og Uddannelsesstyrelsen af jeres udenlandske medarbejderes uddannelsesniveau.

AUB kan ikke foretage ændringer i de eksisterende oplysninger og på den baggrund foretage en ny beregning af jeres årsopgørelse, førend vi modtager dokumentation for de ønskede ændringer, jf. § 5, i bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag.

I anførte sekundært i jeres klage, at såfremt de midlertidige medarbejdere talte med i Praktikplads-AUB-årsopgørelsen, skulle midlertidigt udstationerede lærlinge fra den polske virksomhed, medregnes i årsopgørelsen. AUB bemærker foruden ovenstående hertil, at Praktikplads-AUB-ordningen omfatter elever på erhvervsuddannelserne i Danmark, jf. § 21 j, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

I har i klagen anført, at vores praksis er i strid med EU-artikel 56. Vi har lagt til grund, at I herved henviser til Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde (EUF) artikel 56 om fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner.

AUB finder, at vores praksis ikke er i strid med EUF-artikel 56. Vi har herved lagt vægt på, at Praktikplads-AUB-ordningen ikke hindrer fri udveksling af tjenesteydelser på tværs af medlemsstater. Udenlandske arbejdstagere kan på lige fod med danske arbejdstagere blive registreret og dermed medregnet i Praktikplads-AUB-ordningen. Dette gælder både erhvervsuddannede og elever. AUB kan ikke automatisk indhente oplysninger om udenlandske arbejdstagere. Vi anfører, at I blev vejledt om hvordan I korrekt registrerede jeres medarbejdere.

Vi bemærker hertil, at Praktikplads-AUB-ordningen omfatter arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets tillægspension. Dette fremgår af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 2, stk. 1. Det fremgår af § 2, stk. 2 i samme lov at religiøse samfund, Julemærkefonden og diplomatiske repræsentationer er undtaget. Yderligere følger det af bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 1, at samtlige arbejdsgivere omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, er forpligtet til at betale bidrag efter AUB-loven. Denne pligt er udelukkende undtaget for religiøse samfund og Julemærkefonden, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Virksomheder der primært beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, kan således ikke undtages fra hele AUB-loven, eller pligten til at betale bidrag efter AUB-loven.

AUB bemærker afslutningsvist, at Praktikplads-AUB har til formål at skabe flere praktikpladser i virksomhederne, så flere får mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Lovgivningen er udformet med henblik på at få virksomheder, som beskæftiger erhvervsuddannede medarbejdere, til at bidrage til uddannelsen af arbejdskraften. Lovgivningen tager ikke hensyn til, om en virksomhed har mulighed for eller er godkendt til at uddanne elever fra erhvervsuddannelserne. Gør en virksomhed brug af erhvervsuddannet arbejdskraft, men har ikke selv mulighed for at uddanne elever fra erhvervsuddannelserne, må virksomheden betale et bidrag til de virksomheder, som har mulighed herfor. Dette følger af Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 18.

AUB bemærker i øvrigt, at AUB ikke har mulighed for at dispensere fra lovgivningen. Lovgivningen vedrørende Praktikplads-AUB samt spørgsmålet om, hvilke uddannelser, der kan godkendes som en erhvervsuddannelse, henhører under Børne- og Undervisningsministeriets ansvarsområde. Henvendelser herom bedes derfor rettet til Børne- og Undervisningsministeriet.

AUB finder på baggrund af ovenstående ikke anledning til at ændre i jeres Praktikplads-
AUB-årsopgørelse på baggrund af jeres klage af 29. juli 2021.

. . .

Bemærkninger til genvurderingen
Hvis I har bemærkninger til afgørelsen, skal I henvende jer til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. I kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Jeres klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

. . .”

Klager bad efterfølgende om udsættelse af klagesagsbehandlingen med henblik på udarbejdelse af uddybende bemærkninger. Klager har i uddybende bemærkninger af 27. december 2021 bl.a. anført følgende:

”1. Sagsforløbet

2. Uddybende bemærkninger til Ankenævnet for ATP m.m.

Korrigering af AUB’s registrering af Medarbejdernes uddannelse

I medfør af § 5 i bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag gøres det gældende, at oplysningerne om Medarbejderne skal korrigeres, så de i stedet registreres korrekt.

[klager] fremsender derfor dokumentation af uddannelsesniveau for medarbejdere, der enten har udført eller udfører arbejde for [klager] i Danmark, i perioden 2020 eller senere, og som ikke er erhvervsuddannede.

Dokumentationen er inddelt efter 3 forskellige punkter:
1) Medarbejdere hvis uddannelse ikke overstiger gymnasialt niveau
2) Medarbejdere hvis uddannelse er på bachelor-niveau eller højere
3) Elever

Disse behandles særskilt i de tre følgende afsnit.

2.1.1 Medarbejdere hvis uddannelse ikke overstiger gymnasialt niveau

Vedlagt denne skrivelse er erklæringer fra 8 medarbejdere, der ikke er erhvervsuddannede, hvis uddannelse ikke overstiger gymnasialt niveau (bilag 1).

Det drejer sig om følgende medarbejdere:

. . .

2.1.2 Medarbejdere hvis uddannelse er på bachelor-niveau eller højere

I AUB’s skrivelse af 21. juli 2021 fremsendte AUB en erklæring om uddannelsesniveau til [klager], der hed ”Declaration on highest level of education”. I denne erklæres det, at medarbejderens højeste uddannelsesniveau er gymnasialt. Dette er dog ikke tilfældet for alle ikke-erhvervsuddannede indstationerede medarbejdere hos [klager], da nogle af disse har taget uddannelser på bachelorniveau eller højere.

Denne gruppe medarbejdere kan derfor ikke skrive under på den fremsendte erklæring fra AUB, da de har gennemført en uddannelse på et højere niveau end gymnasialt.

De 20 medarbejdere med uddannelse på bachelor-niveau eller højere har derfor underskrevet den fremsendte erklæring med en tilføjelse om, at de hverken har uddannet sig eller er ved at uddanne sig til en erhvervsfaglig uddannelse.

Vedlagt denne skrivelse er sådanne erklæringer fra 20 medarbejdere, hvis uddannelser er på bachelor-niveau eller højere, samt deres uddannelsesbeviser (bilag 2).

Det drejer sig om følgende medarbejdere:

. . .

2.1.3 Elever

Da eleverne, der er udstationeret til [klager], ikke alle har gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau, har de underskrevet den af AUB fremsendte erklæring af 21. juli 2021 med en tilføjelse om, at de er ved at uddanne sig som elever på en erhvervsfaglig grunduddannelse.

Vedlagt nærværende skrivelse er sådanne erklæringer, uddannelsesdiplomer og elevkontrakter fra 9 elever (bilag 3).

Det drejer sig om følgende elever:

. . .

Både uddannelsen samt svendeprøven for disse elever, der er hhv. udstationeret fra [klager] (Polen) og [klager] West Afrika (Ghana) til [klager] (Danmark), udføres på enten engelsk eller polsk og ikke dansk, da ingen af eleverne taler dansk. Derfor er det endelige uddannelsesbevis også udfærdiget på polsk med en engelsk oversættelse i forlængelse heraf (bilag 4).

2.2 Bemærkninger til fastsættelsen af betaling til Praktikplads-AUB

Det gøres overordnet gældende, at [klager] ikke skal betale det i juni 2021 opkrævede beløb af AUB svarende til kr. 23.799,42 for perioden 2020, da dette beløb er fastsat på grundlag af forkerte oplysninger om Medarbejdernes uddannelser.

Af § 18 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fremgår, at arbejdsgivere omfattet af loven skal betale et årligt bidrag per fuldtidsbeskæftiget. Da Medarbejderne er midlertidigt indstationeret til [klager], er disse således ikke fast ansat hos [klager]. Medarbejderne bør derfor ikke udløse en pligt for [klager] til at skulle betale et årligt bidrag til Praktikplads-AUB.

Såfremt Ankenævnet for ATP m.m. finder, at indstationerede medarbejdere udløser en pligt for [klager] til at betale et årligt bidrag per indstationeret medarbejder, er det [klager]’s opfattelse, at de indstationerede elever ikke skal registreres som fuldtidsbeskæftigede efter lovens § 18. Formålet med betaling til AUB er jo netop at finansiere erhvervsuddannelser, hvorfor [klager] ikke skal betale et årligt bidrag per instationeret elev, der er ved at tage en erhvervsuddannelse.

Såfremt Ankenævnet for ATP m.m. herefter alligevel finder, at [klager] skal betale et årligt bidrag per instationeret elev, må dette antages være i strid med TEUF-artikel 56 om fri udveksling af tjenesteydelser. Et krav om, at [klager] skal betale for de indstationerede elever, vil udgøre en forskelsbehandling i strid med TEUF-artikel 56, da det således er mere byrdefuldt for [klager] at indstationere disse elever, blot fordi de er ved at tage en erhvervsuddannelse i et andet EU-land, end hvis de havde taget en dansk erhvervsuddannelse.

. . .

[klager] skal derfor anmode Ankenævnet for ATP m.m. om at give [klager] medhold i, at [klager] ikke skal betale kr. 23.799,42, som fremsat i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags årsopgørelse for perioden 2020.

Alternativt skal [klager] anmode Ankenævnet for ATP m.m. om at hjemvise sagen til fornyet behandling ved Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

3. Fuldmagter til behandling af oplysninger

Hvis Ankenævnet skønner det nødvendigt, vil [klager] hurtigst muligt efter anmodning eftersende underskrevne fuldmagter fra Medarbejderne til Ankenævnet for ATP m.m.’s behandling af Medarbejdernes oplysninger.

4. Dokumenter

. . .”


AUB har på baggrund af klagers uddybende bemærkninger af 27. december 2021 den 17. januar 2022 indsendt en supplerende udtalelse hvoraf bl.a. fremgår følgende:

. . .

Supplerende udtalelse

AUB bemærker indledningsvist, at vi den 21. juli 2021 vejledte [klager] angående de oplysninger, vi skulle bruge for at lave en eventuelt berigtigende genberegning af [klager]’s årsopgørelse for Praktikplads-AUB.

[klager] anerkender i deres bemærkninger til Ankenævnet, at det påligger [klager] at deltage i oplysningen af sagens faktiske omstændigheder. [klager] har til Ankenævnet for ATP m.m. delvis imødekommet AUBs krav om yderligere dokumentation.

AUB bemærker, at vi af hensyn til persondatasikkerhed, ikke kan behandle indgående oplysninger fra medarbejdere, såfremt vi ikke modtager underskrevne fuldmagter fra medarbejderne. AUB vil således afvise at foretage en genberegning af årsopgørelse for Praktikplads-AUB, såfremt genberegningen ønskes foretaget på baggrund af oplysninger, AUB ikke har tilladelse til at modtage, opbevare eller behandle.

For så vidt angår medarbejdere hvis uddannelse ikke overstiger gymnasialt niveau, bemærker AUB, at den indsendte dokumentation for de 8 medarbejdere vil være tilstrækkelig til at lave en genberegning for disse medarbejdere, og dermed en efterfølgende regulering af opkrævningen vedr. Praktikplads-AUB.

For så vidt angår de medarbejdere hvis uddannelse overstiger gymnasialt niveau, blev [klager] vejledt om at sende udenlandske eksamensbeviser til Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen med henblik på vurdering af, hvilket niveau i det danske uddannelsessystem den pågældende uddannelse svarede til. Denne vurdering skulle efterfølgende sendes til AUB.

AUB bemærker, at [klager], som dokumentation over for Ankenævnet, har benyttet blanketten med erklæring om, at en medarbejder ikke har en uddannelse der overstiger gymnasialt niveau, til at angive hvilket uddannelsesniveau, 20 medarbejdere der har en uddannelse, der overstiger gymnasialt niveau, har opnået. AUB bemærker hertil, at det er Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen der er rette myndighed til at vurdere, hvilket tilsvarende dansk uddannelsesniveau, de pågældende medarbejdere har opnået. AUB kan således ikke lægge disse erklæringer til grund som dokumentation for medarbejdernes uddannelsesniveau.

På baggrund af ovenstående vurderer AUB, at den indsendte dokumentation for de pågældende 20 medarbejdere, ikke kan medføre en genberegning og efterfølgende regulering af opkrævningen fra Praktikplads-AUB.

For så vidt angår udenlandske elever, fastholder AUB, at midlertidigt udstationerede, udenlandske elever ikke tæller med i opgørelsen som elever, jf. AUB-lovens §§ 21, 21 a og 21 j, der udelukkende omfatter de uddannelsesforhold, der er nævnt i § 20, stk. 4.

Disse udenlandske medarbejdere kan udelukkende registreres som medarbejdere, der ikke har opnået højere uddannelse end gymnasialt niveau, såfremt de underskriver erklæringen om dette fra AUB.

AUB fastholder derfor vores afgørelse af 16. august 2021. Såfremt Ankenævnet modtager behørig dokumentation for de 20 medarbejdere, der efter det oplyste har en uddannelse, der overstiger gymnasialt niveau, modtager AUB gerne sagen retur til genberegning af ny årsopgørelse for Praktikplads-AUB.

For så vidt angår [klager]’s bemærkninger til fastsættelsen af betaling til Praktikplads-AUB, henviser AUB til vores begrundelse i afgørelsen af 16. august 2021.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til at ændre vores afgørelse.

…”


Klager har efterfølgende indsendt uddybende bemærkninger den 2. februar 2022. Heraf fremgår bl.a. fremgår følgende:

. . .

1. Generelle bemærkninger

Efter ATP’s indbringelse af sagen (ATP’s j.nr. 32153208) til Ankenævnet for ATP mm., fremsendes hermed [klager]’ (tidligere BIC Electric Danmark A/S) uddybende bemærkninger i sagen, idet der tillige henvises til [klager]’ bemærkninger af 27. december 2021 og den heri vedlagte dokumentation.

Indledningsvis noterer [klager]’ sig AUB’s bemærkninger i relation til behovet for fuldmagter for, at AUB kan anvende/forholde sig til den af [klager] fremsendte dokumentation. Idet der vedlægges fuldmagter fra følgende medarbejdere, og idet den fornødne dokumentation for så vidt angår disses uddannelsesniveau er fremsendt med [klager]’ bemærkninger af 27. december 2021, gøres det overordnet gældende, at sagen bør hjemvises til fornyet behandling:

. . .

Der udestår herefter indhentelse af fuldmagter fra følgende medarbejdere, som virksomheden dog vil forsøge at indhente og eftersende, i det omfang det af Ankenævnet for ATP mm. skønnes nødvendigt:

. . .

2. Medarbejdere hvis uddannelse ikke overstiger gymnasialt niveau

Det må på baggrund af AUB’s supplerende udtalelse af 17. januar 2022 lægges til grund, at der nu foreligger den fornødne dokumentation til at foretage en genberegning, og at der dermed kan ske den fornødne regulering af opkrævningen for følgende medarbejdere:

. . .

3. Medarbejdere hvis uddannelse er på bachelor-niveau eller højere

For så vidt angår de medarbejdere hvis uddannelse overstiger gymnasialt niveau, blev [klager] vejledt om at sende udenlandske eksamensbeviser til Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen med henblik på vurdering af, hvilket niveau i det danske uddannelsessystem den pågældende uddannelse svarede til. Denne vurdering skulle efterfølgende sendes til AUB.

I henhold til § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om AUB’s uddannelsesregister kan den fornødne dokumentation til brug for ønskede ændringer i registret bestå i:

1) et officielt dansk uddannelsesbevis eller
2) en dansk myndighedsgodkendelse af et udenlandsk uddannelsesbevis.

AUB har modtaget følgende dokumentation for 3 medarbejdere:

. . .

AUB har herefter (med fuldmagterne) den fornødne dokumentation til at foretage en genberegning for disse 3 medarbejdere, hvorfor der umiddelbart kan ske den fornødne regulering af opkrævningen for samme.

For de øvrige 17 medarbejdere (alle polske medarbejdere) er der fremlagt dokumentation for, at alle disse medarbejdere har en uddannelse, som er på enten bachelor eller master niveau, hvilket altså vil sige universitetsniveau. Når det herefter må anses som evident, at de pågældende medarbejdere har en uddannelse, der overstiger gymnasialt niveau, og idet § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om AUB’s uddannelsesregister ikke kan anses som en udtømmende oplistning af hvilken dokumentation, der kan anvendes (jf. herved bl.a. ordlyden ”kan”), har AUB herefter tillige den fornødne dokumentation til at foretage en genberegning for disse medarbejdere og dermed den fornødne regulering af opkrævningen.

Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen har meddelt [klager], at eftersom formålet med styrelsens turbovurderinger af udenlandske uddannelser er at bistå danske arbejdsgivere ved ansættelse og lønindplacering af indehavere af disse uddannelser, kan styrelsens tilbud om turbovurdering ikke bruges i dette tilfælde. Styrelsen har i denne henseende oplyst [klager], at de enkelte medarbejdere på egne vegne (dvs. som privatpersoner) kan søge.

[klager] kan således ikke forestå indhentelse af en vurdering af disse medarbejderes uddannelsesniveau. Derimod kan og bør AUB som led i sin undersøgelse af sagen, herunder særligt i medfør af officialmaksimen, forestå en sådan vurdering igangsat.

I anden række gøres det for så vidt angår disse 17 medarbejdere derfor gældende, at en afgørelse bør udsættes med henblik AUB’s indhentelse af en vurdering fra Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen med henblik på vurdering af, hvilket niveau i det danske uddannelsessystem den pågældende uddannelse svarer til. Det bemærkes i denne sammenhæng, at AUB i sin supplerende udtalelse af 17. januar 2022 anfører, at man er indstillet på at modtage sagen retur til genberegning af ny årsopgørelse for Praktikplads-AUB, når den fornødne dokumentation foreligger.

4. Supplerende bemærkninger vedrørende elever

Som det fremgår af [klager]’ bemærkninger af 27. december 2021, beskæftiger [klager] 9 elever, for hvilke der er fremsendt erklæringer, uddannelsesdiplomer og elevkontrakter. Der er tale om følgende elever:

. . .

AUB fastholder, at midlertidigt udstationerede udenlandske elever ikke tæller med i opgørelsen som elever, jf. AUB-lovens §§ 21, 21 a og 21 j, der udelukkende omfatter de uddannelsesforhold, der er nævnt i AUB-lovens § 20, stk. 4.

AUB-lovens § 20, stk. 4, har følgende ordlyd:

”Stk. 4. Der betales ikke bidrag for følgende uddannelsessøgende, der har skriftlig aftale med arbejdsgiveren om gennemførelse af et uddannelsesforhold:

1) Elever og lærlinge i erhvervsuddannelser, jf. lov om erhvervsuddannelser, og elever i erhvervsgrunduddannelse, jf. lov om forberedende grunduddannelse.

2) Uddannelsessøgende i uddannelser, hvor både skoleophold og praktikophold
er reguleret ved eller i henhold til lov.

3) Uddannelsessøgende i indtil 3 år i praktikuddannelse, der

a) er aftalt eller godkendt af vedkommende overenskomstparter eller vedkommende brancheorganisation eller

b) er fastsat af en offentlig myndighed som betingelse for at opnå en autorisation el.lign. eller som betingelse for at deltage i eller afslutte en videregående uddannelse.

(…)”

Som forudsætning for sin afgørelse antager AUB tilsyneladende, at der i § 20, stk. 4, nr. 2, skal indfortolkes, at der skal være tale om en dansk lov og for så vidt angår stk. 4, nr. 2, litra b, skal indfortolkes et krav om en dansk myndighed, en dansk autorisation eller en dansk videregående uddannelse.

I relation til udenlandske elever og lærlinge fremgår det af AUB-lovens § 17 b, at det er en betingelse for at opnå lønrefusion efter kapitel 2, refusion af udgifter til elevers og lærlinges ophold på kostafdelinger efter kapitel 2 a, tilskud til befordringsudgifter efter kapitel 3 og mobilitetsfremmende ydelser efter kapitel 4, at eleven eller lærlingen opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og i § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Videre fremgår det, at det med hensyn til udenlandske elever og lærlinge er en betingelse for at indgå i opgørelsen af praktikårselever efter § 21 h, stk. 2, og tilskud efter § 21 j, at eleven eller lærlingen opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Af den for perioden 2020 og frem til den 17. november 2021 gældende lov om erhvervsuddannelsers § 19, stk. 2, nr. 5, jf. § 19, stk. 1, fremgår det i denne sammenhæng, at staten yder tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved skoleundervisning efter denne lov i det omfang eleven/lærlingen efter EU-retten har krav på ligestilling med danske statsborgere. Det samme fremgår af den gældende lov om erhvervsuddannelsers § 19, stk. 2, nr. 6, jf. § 19, stk. 1.

§ 15, stk. 5 nr. 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse vedrører tilskud til danske uddannelsesinstitutioner, hvorfor bestemmelserne ikke har direkte relevans, men det er dog forudsætningsvis anført, at udenlandske deltagere i erhvervsuddannelser kan indgå i beregningen i forhold til tilskud, hvis eleven efter EU-retten har krav på ligestilling med danske statsborgere.

AUB-lovens § 17 b vedrører ikke efter sin ordlyd adgangen til bidragsfritagelse i relation til AUB-lovens § 20, stk. 4.

Idet der i øvrigt henvises til [klager]’ bemærkninger af 27. december 2021, bemærkes det herefter, at AUB’s fortolkning af AUB-lovens § 20, stk. 4, har som konsekvens, at beskæftigelsen af udenlandske elever, som er udstationeret til/midlertidigt ansat i Danmark fra et andet medlemsland på den ene side udløser en bidragspligt for den danske modtager af de udenlandske elever, mens den danske modtager omvendt – udelukkende fordi der ikke er tale om danske uddannelsesforhold – ikke er berettiget til at anvende AUB-lovens tilskuds- og refusionsordninger, retten til at lade de udenlandske elever indgå i opgørelsen over praktikårselever, og/eller at få bidragsfritagelse.

En sådan fortolkning/praksis er diskriminerende over for de udenlandske elever, og er dermed egnet til at hindre arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. herved TEUF art. 45.

Ydermere udgør en sådan fortolkning/praksis en hindring af tjenesteydelsernes frie bevægelighed, idet det må antages at være mindre attraktivt for en dansk modtagervirksomhed at gøre brug af udenlandske elever/lærlinge, hvis indstationeringen/den midlertidige ansættelse heraf medfører, at man på den ene side pålægges at betale bidrag efter AUB-loven, mens man på den anden side ikke kan gøre brug af støtte- og refusionsordningerne, som er forbundet hermed.

. . .

Samlet set skal [klager] på ovenstående baggrund i første række anmode om, at [klager] fritages for betaling som fastsat i den af AUB fremsendte årsopgørelse for 2020 og forskudsopgørelse for 2021, eller i anden række anmode om, at sagen hjemvises til fornyet behandling.”


AUB har hertil i 2. supplerende udtalelse af 21. februar 2022 bl.a. oplyst følgende:

2. supplerende udtalelse

. . .

Svar på klagers generelle bemærkninger
AUB bemærker, at vi har modtaget dokumentation fra et udsnit af medarbejdere i [klager], der er tilstrækkelig til at foretage en genberegning for disse medarbejdere. En genberegning vil potentielt medføre en regulering af opkrævningen vedrørende Læreplads-AUB.

Det er dog AUBs holdning, at der ikke er berettiget grundlag for at hjemtage sagen til genberegning. Læreplads-AUB opgøres for hvert CVR-nr., og da kun en del af virksomhedens medarbejdere kan genberegnes, vil en hjemtagning af sagen ikke give mening. En genberegning på et ukomplet grundlag vil ikke give et retvisende resultat. Yderligere vil AUB have Ankenævnets afgørelse i sagens andre punkter.

AUB afviser derfor at hjemtage sagen for de nævnte medarbejdere i klagers bemærkninger.

For hvad angår de medarbejdere, hvor AUB stadig ikke har modtaget fuldmagter, fastholder AUB, at vi af hensyn til persondatasikkerhed stadig ikke kan foretage en genberegning af de pågældende medarbejdere.

Svar på klagers bemærkninger om medarbejdere hvis uddannelse ikke overstiger
gymnasialt niveau
AUB fastholder, at der for disse medarbejdere er modtaget tilstrækkelig dokumentation for en genberegning, men at det jf. ovenstående, stadig ikke giver mening at hjemtage sagen før virksomhedens samlede forhold er klarlagt.

Svar på klagers bemærkninger om medarbejdere hvis uddannelse er på bachelorniveau
eller højere.
AUB fastholder jf. ovenstående, at det ikke giver mening at hjemtage sagen på baggrund af ukomplette oplysninger, selvom de 3 nævnte medarbejdere kan beregnes af AUB.

Hvad angår de 17 polske medarbejdere, fastholder AUB at vi mangler den fornødne dokumentation. AUB henviser til vores begrundelse i afgørelse af 16. august 2021:

. . .

AUB har ikke modtaget et dansk uddannelsesbevis eller en dansk myndighedsgodkendelse af et udenlandsk uddannelsesbevis. AUB fastholder således, at vi ikke har modtaget tilstrækkelig dokumentation til at foretage en genberegning af de pågældende medarbejdere.

Det forhold, at [klager] er blevet afvist en turbovurdering, kan ikke føre til et andet resultat. AUB fastholder, at Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen er den korrekte myndighed til at placere udenlandske uddannelsesbeviser i det danske system. Deres administration af egne regler, ligger ikke inden for AUBs område. AUB bemærker, at Læreplads-AUB hverken kan siges at være et ansættelses- eller lønindplaceringsforhold.

AUB fastholder således, at vi skal bruge en myndighedsgodkendelse af udenlandske uddannelse, for at have grundlag for en genberegning af de 17 medarbejdere. AUB bemærker, at [klager] ikke er afskåret fra at få foretaget denne vurdering, men udelukkende en turbovurdering. Da en turbovurdering ikke har samme formål, men udelukkende bruges ved ansættelses- eller lønindplaceringsforhold, finder AUB ikke hjemmel til at indgå som part mellem [klager] og Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen.

AUB afviser, at genvurderingsafgørelsen af 16. august 2021 på baggrund af [klager] årsopgørelse for Praktikplads-AUB (nu Læreplads-AUB), bør afvente dokumentation. AUB bemærker, at [klager] allerede inden genvurderingsafgørelsen, var vejledt om at indsende korrekt dokumentation.

Svar på klagers supplerende bemærkninger vedrørende elever
AUB fastholder, af de tidligere angivne grunde, at udenlandske elever ikke er omfattet af reglerne om Læreplads-AUB, da disse primært er baseret på erhvervsuddannelsesloven.

AUB bemærker, at såfremt [klager] dokumenterer, at udenlandske elever opfylder betingelserne i Erhvervsuddannelseslovens § 19, stk. 2 & 3, kan de potentielt indgå i opgørelse efter reglerne i AUB-lovens kapitel 7. AUB har ikke modtaget denne dokumentation, hvorfor afgørelsen blev truffet på det foreliggende grundlag.

AUB fastholder, at gældende praksis ikke er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder TEUF art. 45.Vi henviser til vores tidligere afgørelse og bemærkninger.

AUB fastholder, at vi ønsker Ankenævnets vurdering af sagen med henblik på at få fastlagt praksis.”

Klager har i uddybende bemærkninger den 16. marts 2022 fastholdt bemærkningerne af 27. december 2021 og 2. februar 2022, dog med følgende bemærkninger:

. . .

1. AUB’s afvisning af genberegning af enkelte medarbejdere

[klager] er ikke enig med AUB i, at AUB ikke kan foretage genberegninger for enkelte medarbejdere.

Af § 5 i Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (”Bekendtgørelsen”) fremgår:

Ӯndringer i uddannelsesregistret

§ 5. En medarbejder, der ønsker de registrerede uddannelsesoplysninger ændret, skal kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og dokumentere de ønskede ændringer.

Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1 kan bestå i:

1) et officielt dansk uddannelsesbevis eller
2) en dansk myndighedsgodkendelse af et udenlandsk uddannelsesbevis.”

Der fremgår ikke noget krav i ovenstående bestemmelse om, at genberegningen skal foretages for hele medarbejdergrupper. Tværtimod indikerer bestemmelsens ordlyd, at en sådan genberegning kan foretages for én medarbejder.

Der er således ikke noget til hinder for, at AUB skulle kunne foretage genberegninger for enkelte medarbejdere.

2. Uddannelsesbeviser ved Forsknings- og Undervisningsstyrelsen

[klager] kan ikke anerkende følgende fremsat af AUB i deres 2. supplerende udtalelse af 21. februar 2022:

”AUB afviser, at genvurderingsafgørelsen af 16. august 2021 på baggrund af [klager] årsopgørelse for Praktikplads-AUB (nu Lære-plads-AUB), bør afvente dokumentation. AUB bemærker, at [klager] allerede inden genvurderingsafgørelsen, var vejledt om at indsende korrekt dokumentation.”

Retten til at få genberegnet årsopgørelsen ved genvurdering af medarbejdernes uddannelsesoplysninger efter § 5 i Bekendtgørelsen bortfalder ikke som følge af, at [klager] først har anmodet Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen om en turbo-behandling med henblik på at få en hurtigere vurdering til sagen ved Ankenævnet for ATP mm.

Da [klager] imidlertid ikke har kunnet opnå en turbovurdering med henblik på at indsamle tilstrækkelige oplysninger til nærværende sag, skal [klager] – hvis ikke Ankenævnet for ATP mm. anser den allerede fremlagte dokumentation for tilstrækkelig til at vurdere uddannelsesniveauet – subsidiært anmode Ankenævnet for ATP mm. om foreløbigt at udsætte afgørelsen af sagen, indtil [klager] har indsamlet myndighedsgodkendelser fra Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen for de pågældende 17 polske medarbejdere.

Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen har en sagsbehandlingstid på 2 måneder, og da myndighedsgodkendelsen i udgangspunktet kræver, at medarbejderne selv anmoder Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen om at foretage vurderingen, skal [klager] i så fald venligst anmode Ankenævnet for ATP mm. om at udsætte sagen med 3 måneder.

3. Fuldmagter

[klager] vil indhente flere fuldmagter fra gruppen af medarbejdere, som Ankenævnet for ATP mm. og AUB ikke har modtaget fuldmagter fra.

Sammenholdt med ovenstående anmodning om udsættelse, foreslår [klager], at der indrømmes en samlet frist på 3 måneder til at indhente yderligere fuldmagter samt myndighedsgodkendelser.

4. Arbejdskraftens og tjenesteydelsernes frie bevægelighed

Afslutningsvist skal det understreges, at [klager] fortsat mener, at AUB’s fortolkning/praksis er diskriminerende over for de udenlandske elever, og dermed er egnet til at hindre arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. herved TEUF artikel 45.

Ydermere udgør denne praksis/fortolkning også en hindring af tjenesteydelsernes frie bevægelighed, jf. TEUF artikel 56, idet det må antages at være mindre attraktivt for en dansk modtagervirksomhed at gøre brug af udenlandske elever/lærlinge, hvis indstationeringen/den midlertidige ansættelse heraf medfører, at man på den ene side pålægges at betale bidrag efter AUB-loven, mens man på den anden side ikke kan gøre brug af støtte- og refusionsordningerne, som er forbundet hermed.”

Ankenævnets begrundelse


AUB-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 4. april 2022, omfatter "alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension", jf. lovens § 2, stk. 1. Klager er således omfattet af loven.

Efter lovens § 21 a, stk. 1, skal "alle arbejdsgivere, jf. § 2, der opfylder betingelsen i stk. 2," betale et årligt merbidrag til AUB. Betingelsen efter § 21 a, stk. 2, er, at "en arbejdsgivers uddannelsesratio, jf. stk. 4," er lavere end "arbejdsgiverens måluddannelsesratio, jf. stk. 5". I givet fald skal arbejdsgiveren betale et merbidrag for hver praktikårselev, som arbejdsgiveren mangler for at opfylde måluddannelsesratioen.

En arbejdsgivers uddannelsesratio beregnes efter § 21 a, stk. 4, på baggrund af forholdet mellem antallet af praktikårselever og antallet af erhvervsuddannede årsværk hos den pågældende arbejdsgiver.

Det er i § 21 h, stk. 1, fastlagt, at ved erhvervsuddannede årsværk forstås "en eller flere medarbejdere, som har en erhvervsuddannelse som den højest fuldførte uddannelse", og "som tilsammen har en beskæftigelsesgrad, der svarer til én persons fuldtidsarbejde i et helt kalenderår". Det er i § 21 h, stk. 1, endvidere bestemt, at alle erhvervsuddannede medarbejdere, herunder ikkefuldtidsbeskæftigede, indgår med deres respektive beskæftigelsesgrad i beregningen af virksomhedens samlede antal erhvervsuddannede årsværk (3. pkt.), og beskæftigelsesgraden udregnes på grundlag af arbejdsgivernes ATP-bidrag (4. pkt.).

Har en arbejdsgiver ansat medarbejdere med uoplyst uddannelsesbaggrund, skal uddannelsesniveauet fastsættes som erhvervsuddannet eller ikke erhvervsuddannet efter reglerne i § 21 a, stk. 7, nr. 1-3.

Ifølge § 26 b, stk. 1, kan AUB til brug for opgørelsen af erhvervsuddannede årsværk oprette et register vedrørende uddannelsesniveau og hertil indsamle data om uddannelsesniveau på individniveau fra Danmarks Statistik. Nærmere regler herom findes i bekendtgørelse nr. 233 af 22. marts 2018 om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, herunder i § 5 regler om ændringer i uddannelsesregisteret på grundlag af dokumentation i form af et officielt dansk uddannelsesbevis eller en dansk myndighedsgodkendelse af et udenlandsk uddannelsesbevis.

Ifølge AUB-lovens § 21 h, stk. 2, svarer en praktikårselev "til en elev eller lærling i en uddannelsesaftale af 1 kalenderårs varighed", og det fremgår, at der sigtes til uddannelser oprettet i medfør af lov om erhvervsuddannelser mv., jf. § 21 j, stk. 1.

Klager har anført, at der efter loven ikke er pligt til at betale merbidrag for midlertidigt ansatte, udenlandske medarbejdere. Klager har særligt anført, at nogle af de beskæftigede udlændingene er under elevuddannelse i hjemlandet, og at de hos klager er beskæftiget som elever, hvorfor de ikke kan indgå i opgørelsen af erhvervsuddannede årsværk, men skal indgå ved opgørelsen af virksomhedens praktikårselever.

Det fremgår imidlertid af gennemgangen af lovgrundlaget, at det efter lovgrundlaget er uden betydning for opgørelsen af erhvervsuddannede årsværk, om den arbejdskraft, en virksomhed anvender, er dansk eller udenlandsk. At klager benytter midlertidigt ansatte, udenlandske medarbejdere, medfører således ikke fritagelse for pligten til at betale merbidrag. Den opgørelse, som er påklaget, indeholder en opgørelse af erhvervsuddannede årsværk, som i overensstemmelse med forskrifterne i loven er foretaget ud fra de faktuelle oplysninger, som forelå for AUB på afgørelsestidspunktet. AUB har endvidere vejledt klager om, hvorledes det er muligt at præcisere og ændre det faktuelle grundlag for beregningen ved fremskaffelse af fornøden dokumentation.

Hvad særligt det anførte om elever angår, bemærker Ankenævnet, at de pågældende er indgået i den opgørelse, som AUB har foretaget, ud fra de oplysninger, som AUB har haft til rådighed, og som AUB har skullet træffe afgørelse på grundlag af. AUB har også på dette punkt vejledt klager om, hvorledes det er muligt at præcisere og ændre det faktuelle grundlag for beregningen ved fremskaffelse af fornøden dokumentation. Ankenævnet bemærker herved, at det efter det foreliggende henstår helt uoplyst og udokumenteret, at der har været tale om beskæftigelse hos klager i Danmark som led i en aftale med klager om et uddannelsesforløb. Ankenævnet bemærker endvidere, at der intet faktuelt foreligger, som kan understøtte klagers synspunkter om EU-retsstridig adfærd ved beregning af merbidrag vedrørende de pågældende, hvoraf hovedparten i øvrigt er fra Ghana.

På Ankenævnets vegne