Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-107 / 23-08-2022

EUV1 elever uden praktik er omfattet af det midlertidige løntilskud i henhold til tekstanmærkning nr. 255 ad § 20.31.11 i finansloven for 2021

Ankenævnet ændrer AUBs afgørelser af 22. november 2021 som fastholdt ved genvurdering den 25. marts 2022, således at [klager] (herefter klager) er berettiget til midlertidigt løntilskud for eleverne [elev 1] og [elev 2]. Ankenævnet sender sagen tilbage til AUB til endelig opgørelse af midlertidigt løntilskud for de to elever.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i sin klage indgivet den 3. januar 2022 anført, at det ikke er rimeligt, at klager skal tilbagebetale tilskud til EUV1 elever, når klager ikke selv har ansøgt om tilskuddene. Eleverne er under uddannelse som alle andre lærlinge, de har dog fået merit for en del af uddannelsen, og de modtager uddannelse inden for deres faglige mangler i praktik perioderne.

Sagsforløb

Sagen vedrører klagers ret til midlertidigt løntilskud for to EUV1 elever.

AUB sendte den 22. november 2021 to agterskrivelser til klager om tilbagebetaling af henholdsvis 49.323,11 kr. og 50.773,13 kr. udbetalt forskudsvist i midlertidigt løntilskud for [elev 1] og [elev 2]. Af agterskrivelserne fremgår bl.a. følgende:

”Resultat af midlertidigt løntilskud

Vi skriver til jer, fordi vores endelig beregning viser, at I skal betale [beløb] kr. tilbage i midlertidigt løntilskud for [eleven].

I kan se mere om beregningen i afsnittet "Oplysninger brugt til beregning".

Oplysninger brugt til beregning

Uddannelsesaftale
Her kan I se, de uddannelsesaftaler der gælder i perioden fra 1. maj til 31. december 2020.
Eleven kan godt være startet hos jer tidligere, hvis uddannelsesaftalen er ændret undervejs.

Startdato Slutdato Sats for midlertidigt løntilskud Forklaring
21. januar 2019 23. oktober 2020 0 % af elevlønnen Se forklaring 5

Forklaring
5: I får ikke midlertidigt løntilskud for denne uddannelsesaftale, fordi det er uddannelse for voksne med erhvervserfaring (EUV1).

Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet på grundlag af: Tekstanmærkning nr. 255 ad § 20.31.11. i finansloven for 2021.
…”

AUB har i genvurdering af 25. marts 2022 fastholdt kravet om tilbagebetaling af midlertidigt løntilskud. Af genvurderingen fremgår bl.a. følgende:

”Sagsfremstilling
Den 18. september 2020 modtog I et informationsbrev fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag angående midlertidigt løntilskud. I brevet blev I oplyst om, at I automatisk fik midlertidigt løntilskud for praktikperioder for jeres elever og for elever, I indgik nye uddannelsesaftaler med i perioden mellem 1. maj til 31. december 2020.

I blev også oplyst om, at udbetalingerne skete som et forskud, første gang i september 2020 og efterfølgende for hver måned for resten af 2020. Endvidere, at I efterfølgende ville få en endelig opgørelse omkring midlertidigt løntilskud, hvilket vi forventede ville ske i 2. kvartal 2021. I blev yderligere oplyst om, at såfremt den endelige opgørelse viste, at I havde fået for meget i løntilskud, skulle I betale beløbet tilbage.

For hvad angår [elev 1], udbetalte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i alt 49.323,11 kr. med følgende fordeling:
• Den 21. september 2020, samlet 41.489,25 kr. for perioderne:
o 1. maj 2020 til 31. maj 2020 – 15.788,96 kr.
o 1. juni 2020 til 30. juni 2020 – 9.181,14 kr.
o 1. juli 2020 til 31. juli 2020 – 16.519,15 kr.

• Den 6. november 2020, samlet 5.248,15 kr. i efterregulering for perioderne:
o 1. maj 2020 til 31. maj 2020 – 1.996,65 kr.
o 1. juni 2020 til 30. juni 2020 – 1.161,68 kr.
o 1. juli 2020 til 31. juli 2020 – 2.089,82 kr.

• Den 17. november 2020, samlet 2.585,71 for perioden:
o 1. september 2020 til 30. september 2020 – 2.585,71 kr.

For hvad angår [elev 2], udbetalte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i alt 50.773,13 kr. med følgende fordeling:

• Den 21. september 2020, samlet 42.010,81 kr. for perioderne:
o 1. maj 2020 til 31. maj 2020 – 16.310,52 kr.
o 1. juni 2020 til 30. juni 2020 – 9.181,14 kr.
o 1. juli 2020 til 31. juli 2020 – 16.519,15 kr.

• Den 6. november 2020, samlet 5.314,71 kr. i efterregulering for perioderne:
o 1. maj 2020 til 31. maj 2020 – 2.063,21 kr.
o 1. juni 2020 til 30. juni 2020 – 1.161,68 kr.
o 1. juli 2020 til 31. juli 2020 – 2.089,82 kr.

• Den 17. november 2020, samlet 3.447,61 kr. for perioden:
o 1. september 2020 til 30. september 2020 – 3.447,61kr.

Det samlede udbetalte beløb angående midlertidigt løntilskud for [elev 1] og [elev 2] er således 100.096,24 kr. I modtog ikke flere udbetalinger angående midlertidigt løntilskud for eleverne.

Den 24. november 2021 sendte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag en agterskrivelse med den endelige opgørelse om midlertidigt løntilskud for [elev 1] og [elev 2]. I agterskrivelserne traf vi afgørelse om, at I skulle tilbagebetale de modtagne beløb for eleverne. Vi lagde vægt på, at [elev 1] og [elev 2] var registreret som EUV1 elever og at I derfor ikke var berettiget til midlertidigt løntilskud. I ville derfor få en opkrævning på 100.096,24 kr.

I indsendte ikke bemærkninger til agterskrivelsen inden for fristen. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sendte derfor en tilbagesøgningsopkrævning den 14. december 2021.

Den 21. december 2021 kontaktede I Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag angående [elev 2], da I ikke mente at I ikke skulle tilbagebetale det modtagne midlertidige løntilskud. I fik oplyst, at der var tale om en EUV1 elev som derfor ikke var i praktik i løbet af deres uddannelse. I var derfor ikke berettiget til at modtage midlertidigt løntilskud.

I oplyste, at det var korrekt at [elev 2] var voksenelev og havde fået merit, men at hun også har praktik i sin uddannelse. I blev vejledt om at undersøge om jeres elever var oprettet med forkerte uddannelsesaftaler, hvorfor I kunne kontakte erhvervsskolen såfremt dette var tilfældet. I blev yderligere vejledt om, at klagefristen var den 6. januar 2022.

Den 3. januar 2022 klagede I over afgørelsen. I angav, at I ikke mente det var rimeligt at I havde modtaget en opkrævning på tilbagebetaling af midlertidigt løntilskud.

Eleverne I har haft under uddannelse, har fået merit for en del af uddannelsen, men som alle andre lærlinge har de modtaget uddannelse inden for deres faglige mangler i praktikperioderne.

Den 10. februar 2022 rettede i telefonisk henvendelse til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag angående jeres klage. Vi oplyste, at vi har modtaget klagen og vil vende tilbage når den blev færdigbehandlet.

Begrundelse
Den indledende beregning og udbetaling af midlertidigt løntilskud skete på baggrund af tekstanmærkning nr. 244 ad 20.31.11 i aktstykke nr. 290 af 17. september 2020. Den efterfølgende afgørelse om endelig opgørelse af midlertidigt løntilskud blev truffet på baggrund af tekstanmærkning nr. 255 ad § 20.31.11. i finansloven for 2021.

Det følger af ovenstående tekstanmærkninger, at private arbejdsgivere kunne modtage midlertidigt løntilskud for uddannelsesaftaler omfattet af stk. 2, herunder 90 pct. af lønudgifterne for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler indgået efter 1. maj 2020, jf. dog stk. 3-5, der begrænser retten til midlertidigt løntilskud for skoleperioder, for lønudgifter omfattet af lønkompensation fra erhvervsstyrelsen og såfremt eleven har en elevløn på 55.000 om måneden.

Det fremgår af aktstykke nr. 290, at:

”Løntilskuddet ydes alene i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.”

[elev 1] og [elev 2] er registreret som EUV1 elever, hvilket I ikke har anfægtet. EUV1 er et specielt forløb for voksne elever, der har mindst 2 år relevant erhvervserfaring, og skal medføre, at eleven gennemfører et så kort uddannelsesforløb som muligt. EUV1 uddannelser indeholder ikke grundforløb eller praktikperioder, har en standardafkortning af hovedforløbet og indeholder evt. individuel godskrivning af kompetencer.

Elever med en EUV1 uddannelse kan i perioderne mellem skoleophold være i beskæftigelse i den virksomhed, som de har indgået en uddannelsesaftale med, men der er ikke tale om, at eleven er i praktik. Beskæftigelsen hviler således på en ordinær ansættelse.

Da EUV1 elever således pr. definition ikke har praktikperioder som en del af deres uddannelse, og da midlertidigt løntilskud alene ydes i elevernes praktikperioder, var I ikke berettiget til midlertidigt løntilskud for [elev 1] og [elev 2].

Tilbagebetaling
Det følger af stk. 11 i ovennævnte tekstanmærkninger, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt forskud, såfremt vi i forbindelse med beregningen af det endelige løntilskud konstaterer, at en arbejdsgiver har fået for meget forskud efter stk. 7 eller 8, eller at betingelserne for at modtage løntilskuddet helt eller delvist ikke har været opfyldt.

Vi har lagt vægt på, at det af stk. 7 og 8 i tekstanmærkningerne fremgår, at udbetalingen af midlertidigt løntilskud skete som en forskudsudbetaling, der senere ville blive endeligt opgjort.

Vi har lagt vægt på, at vi den 18. september 2020 vejledte jer om ordningen i overensstemmelse med stk. 9. Vi har lagt særligt vægt på, at det af vores brev fremgår, at det midlertidige løntilskud var et tilskud, I kunne få for praktikperioder fra 1. maj til 31. december 2020.

Vi vurderer på den baggrund, at I ved modtagelsen af det midlertidige løntilskud burde have været klar over, at I ikke var berettiget til tilskuddet, da I ikke havde [elev 1] og [elev 2] i praktik.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemærker, at midlertidigt løntilskud ikke er at forveksle med AUBs almindelige lønrefusion. Det midlertidige løntilskud er baseret på en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter med trepartsaftale af 28. maj 2020 og materialiseret ved aktstykke nr. 290 af 17. september 2020.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan oplyse, at både [elev 1] og [elev 2] har været på skoleophold i følgende perioder:
• 8. juni 2020 til 19. juni 2020
• 3. august 2020 til 4. september 2020
• 7. september 2020 til 25. september 2020
• 5. oktober 2020 til 23. oktober 2020

[elev 1] har i den forbindelse fået udbetalt samlet 83.348,80 kr. i forbindelse med skoleophold:
• 68.120 kr. i lønrefusion
• 11.528 kr. i forhøjet lønrefusion
• 3.700,80 kr. i befordringstilskud

[elev 2] har i den forbindelse fået udbetalt samlet 82.422 kr. i forbindelse med skoleophold:
• 67.072 kr. i lønrefusion
• 11.318 kr. i forhøjet lønrefusion
• 4.032 kr. i befordringstilskud

Vi gør opmærksom på, at denne afgørelse om tilbagebetaling ikke vedrører lønrefusionen, som I har modtaget for [elev 1] og [elev 2] skoleophold, herunder ej heller den forhøjede lønrefusion, som I fik udbetalt, men alene det midlertidige løntilskud, som I fik udbetalt på de ovennævnte datoer.

Vi har lagt vægt på, at I ikke rettede henvendelse til AUB da, I ikke modtog flere udbetalinger for midlertidigt løntilskud for resten af [elev 1] og [elev 2] uddannelsestid.

I skal derfor tilbagebetale samlet 100.096,24 kr.

Oversendelse af klagen til Ankenævnet
Da jeres klage ikke giver Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag anledning til at ændre afgørelserne af 24. november 2021, sender vi klagen, sagens dokumenter samt kopi af denne genvurdering til Ankenævnet for ATP m.m., jf. § 27 stk. 2, jf. stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Bemærkninger til genvurderingen
Hvis I har bemærkninger til genvurderingen, skal I henvende jer til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelse af dette brev. I kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Jeres klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

Lovgrundlag
Vi har truffet afgørelse i jeres sag efter følgende regler:
• Aktstykke nr. 290 af 17. september 2020, herunder tekstanmærkning nr. 244 ad 20.31.11., særligt:
o Stk. 2
o Stk. 11
• Tekstanmærkning nr. 255 ad § 20.31.11. i finansloven for 2021, herunder særligt:
o Stk. 2
o Stk. 11
…”

AUB har den 31. maj 2022 til Ankenævnet eftersendt kopi af mail af 13. november 2020 fra Børne- og Undervisningsministeriet til AUB. Af denne mail fremgår bl.a. følgende:

”…
Tak for jeres henvendelse med spørgsmålet om, hvordan arbejdsgivere med euv1-elever er stillet i forhold til det midlertidige løntilskud i 2020, jf. politisk Trepartsaftale af 28. maj 2020 og aktstykke nr. 290 indeholdende tekstanmærkning nr. 244.

Det fremgår af selve trepartsaftalens pkt. 1, at løntilskuddet gælder for alle igangværende u dannelsesaftaler. Der står dog også, at løntilskuddet alene vil skulle ydes i elevernes praktikperioder. Dette er gengivet i aktstykke nr. 290, b-stykket, hvor der står: ”Løntilskuddet ydes alene i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.” Formålet med løntilskuddet er således tydeligvis at give et økonomisk tilskud til arbejdsgivere under elevers praktikperioder.

Euv1-elever er retligt defineret i lov om erhvervsuddannelser, § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår heri, at det er elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse uden praktikuddannelse.

Spørgsmålet om euv1-elever blev ikke eksplicit behandlet under udarbejdelsen af aktstykket. Den konkrete udformning af aktstykket og tekstanmærkningens bestemmelser er således foretaget forholdsvist generelt og ikke med henblik på euv1-elevernes særlige vilkår ift. praktikuddannelse.

Selv om uddannelsesaftaler om euv1-elever efter en streng ordlydsfortolkning er omfattet af tekstanmærkningens stk. 2, nr. 1, følger det direkte af aktstykkets b-stykke, at løntilskuddet alene ydes i elevernes praktikperioder. Eftersom euv1-elever ikke er i praktikuddannelse, er der i givet fald ikke noget at yde løntilskud for. Det er på den baggrund ministeriets vurdering, at der er tilstrækkeligt med holdepunkter til at lægge til grund, at euv1-elever (i hvert fald fremadrettet, jf. nedenfor) ikke skal udløse løntilskud.

Efter tekstanmærkningens stk. 13 (min understregning) er AUB’s bestyrelse bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning, herunder af efterregulering, modregning og administration af ordningen i øvrigt. Efter tekstanmærkningens stk. 12 finder AUB-lovens § 26 a om kontrol og registersamkøring også anvendelse ift løntilskuddet, hvorfor det burde være muligt for AUB at identificere uddannelsesaftaler med euv1-elever.

Ministeriet finder samlet set, at AUB bør anvende bemyndigelsen i tekstanmærkningens stk. 13 til at standse den fremadrettede udbetaling af løntilskud for euv1-elever.

Ministeriet vender snarest muligt tilbage om, hvordan AUB bør forholde sig til de løntilskudsudbetalinger for euv1-elever, der allerede er udbetalt.
…”

AUB har den 7. juni 2022 til Ankenævnet videresendt kopi af mail af 4. juni 2022 fra Børne- og Undervisningsministeriet til AUB. Af denne mail fremgår bl.a. følgende:

”…
I forlængelse af ministeriets e-mail af 13. november 2020 vedr. det fremadrettede spor ift. uddannelsesaftaler med euvl-elever udtaler ministeriet for så vidt angår de allerede udbetalte midler følgende:

Det følger af forvaltningsretten, at en forvaltningsmyndighed efter omstændighederne kan omgøre sin egen gyldige afgørelse.

Det følger videre af forvaltningsretten, at en forvaltningsmyndighed som udgangspunkt har pligt til at omgøre sin egen ugyldige afgørelse. Tertiære momenter, herunder hensynet til en adressat som i god tro har indrettet sig i tillid til afgørelsen, antages kun undtagelsesvis at føre til, at en forvaltningsakt, som er behæftet med en sådan mangel, anses for gyldig.

Tilbagekaldelse og annullation hviler i vidt omfang på overvejelser af samme retlige karakter, herunder om adressaten for en begunstigende forvaltningsakt har indrettet sig i tillid hertil.

Det er som nævnt Børne- og Undervisningsministeriets vurdering, at der er tilstrækkeligt med holdepunkter til at lægge til grund, at euvl-elever ikke skal udløse løntilskud. Dette gjaldt for så vidt angik hjemlen i aktstykke nr. 290 af 17. september 2020 og gælder tillige for så vidt angår den nuværende hjemmel i FL21 (dvs. tekstanmærkning nr. 255 til§ 20.31.11 på FL21 med tilhørende anmærkning til tekst anmærkning). Ministeriet finder efter en samlet vurdering, at den omstændighed, at AUB allerede har påbegyndt udbetalingen af løntilskud til private arbejdsgivere med euvl-elever, ikke kan føre til et andet resultat - m.a.o. at der ikke har været hjemmel til at udbetale tilskuddet for uddannelsesaftaler med euvl-elever.

AUB vil derfor skulle overveje, om der foreligger sådanne særlige omstændigheder (tertiære momenter), der kan tale imod annullation af de foretagne udbetalinger. AUB vil i den forbindelse kunne inddrage tekstanmærkningens hjemmel til tilbagebetaling samt de oplysninger, arbejdsgiverne har modtaget om ordningen i det orienteringsbrev, som AUB har udsendt forud for iværksættelse af forskudsudbetalingerne. Det kan endvidere tillægges betydning, at lovgivningen kunne have fået et mere tydeligt udtryk.

Hvis der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan tale imod annullation af de foretagne udbetalinger, vil AUB skulle annullere udbetalingerne og kræve beløbene tilbagebetalt.

…”

Klager har ikke indsendt bemærkninger til genvurderingen.

Ankenævnets begrundelse

1. Ved aktstykke 290 forelagt for Folketingets Finansudvalg og afgjort den 17. september 2020 anmodede Børne- og Undervisningsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til gennem en tekstanmærkning under § 20, Børne- og Undervisningsministeriet, § 20.31.11., i forslag til lov om tillægsbevilling ”at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) hurtigst muligt i 2020 udbetaler et midlertidigt løntilskud for erhvervsuddannelseselever i lære til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår”.

Den tiltrådte tekstanmærkning til optagelse på forslag til tillægsbevillingslov for 2020 under § 20 Børne- og Undervisningsministeriet lyder således:

”Materielle bestemmelser:

Nr. 244. ad 20.31.11

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at udbetale løntilskud efter stk. 2 til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, som er omfattet af § 2 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 9.marts 2020. Udgifter til løntilskuddet inklusive administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Der ydes løntilskud for lønudgifter, jf. dog stk. 3-5, for følgende uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser i perioden fra og med 1. maj 2020 til 31. december 2020 til arbejdsgivere omfattet af stk. 1 med:

1. 75. pct. af lønudgifterne for alle uddannelsesaftaler, bortset fra uddannelsesaftaler om en delvis praktikuddannelse (delaftaler), med startdato 30. april 2020 eller tidligere.


Stk. 3. Der kan maksimalt beregnes løntilskud af en elevløn på 55.000 kr. om måneden. …


Stk. 5. Der ydes ikke løntilskud for skoleperioder.
…”

2. Om baggrunden for, indholdet i og forvaltningen af disse bestemmelser hedder det i aktstykket:

”a.
Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til ved tekstanmærkning under § 20.31.11. at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) hurtigst muligt i 2020 udbetaler et midlertidigt løntilskud for erhvervsuddannelseselever i lære til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår.


b.
Det følger af § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at alle arbejdsgivere indbetaler et AUB-bidrag pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som administreres af ATP. AUB er en selvejende institution, der bl.a. finansierer visse udgifter inden for erhvervsuddannelserne med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet, herunder via udbetaling af lønrefusion og andre ydelser, der understøtter bl.a. praktikpladsområdet.

Der har over en årrække været en ubalance mellem virksomhedernes indbetalinger til AUB og de faktiske udbetalinger i ordningen. Det betyder, at der forventes akkumuleret en arbejdsgiverfinansieret opsparing i AUB på i alt 5,4 mia. kr. ultimo 2020. Dertil forventes der ved udgangen af 2020 en opsparing på 0,7 mia. kr. vedr. VEU-bidraget.

Der er med Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 28. maj 2020 truffet beslutning om en række initiativer, der med det samme holder hånden under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder. Med aftalen udmøntes 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing og overskud i AUB, samt 0,7 mia. kr. fra opsparingen og overskuddet i VEU-ordningen. Dermed udmøntes der samlet set 6,1 mia. kr. i 2020.


Det følger af Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) fra 28. maj 2020, at der blandt andet skal etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Løntilskuddet udbetales til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår. Markedsvilkår kendetegnes ved en adfærd, der består i at udbyde varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Udgifterne til løntilskuddet afholdes af opsparingen af AUB-bidrag betalt efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

I henhold til Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) af 28. maj 2020 gælder følgende for løntilskuddet:

– For alle igangværende uddannelsesaftaler, bortset fra uddannelsesaftaler om en delvis praktikuddannelse (delaftaler), ydes der et løntilskud på 75 pct.


Tilskuddet ydes til lønudgifter til elever med uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser i perioden 1. maj – 31. december 2020. Med en betydelig usikkerhed er det lagt til grund for trepartsaftalen, at udgifterne til tilskuddet vil beløbe sig til ca. 3,1 mia. kr.


Løntilskuddet ydes alene i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.


AUB vil forud for den første udbetaling af forskud til arbejdsgivere orientere de pågældende arbejdsgivere om, at de er omfattet af ordningen samt principperne for administrationen af ordningen.

Den første udbetaling udbetales af AUB inden udgangen af september 2020, og udbetales som et forskud til arbejdsgivere på baggrund af arbejdsgiverens lønindberetninger i indkomstregisteret for perioden 1. maj 2020-31. juli 2020.

AUB vil fra udgangen af oktober 2020 og hver måned til og med februar 2021 udbetale et forskud, der udbetales på baggrund af oplysninger, der vedrører perioden to måneder inden udbetalingsmåneden.

Når AUB har modtaget endelige oplysninger om lønkompensation samt arbejdsgivernes lønindberetninger i indkomstregisteret for perioden 1. maj-31. december 2020, udbetales det endelige tilskud. Beregningen og udbetalingen af det endelige løntilskud vil indebære en regulering af forskudsudbetalingerne.

AUB kan i forbindelse med beregningen af det endelige løntilskud træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt forskud, hvis AUB konstaterer, at en arbejdsgiver har modtaget for meget forskud, eller at betingelserne for at modtage løntilskuddet ikke har været opfyldt. For meget udbetalt forskud kan modregnes i andre ydelser, som AUB udbetaler til arbejdsgiverne efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag eller lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 22. januar 2020.

Bestyrelsen for AUB kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning, herunder af efterregulering, modregning og administration af ordningen i øvrigt.
…”

3. Om løntilskudsordningen hedder det i den i maj 2020 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter indgåede trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), at den omfatter en række initiativer, der ”med det samme holder hånden under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder”. Et af disse initiativer er ”en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud”. Om ordningens anvendelsesområde hedder det i trepartsaftalen bl.a., at ”Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler”, og at ”Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.”

4. Hovedspørgsmålet under sagen er, om det efter den løntilskudsordning, der blev etableret ved tekstanmærkning nr. 244 ad 20.31.11 til tillægsbevillingsloven for 2020, er en betingelse for, at en virksomhed kan få løntilskud til en ansat elev med en igangværende uddannelsesaftale, at elevens beskæftigelse i virksomheden mellem perioder med skoleophold har karakter af praktikuddannelse i erhvervsuddannelseslovgivningens forstand.

Spørgsmålet angår visse elever med aftale om erhvervsuddannelse omfattet af loven om erhvervsuddannelser, nu lovbekendtgørelse nr. 956 af 21. juni 2022, kapitel 7 d, ”Erhvervsuddannelser for voksne (euv)”. Det fremgår af dette kapitel, at erhvervsuddannelse for voksne (euv) er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. § 66 u, stk. 1, dvs. uddannelser, der veksler mellem skole og praktik, jf. § 2, stk. 1. Elever, der er fyldt 25 år på tidspunktet for erhvervsuddannelsens begyndelse, skal gennemføre uddannelsen som euv, § 66 v, stk. 1. Elever, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal efter § 66 y, stk. 1, nr. 1, gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne, bl.a. uden praktikuddannelse.

5. Efter ordlyden af den tekst, der ved aktstykket er gjort til en del af forslaget til tillægsbevillingsloven for 2020 som nr. 244 ad 20.31.11, er der ikke gjort undtagelse for så vidt angår erhvervsuddannelse for voksne, eller opstillet en betingelse om, at løntilskud kun ydes i perioder, som efter erhvervsuddannelseslovgivningen har karakter af praktikuddannelse. Ordningen omfatter efter stk. 2, nr. 1, ”alle uddannelsesaftaler” (bortset fra såkaldte delaftaler) med startdato 30. april 2020 eller tidligere. Det er uomtvistet, at de uddannelsesaftaler, som sagen angår, opfylder dette krav. Efter stk. 5 ydes ikke løntilskud for skoleperioder. Sagen angår da heller ikke løntilskud for skoleperioder, og der kan ikke ud fra stk. 5 indlæses noget krav om, at løntilskud kun ydes i perioder, som efter erhvervsuddannelseslovgivningen har karakter af praktikuddannelse. Efter lovteksten er de uddannelsesaftaler, sagen angår, således omfattet af ordningen. AUB synes da også at have tilrettelagt udbetalingen efter ordningen i overensstemmelse hermed.

6. Synspunktet om, at løntilskud efter ordningen kun ydes i elevernes praktikperioder, støttes da heller ikke på aktstykkets materielle bestemmelser, som er det, som med tiltrædelsen i Folketingets Finansudvalg bliver til en del af forslaget til tillægsbevillingslov for 2020, men på det, som i aktstykket er anført som baggrund og begrundelse, hvorefter ”Løntilskuddet ydes alene i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB”.

Dette udsagn må imidlertid sprogligt naturligt forstås som et udsagn, der angår det helt typiske for erhvervsuddannelserne, hvorefter de er vekseluddannelser, dvs. at eleverne veksler mellem skole og praktik. Der ligger ikke i dette udsagn sprogligt nogen stillingtagen til den særegne marginalgruppe af voksenelever, hvis erhvervsuddannelsesforløb er uden praktikuddannelse. I de materielle bestemmelser er udsagnet i stk. 5 udmøntet i, at der ikke ydes løntilskud for skoleperioder. Det er ikke samtidig udmøntet i en begrænsning i forhold til ”alle uddannelsesaftaler” i de materielle bestemmelsers stk. 2, nr. 1, i form af et krav om indhold af praktik eller en afskæring af erhvervsuddannelser uden praktik.

Hertil kommer, at selv om det måtte have været tilsigtet ved trepartsaftalen og i aktstykket, at der ikke skulle ydes midlertidigt løntilskud vedrørende såkaldte euv1-elever, følger det af helt fundamentale retssikkerhedshensyn, at det er lovens tekst, altså de materielle bestemmelser i tillægsbevilling til finansloven for 2020 nr. 244 ad § 20.31.11, som er gældende i forhold til virksomhederne i et tilfælde som det foreliggende, hvor en forståelse som hævdet af AUB vil indebære en begrænsning af de rettigheder, der er tillagt virksomhederne i lovteksten.

Det følger af det anførte, at euv1-elever, der ikke har praktik i deres uddannelsesforløb, er omfattet af den midlertidige ordning om løntilskud.

7. Ankenævnet ændrer herefter AUB’s afgørelse af 22. november 2021 som fastholdt ved genvurdering af 25. marts 2022, således at den klagende virksomhed er berettiget til midlertidigt løntilskud for euv1-eleverne [elev 1] og [elev 2].

Ankenævnet sender sagen tilbage til AUB til endelig opgørelse af midlertidigt løntilskud for de to elever.