Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-19 / 24-06-2022

De økonomiske betingelser for bidragspligt til barsel.dk opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 27. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 12. januar 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 27. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 655.736 kr. efter fradrag for medarbejdende ægtefælle samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 29. september 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres bl.a. følgende:

 

”Da min årsopgørelse for 2020 har 226.883 kr. som resultat af virksomheden, mener jeg, at jeg ryger under grænsen for betaling, og derfor ikke skal betale.

I 2020 var mit overskud efter hensættelse i virksomhedsskatteordningen også lavt. De 655 tkr. er ikke dem, der er registreret som indkomst.

,,,”

 

Klager har endvidere den 31. december 2021 indsendt sin årsopgørelse for 2020. Det fremgår heraf bl.a.:

”Overskud virksomhed/udlejningsejendom                 657.859

Renteudgifter i virksomhed                                                -27

Anden kapitalindkomst i virksomhed                                    0

Indkomst til virksomhedsbeskatning (rubrik 149)     -428.876

Resultat af virksomhed                                                228.956 (efter AM-bidrag 210.640)

Pensioner mv.                                                              410.220

Pensionsbidrag                                                             -57.200

Personlig indkomst                                                      563.660”

 

Klager har i forbindelse med indsendelsen af årsopgørelsen anført bl.a.

 

"Min indkomst fra virksomheden i 2020 er 228.983 (faktisk 210.665 når AM-bidrag er fratrukket)."

  

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 12. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 27. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 29. september 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 27. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

-          Du har bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du forsat skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til

Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på nye oplysninger fra Skattestyrelsen om din

årsopgørelse.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i

lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig

erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et

resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som

selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal

dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst,

der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har

en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at

skulle betale bidrag.

 

Din beregning

Vi har på grundlag af din klage den 29. september 2021 på ny indhentet oplysninger om

din årsopgørelse hos Skattestyrelsen. Nedenfor kan du se din beregning af dit resultat

som selvstændig, din eventuelle personlige lønindkomst, beløbet for den maksimale

dagpengesats og bidragssatsen for dette kalenderår.

 

Overskud af selvstændig virksomhed                                    657.859,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Underskud af selvstændig virksomhed                                             0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Fradrag for medarbejdende ægtefælle                                             0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Dit resultat som selvstændig                                                    657.859,00 kr.

"Overskud af selvstændig virksomhed" fratrukket

"Underskud af selvstændig virksomhed" og fratrukket

"Fradrag for medarbejdende ægtefælle"

 

Personlig lønindkomst                                                                       0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Den maksimale dagpengesats                                                  231.920,00 kr.

 

Bidragssats                                                                                    1.225,00 kr.

(Fastsættes i loven)

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Det fremgår af klagers årsopgørelse, at klagers selvstændige virksomhed i 2020 før renter havde et overskud på 657.859 kr. Det er efter lovens § 4 a, stk. 1, nr. 1, dette beløb, som skal være større end maksimum for barselsdagpenge. Det er uden betydning, at en del af dette overskud, 428.876 kr., er opsparet i virksomheden og dermed underlagt beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen (rubrik 148), og at den resterende del af overskuddet, 228.956 kr., efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag er det resultat af den selvstændige virksomhed, som beskattes som personlig indkomst. Klager har således i 2020 haft det i genvurderingen angivne resultat som selvstændig på 657.859 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. Klager, som fortsat har selvstændig virksomhed, er herefter omfattet af bidragspligten i barselsudligningslovens § 4 a. 

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.