Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-153 / 10-11-2022

Barsel.dk’s ulovhjemlede annullation af en bidragsopkrævning kunne omgøres

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 3. juni 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 8. juni 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager om bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 296.365 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Den 5. april 2022 sendte Barsel.dk et brev til klager, hvoraf det fremgik, at klager ikke var bidragspligtig alligevel. I brevet var anført bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi vi i september 2021 har sendt dig en opkrævning for indbetaling til Barsel.dk for 2021.

ATPs Ankenævn har afklaret at selvstændigt erhvervsdrivende, der er ophørt før den 1.oktober 2021, ikke skal betale alligevel.

 

Du skal ikke betale, da du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed før den 1. oktober 2021 (ifølge CVR-registeret).

 

Hvis du allerede har betalt opkrævningen, får du pengene tilbagebetalt på din personlige NemKonto inden for 10 hverdage.”

 

 

Med brev af den 3. juni 2022 sendte Barsel.dk imidlertid en ny opkrævning til klager, da vurderingen af, at klager var ophørt med at være selvstændig, havde vist sig at være forkert.

 

Det er afgørelsen af den 3. juni 2022, som er påklaget til Ankenævnet. 

 

Klagen

Klager har i sin klage af 8. juni 2022 anført, at Barsel.dk’s afgørelse af 5. april 2022, hvorefter klager ikke skal betale bidrag, er sket på Barsel.dk’s eget initiativ, og idet der i øvrigt ikke er kommet nye oplysninger, er sagen med denne afgørelse afgjort fuldt og endeligt. Klager anfører endvidere, at en sådan afgørelse ikke kan omgøres til ugunst for modparten.

 

Klager anmoder endvidere om, at der beregnes rente af det beløb, som han indbetalte til Barsel.dk i 2021, og som Barsel.dk tilbagebetalte i april 2022, og at renten overføres til hans Nemkonto.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 8. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 3. juni 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi den 7. juni 2022 har modtaget din klage over vores afgørelse om

genopkrævning af 3. juni 2022. Du bliver genopkrævet bidrag til Barsel.dk for 2021, fordi du i april 2022 ved en fejl fik brev om, at du pga. ophør som selvstændig erhvervsdrivende ikke skulle betale dette bidrag. Barsel.dk tilbagebetalte i april måned også det beløb, du havde indbetalt som bidrag for 2021.

 

Du oplyser, at du ikke kan godkende kravet om genindbetaling, da Barsel.dk's afgørelse af 5. april 2022 om bortfald af bidragspligt må anses som en fuld og endelig afgørelse, der ikke kan omgøres til ugunst for den selvstændige. Der er ikke fremkommet "senere nye oplysninger", og du anser derfor kravet om betaling som ugyldigt.

 

Vi har derfor genvurderet din sag og din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt

erhvervsdrivende.

 

Vi har truffet følgende afgørelse vedrørende bidragspligt:

Vi fastholder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende skal betale bidrag for 2021 til Barsel.dk.

Din klage har ikke opsættende virkning, og du skal derfor fortsat betale opkrævningen.

Hvis bidraget ikke er betalt senest på forfaldsdatoen, beregner Barsel.dk renter af

bidraget fra forfaldsdatoen 24. juni 2022. Får du efter indbetaling medhold i din klage, vil vi returnere det indbetalte beløb til dig.

 

Du havde tidligere indbetalt bidraget for 2021, men fik det tilbagebetalt i april 2022. I din henvendelse til Barsel.dk, der er modtaget den 7. juni 2022, fremsætter du nu krav om at få udbetalt renter af det indbetalte bidrag beregnet fra indbetaling til tilbagebetaling i april 2022.

 

Vi har truffet følgende afgørelse vedrørende renter:

Barsel.dk kan ikke betale renter af indbetalt bidrag beregnet for perioden fra indbetaling til tilbagebetaling.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage og begrundelsen for vores afgørelser videre til Ankenævnet for ATP m.m., til videre behandling.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed anses som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår forud for bidragsåret og størrelsen heraf, som skal anvendes ved vurderingen af, om der er drevet selvstændig virksomhed, og om der er bidragspligt til Barsel.dk. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt for 2021 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra.

Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom eller royalties. Barsel.dk. skal efter loven kun lægge vægt på, om der ud fra oplysning fra Skattestyrelsen om størrelsen af dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse for 2020, er grundlag for at beregne og opkræve bidrag. Det er ligeledes uden betydning for bidragspligten om den selvstændige har et cvr-nummer.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Derudover er en selvstændig erhvervsdrivende, der inden 1. oktober i bidragsåret er ophørt med den selvstændige virksomhed - eller den aktivitet der har medført resultatet i årsopgørelsen - fritaget for bidragspligt for dette bidragsår. Det forudsætter, at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed, som der hos Skattestyrelsen er registreret indkomst for, er registreret ophørt. Der skal i CVR-registret være registreret en ophørsdato efter 1. januar i indkomståret og inden 1. oktober i bidragsåret. For bidragsåret 2021 betyder det, at ophørsdatoen skal ligge mellem 1. januar 2020 og inden 1. oktober 2021, for at fritage den selvstændige for bidragspligt i 2021.

Såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, kan Barsel.dk fritage den selvstændige for bidragspligt, hvis vi modtager dokumentation for, at grundlaget for virksomhed og indkomsten herfra er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt i denne periode.

I september 2021 opkrævede Barsel.dk bidrag for 2021, som var det første bidragsår efter de nye regler om selvstændigt erhvervsdrivendes bidragspligt. Ankenævnet behandlede i efteråret 2021 en række klagesager vedrørende ophør af selvstændige virksomhed. På baggrund af disse klagesager blev der fastlagt de ovenfor beskrevne kriterier mht. ophør, der kan fritage for bidragspligt.

 

I april 2022 udsendte Barsel.dk breve til selvstændigt erhvervsdrivende, der pga. et registreret ophør før 1. oktober 2021, blev vurderet til at kunne fritages for bidragspligt for 2021. Hvis der var indbetalt bidrag for 2021, blev det indbetalte beløb tilbagebetalt.

Det viste sig desværre, at der var en fejl i udsøgning af arbejdsgivere, der fik oplyst, at de kunne fritages for bidragspligt i 2021. Det skyldes, at der ikke blev afgrænset for ældre ophørsdatoer, dvs. før 1. januar 2020. Når der er indkomst fra selvstændig virksomhed i 2020, har en tidligere ophørsdato ingen betydning, da den selvstændige virksomhed må anses for at være fortsat/genoptaget i 2020. Det var derfor en fejl at fritage selvstændigt erhvervsdrivende med en ophørsdato før 1. januar 2020.

 

Da du opfylder ovenstående kriterier for bidragspligt, er du som udgangspunkt bidragspligtig for 2021. Beregningen fremgår af vores opkrævning fra september 2021.

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

Vi har fra CVR-registret fået oplyst, at du er registreret med en enkeltmandsvirksomhed, der ophørte 7. oktober 2015. Dette ophør er uden betydning for bidragspligten i 2021, da det ligger før 1. januar 2020. Du er desuden registret ophørt med en "personligt ejet mindre virksomhed" (PMV) den 10. maj 2021. Dette ophør er også uden betydning for bidragspligten, da denne virksomhedstype er kendetegnet ved, at der maksimalt må omsættes for 50.000 kr. Dit resultat som selvstændig i 2020 var på 296.365 kr., hvorfor din selvstændige virksomhed i 2020 ikke var begrænset til aktiviteter i PMV. Da du ikke har et fuldstændigt ophør som selvstændigt erhvervsdrivende i perioden fra 1. januar 2020 og inden 1. oktober 2021, er du bidragspligtig for 2021.

 

Vi må derfor fastholde, at du skal betale bidrag for 2021, som vi har genudsendt opkrævning på.

 

Barsel.dk skal opkræve renter ved forsinket indbetaling, jf. § 13 i Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Der er hverken i lov eller bekendtgørelsen fastsat regler om, at klage har opsættende virkning.

 

Begrundelse - derfor kan Barsel.dk ikke betale renter til dig

Da Barsel.dk fastholder, at du er bidragspligtig for 2021 og dermed efter loven korrektblev opkrævet bidrag i september 2021, kan vi ikke udbetale renter af det i april 2022 fejlagtigt tilbagebetalte beløb. Bidraget skal fortsat indbetales.

 

Hvis Ankenævnet måtte træffe afgørelse om, at du ikke er bidragspligtig for 2021, vil tilbagebetalingen af bidraget i april 2022 derimod være korrekt. I forhold til den situation, kan vi oplyse følgende om Barsel.dk's mulighed for at udbetale renter for den periode, bidraget var indbetalt til Barsel.dk:

 

Barsel.dk kan kun udbetale renter, hvis det er hjemlet i lov eller i almindelige

retsgrundsætninger.

 

Hverken barselsudligningsloven eller den tilhørende bekendtgørelse indeholder en

hjemmel til at Barsel.dk kan udbetale renter i tilfælde, hvor der sker tilbagebetaling af et tidligere opkrævet og indbetalt bidrag.

 

Derfor har vi undersøgt, om der i andre regler om renteberegning, er hjemmel til at

Barsel.dk kan udbetale renter i en sådan situation.

 

Almindelige retsgrundsætninger

Efter praksis kan et rentekrav gøres gældende, hvis det efter en konkret vurdering må anses for rimeligt og i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger. Der kan bl.a. lægges vægt på, om kravet er opstået på grund af en fejl hos en myndighed, der opkræver et bidrag, dvs. om der er tale om fejlagtig eller dårlig sagsbehandling.

Usikkerhed om fortolkningen af lovregler anses normalt ikke som sagsbehandlingsfejl.

I forhold til spørgsmålet om bidragspligt i 2021 for ophørte virksomheder var der tale om fortolkning af nye lovregler, der ikke tidligere var vurderet af klagemyndigheden for Barsel.dk, ATP's Ankenævn.

 

Ankenævnet afgjorde i november 2021 den første sag om en tilsvarende situation, hvor det blev fastslået, at der ikke var bidragspligt. Ankenævnet udtalte som grundlag for afgørelsen, at ordlyden af § 4 a i barselsudligningsloven og opkrævningsbestemmelsen i bekendtgørelsens § 11 naturligt må forstås som angående personer, der aktuelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. På denne baggrund og i mangel af en bestemmelse om betydningen af ophør af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed forud for opkrævning fandt Ankenævnet, at der ikke er hjemmel til opkrævning hos en person, som inden den 1. oktober i bidragsåret er ophørt med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Barsel.dk agerede ved udsendelse af opkrævninger for 2021 efter en rimelig fortolkning af loven. Da fortolkningen ændres af Ankenævnet, genbehandlede vi din henvendelse og indhentede yderligere dokumentation. Efter afgørelse om bortfald af bidragspligt tilbagebetaler Barsel.dk i april 2022 bidraget uden unødig forsinkelse. Vi vurderer derfor, at der ikke har været tale om fejl, dårlig sagsbehandling eller andre særlige forhold fra Barsel.dk's side, der efter almindelige retsgrundsætninger vil berettige til rente af det indbetalte bidrag.

 

Renteloven

Det bør dog også vurderes, om der kan være krav på procesrenter efter rentelovens  regler. Renteloven gælder på formuerettens område, hvilket Barsel.dk som offentlig myndighed ikke er omfattet af. Rentelovens § 8 om procesrenter, gælder dog både for formueretlige og offentligretlige krav. Ifølge bestemmelsen skal der betales rente fra den dag, hvor en fordringshaver begynder retsforfølgning, for at opnå betaling af en gæld, hvilket indbringelse af spørgsmålet om bidragspligt for Ankenævnet kan sidestilles med.

Din klage er modtaget efter Barsel.dk har foretaget tilbagebetaling af bidraget.

 

Der er derfor heller ikke i renteloven hjemmel til at betale renter af det tilbagebetalte bidrag.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår Barsel.dk’s omgørelse af en annullation af en opkrævning af bidrag som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed til barsel.dk for 2021. Spørgsmålet er, om Barsel.dk har handlet forvaltningsretsstridigt ved en sådan omgørelse til skade for borgeren.

 

Ankenævnet tiltræder, at klager opfyldte betingelserne for pålæg af bidrag pr. 1. oktober 2021. Klager drev således selvstændig erhvervsvirksomhed i 2020, som ikke var ophørt pr. 1. oktober 2021. Efter loven påhvilede der derfor klager pligt til at betale bidrag for 2021 i overensstemmelse med den opkrævning, som barsel.dk udsendte den 28. september 2021.

 

Det var en fejl – og i strid med loven – at Barsel.dk den 5. april 2022 traf afgørelse om, at klager ikke skulle betale bidrag for 2021.

 

Når Barsel.dk træffer en sådan ulovlig afgørelse, skal der i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper som altovervejende hovedregel ske annullation, også selv om dette er til skade for borgeren, jf. herved Niels Fenger: Forvaltningsret (1. udg. 2018) s. 941 ff.

 

Afgørelsen af 5. april 2022 om annullation af den foretagne opkrævning var begrundet med, at klager var ”ophørt med at drive selvstændig virksomhed før den 1. oktober 2021 (ifølge CVR-registeret)”. Det fremgik således af brevet, at annullationen var baseret på en forkert oplysning, da klager fortsat drev selvstændig virksomhed den 1. oktober 2021. Der foreligger derfor ikke berettigede forventninger, som kan begrunde en opretholdelse af den ulovlige afgørelse, og der foreligger i sagen heller ikke i øvrigt sådanne særlige omstændigheder, som kan føre til et andet resultat.

 

Da klager har skullet betale bidrag som opkrævet, er der intet grundlag for noget rentekrav.

 

Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse.