Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-190/ 21-04-2022

Krav på tilbagebetaling af dele af tidligere betalt bidrag til barsel.dk forældet

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 25. november 2021, hvorefter XXX (herefter klager) er berettiget til tilbagebetaling af indbetalte bidrag til barsel.dk, som er indbetalt den 2. august 2018 eller senere, og hvorefter klager er forpligtet til at tilbagebetale refusion, som er udbetalt efter den 1. april 2017.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 23. september 2021 udsendte Barsel.dk en afgørelse, som fastsatte, at klager er forpligtet til at tilbagebetale 37.601,73 kr. til Barsel.dk. Barsel.dk anførte i afgørelsen, at klager er berettiget til tilbagebetaling af bidrag indbetalt den 2. august 2018 eller herefter, hvilket i alt beløber sig til 111.445,21 kr. Barsel.dk anførte samtidig, at klager er forpligtet til at tilbagebetale tidligere udbetalte refusioner, som er udbetalt efter den 31. marts 2017, hvilke beløb udgør i alt 149.046,94 kr.

 

Klagen

Klager har den 6. oktober 2021 klaget over denne opkrævning. Klager anfører i brevet følgende:

”XXX indgiver hermed klage over afgørelsen om tilbagebetaling af kr. 37.501,73.

 

Vores arbejdsgiverforening XXX oplyser os om, at der var en teknisk fejl i det IT-system de anvender, hvorved der ved en fejl ikke blev givet meddelelse til barsel.dk om, at XXX var genindmeldt i XXX pr. 1. april 2017 og dermed medlem af XXX’s barselsudligningsordning.

 

I vedhæftede skrivelse bekræfter XXX således, at XXX har været omfattet af barselsudligningsordningen i hele medlemsperioden.

 

XXX mener, at forældelsesfristen for vores ret til tilbagebetaling af indbetalte bidrag har været suspenderet, idet vi var uvidende om, at der ikke var givet korrekt meddelelse til Barsel.dk. Der er ikke tale om, at XXX havde manglende kendskab til retsreglerne, men derimod om, at XXX var i utilregnelig uvidenhed om de faktiske forhold i sagen. XXX havde ikke kendskab til, at der var sket en teknisk fejl i XXX’s IT-system, og XXX havde derfor anledning til at gå ud fra at der var sket korrekt registrering og dermed at opkrævningerne fra Barsel.dk var korrekte.

 

På den baggrund bør forældelsesfristen suspenderes, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, således at der bliver gjort op for begge parters side med samme periode, nemlig 1. april 2017 frem til nu.

 

Vi skal derfor bede Barsel.dk om at omgøre afgørelsen.

 

Det skal præciseres, at XXX alene anmoder om at blive stillet som om ovennævnte fejl ikke var sket, og at kravet om tilbagebetaling af kr. 37.601,76 kr. derfor bortfalder.”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 25. november 2021 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skal hermed meddele, at vi har vurderet jeres sag om tilbagebetaling af udbetalt refusion på ny, da I den 6. oktober 2021 har klaget over vores afgørelse af 23. september 2021.

 

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

·         Vi vurderer, at XXX er berettiget til tilbagebetaling af indbetalte bidrag til Barsel.dk, som er indbetalt den 2. august 2018 eller senere. Vi vurderer, at bidrag indbetalt før denne dato vil være forældet.

·         Vi vurderer endvidere, at XXX er forpligtet til at tilbagebetale refusion, som XXX har fået udbetalt fra Barsel.dk for barselsorlov efter den 1. april 2017.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har noteret os, at XXX (herefter ”XXX”) ikke har klaget over afgørelsen om, XXXikke er omfattet af Barselsudligningsloven. XXX har derimod klaget over, at der anvendes forskellige datoer for beregning af forældelsesdatoer for tilbagebetaling af henholdsvis indbetalte bidrag og udbetalt refusion.

 

Jeres synspunkter i klagen:

I har den 6. oktober 2021 klaget over, at Barsel.dk i sin afgørelse af 23. september 2021 har truffet afgørelse om, at I skal tilbagebetale refusion, som er udbetalt den 1. april 2017 eller senere, hvorimod I er berettiget til tilbagebetaling af bidrag, som er indbetalt den 2. august 2018 eller senere.  

 

I anfører i jeres klage, at jeres arbejdsgiverforening (XXX) har oplyst, at der er var en teknisk fejl i deres IT-system. Der blev derfor ikke givet meddelelse til Barsel.dk om, at I pr. 1. april 2017 var genindmeldt i XXX, herunder i XXX’s barselsudligningsordning. XXX har bekræftet, at I har været omfattet af deres barselsudligningsordning siden 1. april 2017.

 

Det er jeres opfattelse, at der er grundlag for suspension af forældelsesfristen for jeres krav om tilbagebetaling af indbetalte bidrag. Det er således jeres opfattelse, at I var i utilregnelig uvidenhed om de faktiske forhold i sagen (den tekniske fejl hos XXX), og I derfor troede, at I var registreret korrekt. I ønsker herefter, at der skal ske tilbagebetaling af henholdsvis indbetalte bidrag og udbetalt refusion pr. 1. april 2017.

 

Vi har lagt til grund, at I med undtagelse af perioden 1. januar 2017 til 31. marts 2017 har været medlem af XXX’s barselsudligningsordning. XXX’s barselsudlignings-ordning er en godkendt decentral barselsudligningsordning efter Barselsudligningslovens § 5, hvorfor Barselsudligningsloven ikke finder anvendelse for jer i den periode, hvori I er medlem af XXX’s barselsudligningsordning, jf. Barselsudligningslovens § 1, stk. 2.

 

Det var derfor korrekt, at I i perioden 1. januar 2017 til 31. marts 2017 var omfattet af Barsel.dk, da I i denne periode ikke var omfattet af en godkendt decentral barselsudligningsordning.

 

 

Vurdering af suspension af forældelsesfristen for indbetalte bidrag:

Vi har ved vores vurdering lagt vægt på, at XXX ved en fejl ikke oplyste Barsel.dk om, at I pr. 1. april 2017. Barsel.dk var derfor ikke bekendt med, at I ikke længere var omfattet af Barsel.dk. I modtog derfor opkrævninger for bidrag og udbetaling af refusion for lønmodtagere, som modtog løn under barsel.

 

Fordringer forældes som udgangspunkt tre år efter den dato, hvor fordringshaveren første gang kunne kræve fordringen betalt, jf. Forældelseslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1. Hvis fordringshaveren var ubekendt med fordringen regnes forældelsesfristen dog først fra den dag, hvor fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil, jf. Forældelseslovens § 3, stk. 2.

 

Vi har som led i vores sagsbehandling vurderet, hvorvidt suspensionsreglen i Forældelseslovens § 3, stk. 2 finder anvendelse på henholdsvis jeres krav om tilbagebetaling af indbetalte bidrag og Barsel.dk’s krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

 

Suspensionsreglen kan finde anvendelse, hvis fordringshaverens uvidenhed vedrøre de faktiske forhold, hvorpå kravet støttes. Ukendskab til eksistensen eller den rette fortolkning af det retlige grundlag for kravet medfører derimod som udgangspunkt ikke suspension. Uvidenheden skal med andre ord vedrøre de faktiske omstændigheder, som vil gøre fordringshaveren i stand til at vide, at fordringshaveren har et krav.

 

I har i jeres klage anført, at I var i utilregnelig uvidenhed om de faktiske forhold i sagen. Det er vores vurdering, at I har været bekendt med, at I var medlem af XXX og dens barselsudligningsordning. I var derfor ikke forpligtet til at være omfattet af Barsel.dk.

 

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at jeres manglende kendskab til medlemskab af XXX vil medføre, at I ikke var omfattet af Barselsudligningsloven, vil være ukendskab til eksistensen eller den rette fortolkning af retsregler. Dette vil ikke begrunde suspension af forældelsesfristen.

 

Vi har ligeledes lagt vægt på, at I har modtaget opkrævninger fra Samlet Betaling, som har indeholdt arbejdsgiverbidrag til Barsel.dk for perioden efter den 1. april 2017. Derudover har vi lagt vægt på, at I efter den 1. april 2017 har modtaget refusion fra Barsel.dk. Ved udbetaling af refusion fra Barsel.dk anføres det, hvem Barsel.dk yder refusion for. Det er derfor vores vurdering, at I burde være blevet opmærksom på, at I modtog refusion fra flere barselsudligningsordninger for de samme lønmodtagere.

 

Det er herefter vores vurdering, at I burde have været bekendt med de faktiske forhold, som ville gøre jer i stand til at vide, at I ikke var forpligtet til at være omfattet af Barsel.dk, hvorfor I ikke var forpligtet til at betale bidrag. I ville derfor ved betaling af de enkelte bidrag have mulighed at kræve bidragene tilbagebetalt.

 

Det er derfor vores vurdering, at der ikke er grundlag for suspension af forældelsesfristen for indbetalte bidrag. Det er følgelig vores vurdering, at bidrag, som er indbetalt mere end tre år før jeres henvendelse af 2. august 2021, vil være forældet.

 

Vurdering af suspension af forældelsesfristen for udbetalt refusion:

Det er ikke bestridt, at Barsel.dk ikke modtog oplysning fra XXX om, at I pr. 1. april 2017 var omfattet af deres barselsudligningsordning. Barsel.dk modtog således ikke oplysning om, at I ikke skulle være omfattet af Barsel.dk.

 

Det påhviler de godkendte decentrale barselsudligningsordninger at oplyse Barsel.dk om, hvem der er omfattet af den enkelte barselsudligningsordning. Der er ikke registre over, hvem der er omfattet af den enkelte barselsudligningsordning. Barsel.dk har derfor ikke mulighed for selv at indhente oplysningen.

 

Det er herefter vores vurdering, at Barsel.dk ikke havde og ikke burde have haft kendskab til, at I var omfattet af XXX’s barselsudligningsordning. Det er derfor vores vurdering, at der er grundlag for suspension af Barsel.dk’s krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

 

Vi har noteret os, at den manglende meddelelse til Barsel.dk skyldes en teknisk fejl hos XXX. Det er imidlertid vores vurdering, at dette ikke har betydning for spørgsmålet om suspension. Det skyldes, at vurderingen tager udgangspunkt i fordringshaverens manglende kendskab, hvorimod det ikke er en forudsætning, at det manglende kendskab kan bebrejdes skyldneren.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Som medlem af XXX var klager tilsluttet denne forenings decentrale barselsudligningsordning. Klager var derfor ikke forpligtet til at betale bidrag til barsel.dk og heller ikke berettiget til at modtage refusion for ansatte lønmodtagere fra barsel.dk. Da XXX ved en fejl ikke indberettede, at klager var medlem fra 1. april 2017, modtog klager opkrævninger på bidrag til barsel.dk, som blev betalt, ligesom klager modtog refusion vedrørende navngivne, ansatte lønmodtagere både fra XXX's decentrale ordning og fra barsel.dk.

 

Sagen angår to tilbagesøgningskrav, nemlig dels klagers krav om tilbagesøgning hos barsel.dk af de betalte bidrag til barsel.dk, dels barsel.dk's krav om tilbagesøgning hos klager af udbetalt refusion til klager vedrørende navngivne medarbejdere hos klager.

 

Det er uomtvistet, at klager og barsel.dk har ret til tilbagesøgning af deres respektive ydelser. Klagen angår, hvor langt tilbage i tid tilbagesøgning kan ske.

 

Efter forældelsesloven er forældelsesfristen 3 år. Den begynder at løbe på tidspunktet for betaling af den enkelte ydelse, som søges tilbagebetalt.

 

Spørgsmålet er, om der er sket suspension af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 3, stk. 2.

 

Barsel.dk har udbetalt refusion på grund af manglende indberetning som foreskrevet om klagers medlemskab af XXX og har derfor foretaget udbetaling i god tro om det faktiske grundlag for udbetaling af refusion. Barsel.dk. fik først ved henvendelse fra klager den 2. august 2021 fornødent kendskab til de rette faktiske forhold, og der er i så henseende intet at bebrejde barsel.dk. Forældelsesfristen for barsel.dk's tilbagesøgningskrav har derfor været suspenderet og er først begyndt at løbe fra den 2. august 2021.

 

Klager har anført, at selskabet ikke kendte til, at der var fejl i XXX's IT-system, og at der som følge heraf ikke var sket korrekt indberetning til barsel.dk. Afgørende efter forældelseslovens § 3, stk. 2, er imidlertid, om klager burde have opdaget den vildfarelse, som klager befandt sig i. Ankenævnet er enig i, at i og med at klager efter 1. april 2017 betalte bidrag til to barselsudligningsordninger og modtog refusion vedrørende samme navngivne ansatte fra såvel XXX's ordning som fra barsel.dk, burde klager have opdaget, at der var noget galt, hvorved det ville være blevet afdækket, hvad der var galt. Ankenævnet tiltræder derfor, at forældelsesfristen for klagers tilbagesøgningskrav ikke har været suspenderet. Tilbagesøgning kan derfor kun ske tilbage til den 2. august 2018.

 

Ankenævnet stadfæster derfor den påklagede afgørelse.