Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-107 - 2022-29 / 16-06-2022

Arbejdstager skal tilbagebetale VEU-godtgørelse for deltagelse i et kursus, da arbejdstageren med urette havde indberettet at have haft et indtægtstab

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 14. juni 2021, som AUB har fastholdt ved genvurdering af 3. august 2021. Ankenævnets afgørelse betyder, at [navn] (herefter klager) skal tilbagebetale VEU-godtgørelse med 10.763,96 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail af 14. juni 2021 påklaget afgørelsen. Indholdet i klagen er gengivet nedenfor i sagsforløbet.

Sagsforløb

Sagen vedrører tilbagebetaling af VEU-godtgørelse.

Klager er ansat hos [arbejdsgiver] og har deltaget i kurset ”[kursusnavn]” i perioden fra den 7. februar 2021 til 16. marts 2021.

AUB traf den 22. februar 2021 følgende afgørelse:

”Du får VEU-godtgørelse

Vi skriver til dig, fordi du får VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for kurset [kursusnavn]. På næste side kan du se, hvilke dage du får udbetalt nu. Resten får du i takt med, at vi får besked om din deltagelse mv. fra Rybners.

Du får følgende beløb:
VEU-godtgørelse: 2.690,99 kr.
Befordringstilskud: 1.246,30 kr.

Pengene udbetales om 2-4 hverdage til din Nemkonto.

Du kan se mere forklaring og oplysninger om beregningen i afsnittet "Sådan er vi kommet frem til beløbene”. Hvis oplysningerne er forkerte, skal du kontakte os.

Du får pengene udbetalt nu ud fra en forudsætning om, at du har ret til at få VEU-godtgørelse og befordring. Hvis det senere viser sig, at du alligevel ikke har ret til det, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.
…”

AUB traf endvidere den 10. marts 2021 følgende afgørelse:

”Du får VEU-godtgørelse

Vi skriver til dig, fordi du får VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for kurset [kursusnavn].

Du får følgende beløb:
VEU-godtgørelse: 8.072,97 kr.
Befordringstilskud: 3.738,90 kr.

Pengene udbetales om 2-4 hverdage til din Nemkonto.

Du kan se mere forklaring og oplysninger om beregningen i afsnittet "Sådan er vi kommet frem til beløbene”. Hvis oplysningerne er forkerte, skal du kontakte os.

Du får pengene udbetalt nu ud fra en forudsætning om, at du har ret til at få VEU-godtgørelse og befordring. Hvis det senere viser sig, at du alligevel ikke har ret til det, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.
…”

AUB kontaktede den 8. marts 2021 klagers arbejdsgiver, [arbejdsgiver], og bad om nogle uddybende oplysninger. [arbejdsgiver] besvarede henvendelsen telefonisk den 23. marts 2021. Det hedder herom i AUB’s genvurdering af 3. august 2021:
”…
Ved telefonisk henvendelse af 23. marts 2021 oplyste [arbejdsgiver], til AUB, at [arbejdsgiver] ikke havde udbetalt løn under kurset til deres medarbejdere i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021. [arbejdsgiver] oplyste endvidere, at medarbejderne deltog i kurset efter eget ønske, og da de normalt var ansat til 12 timers vagter, var det muligt for dem at rykke rundt på vagterne i forhold til kursusperioden. [arbejdsgiver] oplyste afslutningsvis, at de samme dag havde sendt en skriftlig redegørelse til AUB.
…”

I [arbejdsgiver] skriftlige redegørelse af 23. marts 2021 er anført følgende:
”…

…”

Den 14. juni 2021 traf AUB afgørelse om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse med i alt 10.763,96 kr. Det hedder i afgørelsen bl.a.:

”…
Sagsfremstilling
Du deltog i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021 i kurset, [kursusnavn]”

Du fik ved delafgørelse af 22. februar 2021 udbetalt 2.690,99 kr. i VEU-godtgørelse og 1.246,30 kr. i befordringstilskud for din deltagelse i ovennævnte kursus i dagene 8. – 12. februar 2021.

En af dine kolleger kontaktede den 26. februar 2021 AUB vedrørende udbetaling af
VEU-godtgørelse for kurset, ” [kursusnavn].”

Din kollega oplyste i den forbindelse, at hun havde deltaget i kurset fra 8-16 hver dag i kursusperioden. Normalt arbejdede hun fra 8-16 hver dag, men hun havde lavet en
aftale med [arbejdsgiver] om, at arbejdstiden blev omlagt således, at hun kunne
tage på kursus. Hun ville få sin almindelige løn udbetalt i kursusperioden, men de timer, hun brugte på kurset, skulle hun arbejde/indhente på andre tidspunkter, dvs. i
weekenderne eller om aftenen/efter alm. arbejdstid, og disse timer, ville hun ikke få
særskilt betaling for. Din kollega oplyste endvidere, at andre kolleger havde deltaget i
samme kursus.

På baggrund af disse oplysninger om din kollegas manglende løntab som følge af
kursusdeltagelsen, rettede AUB ved brev af 8. marts 2021 henvendelse til din
arbejdsgiver, [arbejdsgiver], og bad om en redegørelse om, hvorvidt [arbejdsgiver] havde indgået aftale med medarbejdere, som havde deltaget på kurset,
” [kursusnavn].” i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021, om at arbejdstiden blev omlagt således, at medarbejderne deltog i kurset i deres fritid.

Du fik ved delafgørelse af 10. marts 2021 udbetalt 8.072,97 kr. i VEU-godtgørelse og
3.738,90 kr. i befordringstilskud for den resterende del af kursusperioden (15. februar – 5. marts 2021).

Ved telefonisk henvendelse af 23. marts 2021 oplyste [arbejdsgiver] til AUB, at
[arbejdsgiver] ikke havde udbetalt løn under kursus til deres medarbejdere i
perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021. [arbejdsgiver] oplyste
endvidere, at medarbejderne deltog i kurset efter eget ønske, og da de normalt var
ansat til 12 timers vagter, var det muligt for dem at rykke rundt på vagterne i forhold til kursusperioden. [arbejdsgiver] oplyste afslutningsvis, at de samme dag havde
sendt en skriftlig redegørelse til AUB.

Af den skriftlige redegørelse af 23. marts 2021 fra [arbejdsgiver] til AUB fremgår det bl.a., at en del af de pode-assistenter, som er ansat ved [arbejdsgiver] i et midlertidigt ansættelsesforhold, er opsagt fra deres normale job eller udfordret med
deres studier grundet covid-19. Derfor forsøger [arbejdsgiver] at tilpasse den enkelte
medarbejders vagtplan, netop for at give optimale muligheder for studie eller
efteruddannelse med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. [Arbejdsgiver] oplyste endvidere, at da de fleste pode-assistenter var ansat i
fuldtidsstillinger, og da de testede alle ugens dage, var det muligt for [arbejdsgiver] at tilpasse vagtplanen for den enkelte medarbejder for at sikre opfyldelse af normtiden til fuldtidsstillingen. Derudover havde medarbejderne mulighed for at bytte internt for at opnå størst mulig fleksibilitet. [Arbejdsgiver] oplyste endvidere, at pode-assistenterne arbejder i henhold til den ansættelsesdecimal, som fremgår af deres ansættelseskontrakt. Endelig oplyste [arbejdsgiver], at det forhold, at enkelte pode-assistenter havde deltaget i kursusaktivitet i de dage, hvor de ikke havde haft vagter ved [arbejdsgiver], ikke var udtryk for, at der var udbetalt løn under kursus og efterfølgende ikke betalt løn for deres arbejdstid. Tværtimod var der betalt løn for deres arbejdstid som pode-assistenter ved [arbejdsgiver] under udførelsen af netop dette arbejde. [Arbejdsgiver] oplyste afslutningsvis, at såfremt de havde modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdere, der havde deltaget i kurset, ”[kursusnavn]”, så ville de selvfølgelig tilbagebetale beløbet.

Begrundelse
VEU-godtgørelse
Det følger af § 5, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse (VEU-loven), at der kan opnås godtgørelse for det tab af
indtægt, som kursistens deltagelse i uddannelsen medfører.

AUB finder det ikke dokumenteret, at din deltagelse i kurset fra den 8. februar til den 5. marts 2021 har medført et tab af indtægt.

AUB har lagt vægt på, at [arbejdsgiver] har oplyst til AUB, at pode-assistenterne fik omlagt deres arbejdstid, så de kunne deltage i kurserne, men pode-assistenterne arbejdede på trods af deres kursusdeltagelse fortsat som pode-assistenter i henhold til den ansættelsesdecimal, som fremgår af deres ansættelseskontrakt.

[Arbejdsgiver] har endvidere oplyst, at medarbejderne deltog i kurser efter eget
ønske, og da de normalt var ansat til 12 timers vagter, var det muligt for dem at rykke
rundt på vagterne i forhold til kursusperioden.

AUB har på baggrund af din kollegas og din arbejdsgivers oplysninger lagt til grund, at du har deltaget i kurset i din fritid. Du har dermed ikke ret til VEU-godtgørelse.
Vi bemærker, at det er vores vurdering, at du fortsat har ret til befordringstilskuddet.

Tilbagebetaling
Efter § 16, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen og efteruddannelse, skal en kursist, der uberettiget har modtaget godtgørelse og tilskud til befordring, betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.

AUB finder, at du har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgningen om VEU-godtgørelse.

Vi har lagt vægt på, at du ved udfyldelse af ansøgningen svarede ”Ja” til løntab.

Det fremgår af de oplysninger, som AUB har modtaget fra din arbejdsgiver, at du burde have indset, at du ikke havde ret til VEU-godtgørelse, idet du ikke havde et løntab i forbindelse med din deltagelse i ovennævnte kursus. Du fik således ifølge din
arbejdsgiver omlagt din arbejdstid, så du kunne deltage i kurset, men du arbejdede på
trods af din kursusdeltagelse fortsat som pode-assistent i henhold til den
ansættelsesdecimal, som fremgår af din ansættelseskontrakt.

Du har således ved modtagelsen af VEU-godtgørelsen ikke været i god tro om din ret
til at modtage VEU-godtgørelsen. Du skal på denne baggrund tilbagebetale de
10.763,96 kr., som du har modtaget i VEU-godtgørelse for din deltagelse i kurset,
” [kursusnavn]” i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021.
…”

Klager klagede den 14. juni 2021 over afgørelsen om tilbagebetaling. Klager har i sin klage anført bl.a.:
”…
Jeg vil gerne hermed indgive en klage over afgørelsen.

Jeg har flere gange telefonisk snakket med [arbejdsgiver] om løn under kursus, samt fortalt dem at de bare kunne trække mig i løn for den tid, jeg skulle på kursus, og både ved ansøgning og kursusstart var vi ikke enige om, hvordan vi gjorde, og dermed vil jeg sige, at jeg søgte i god tro om VEU-godtgørelse, og det samme vil jeg tro gør sig gældende for mine andre kollegaer, som har søgt og hvis vores ansættelse skulle stoppe inden ville vi få indtægtstab.”

AUB genvurderede den 3. august 2021 sin afgørelse af 14. juni 2021 om tilbagebetaling og fastholdt afgørelsen. Af ATP’s genvurdering fremgår bl.a. følgende:

”…
Sagsfremstilling
Du fik ved delafgørelse af 22. februar 2021 udbetalt 2.690,99 kr. i VEU-godtgørelse og 1.246,30 kr. i befordringstilskud for din deltagelse i ovennævnte kursus.

Den 26. februar 2021, kontaktede en af dine kolleger AUB vedrørende udbetaling af VEU-godtgørelse for samme kursus. Din kollega oplyste, at hun havde deltaget i kurset fra kl. 8-16 hver dag i kursusperioden. Normalt arbejdede hun fra kl. 8-16 hver dag, men hun havde lavet en aftale med [arbejdsgiver] om, at arbejdstiderne blev omlagt således, at hun kunne tage på kursus. Hun ville få sin almindelige løn udbetalt i kursusperioden, men de timer hun brugte på kursus, skulle hun arbejde/indhente på andre tidspunkter, dvs. i weekenderne eller om aftenen/efter alm. arbejdstid, og disse timer, ville hun ikke få særskilt betaling for. Din kollega oplyste endvidere, at andre kolleger havde deltaget i samme kursus.

På baggrund af disse oplysninger om din kollegas manglende løntab som følge af kursusperioden rettede AUB ved brev af 8. marts 2021 henvendelse til din arbejdsgiver, [arbejdsgiver], og bad om en redegørelse for, hvorvidt [arbejdsgiver] havde indgået en aftale med medarbejdere, som havde deltaget på kurset, ”[kursusnavn]”, i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021 om, at arbejdstiden blev omlagt således, at medarbejderne deltog i kurset i deres fritid.

Du fik ved delafgørelse af 10. marts 2021 udbetalt 8.072,97 kr. i VEU-godtgørelse og 3.738,90 kr. i befordringstilskud for den resterende del af kurset ” [kursusnavn]” (15. februar – 5. marts 2021).

Ved telefonisk henvendelse af 23. marts 2021 oplyste [arbejdsgiver] til AUB, at [arbejdsgiver] ikke havde udbetalt løn under kurset til deres medarbejdere i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021. [Arbejdsgiver] oplyste endvidere, at medarbejderne deltog i kurset efter eget ønske, og da de normalt var ansat til 12 timers vagter, var det muligt for dem at rykke rundt på vagterne i forhold til kursusperioden. [Arbejdsgiver] oplyste afslutningsvis, at de samme dag havde sendt en skriftlig redegørelse til AUB.

Af den skriftlige redegørelse af 23. marts 2021 fra [arbejdsgiver] til AUB fremgår det bl.a., at en del af de pode-assistenter, som er ansat ved [arbejdsgiver] i et midlertidigt ansættelsesforhold, er opsagt fra deres normale job eller udfordret med deres studier grundet COVID-19. Derfor forsøger [arbejdsgiver] at tilpasse den enkelte medarbejders vagtplan, netop for at give optimale muligheder for studie eller efteruddannelse med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. [Arbejdsgiver] oplyste endvidere, at da de fleste pode-assistenter var ansat i fuldtidsstillinger, og da de testede alle ugens dage, var det muligt for [arbejdsgiver] at tilpasse vagtplanen for den enkelte medarbejder for at sikre opfyldelse af normtiden til fuldtidsstillingen. Derudover havde medarbejderne mulighed for at bytte internt for at opnå størst mulig fleksibilitet. [Arbejdsgiver] oplyste endvidere, at pode-assistenterne arbejder i henhold til den ansættelsesdecimal, som fremgår af deres ansættelseskontrakt. Endelig oplyste [arbejdsgiver], at det forhold, at enkelte pode-assistenter havde deltaget i kursusaktivitet i de dage, hvor de ikke havde haft vagter ved [arbejdsgiver], ikke var udtryk for, at der var udbetalt løn under kursus og efterfølgende ikke betalt løn for deres arbejdstid. Tværtimod var der betalt løn for deres arbejdstid som pode-assistenter ved [arbejdsgiver] under udførelsen af netop dette arbejde. [Arbejdsgiver] oplyste afslutningsvis, at såfremt de havde modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdere, der havde deltaget i kurset, ” [kursusnavn]”, så ville de selvfølgelig tilbagebetale beløbet.

Det fremgik af afgørelserne af 22. februar 2021 og 10. marts 2021, at du fik pengene udbetalt ud fra en forudsætning om, at du var berettiget til VEU-godtgørelse, men at du skulle tilbagebetale pengene, hvis det senere skulle vise sig, at du alligevel ikke var berettiget til VEU-godtgørelse.

Den 14. juni 2021 traf vi afgørelse om, at du skulle tilbagebetale de 10.763,96 kr., som du havde fået udbetalt i VEU-godtgørelse. Samme dato klagede du over vores afgørelse.

Klagen

Begrundelse
Det fremgår af § 5, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at der kan opnås godtgørelse for det tab af indtægt, som kursistens deltagelse i uddannelsen medfører.

AUB finder det ikke dokumenteret, at din deltagelse i kurset ” [kursusnavn]” i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021, har medført et tab af indtægt.

AUB har lagt vægt på, at [arbejdsgiver] har oplyst til AUB, at pode-assistenterne fik omlagt deres arbejdstid, så de kunne deltage i kurserne, men pode-assistenterne arbejdede på trods af deres kursusdeltagelse fortsat som pode-assistenter i henhold til den ansættelsesdecimal, som fremgår af deres ansættelseskontrakt.

[Arbejdsgiver] har endvidere oplyst, at medarbejderne deltog i kurser efter eget ønske, og da de normalt var ansat til 12 timers vagter, var det muligt for dem at rykke rundt på vagterne i forhold til kursusperioden.

AUB har på denne baggrund lagt til grund, at du har deltaget i kurserne i din fritid. Du har dermed ikke ret til VEU-godtgørelse. Vi bemærker, at det er vores vurdering, at du fortsat har ret til befordringstilskuddet.

Det forhold, at du ikke nåede til enighed med [arbejdsgiver] om fremgangsmåden for din kursusdeltagelse, kan ikke føre til en ændret vurdering. Vi bemærker, at det er AUB, der varetager administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Dette følger af § 1, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det er dig der er part i sagen, da det er dig der har søgt om VEU-godtgørelse. AUB har derfor udbetalt VEU-godtgørelsen til dig og kan derfor også kræve, at du tilbagebetaler det modtagne beløb, da du ikke opfylder betingelserne for at få VEU-godtgørelse.

I forbindelse med ansøgningen om VEU-godtgørelse, blev du præsenteret for betingelserne for udbetaling af VEU-godtgørelse. Da du valgte dit specifikke kursus på www.efteruddannelse.dk, blev du henvist til www.borger.dk, der vejledte om VEU-godtgørelse. Herunder blev du gjort opmærksom på, at det er et krav, at du har et tab af indtægt, jf. følgende uddrag fra www.borger.dk.Vi lægger derfor vægt på, at du allerede ved ansøgningen blev gjort opmærksom på kravet om løntab, jf. § 5, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Det fremgik af vores afgørelser af 22. februar 2021 og 10. marts 2021 om udbetaling af VEU-godtgørelse, at du fik pengene udbetalt ud fra en forudsætning om, at du var berettiget til VEU-godtgørelse, men at du skulle tilbagebetale pengene, hvis det senere skulle vise sig, at du alligevel ikke var berettiget til VEU-godtgørelse.

Det følger af § 16, stk. 1 i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at kursisten skal betale det modtagne beløb tilbage, ”hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.”

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at du har afgivet urigtige oplysninger, idet du i ansøgningen har oplyst, at du havde fuldt løntab under kurserne. Vi vurderer endvidere, at du burde have indset, at du ikke var berettiget til at få VEU-godtgørelse.

På baggrund af ovenstående fastholder vi vores afgørelse af 14. juni 2021 om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse på 10.763,96 kr.
…”

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af § 5, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 (VEU-loven), at der kan ydes godtgørelse pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt.

Af de grunde, som AUB har anført, tiltræder Ankenævnet, at klager ikke havde ret til at modtage VEU-godtgørelse for kursusdeltagelsen fra den 8. februar 2021 til den 5. marts 2021, idet klager har deltaget i kurset efter eget ønske, og idet klager ikke har haft et indtægtstab.

Klager har således ansøgt om og modtaget støtte til dækning af løntab for kursusdeltagelse i en periode, hvor klager samtidig har modtaget sædvanlig løn, idet det sædvanlige arbejde i kursusperioden har kunnet placeres uden for denne uden løntab. Da klager herved må have indset, at han i kursusperioden i tillæg til sin sædvanlige løn har søgt om og modtaget kursusstøtte, som forudsætter et løntab, tiltræder Ankenævnet, at den modtagne støtte skal tilbagebetales.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.