Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-93 / 11-09-2022

Ansøgning om rejseudgift til udlandsophold indgivet for sent – ikke grundlag for støtte til befordring (i egen bil) til arbejdsstedet under praktikophold i udlandet.

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 26. januar 2022 som fastholdt ved genvurdering af 25. februar 2022, hvorefter XXX herefter klager, ikke kan få udbetalt økonomisk støtte til sin praktik i udlandet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om støtte

Klager indgav den 13. januar 2022 en ansøgning om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet. Klager ansøgte om i alt 9.323,66 kr. Ansøgningen angik følgende poster:

Flybillet 5.865, 50 kr.
Rejseforsikring 1.911,88 kr.
Udgift til kørsel i egen bil 1.546,28 kr.


 

Den påklagede afgørelse

AUB traf den 26. januar 2022 afgørelse, hvori det anføres, at klager har søgt om støtte fra AUB til praktik i udlandet, at det drejer sig om udgifter til udrejse, 5.866 kr., at tidsfristen for ansøgning er overskredet, og at klager derfor ikke kan få nogen støtte.

 

Klagen

Klager har i e-mail af 17. februar 2022 anført følgende:

 

”Jeg/Vi ønsker at klage over afgørelse om støtte fra AUB til praktik i udlandet for XXX. Som det ses fra de vedhæftede filer begyndte han rejsen den 05.09. og sluttede den 06.11.2021.

 

Vi søgte støtte på i alt 9.323,66 kr. for støtteberettigede udgifter afholdt i perioden. Udgifterne til opholdet kunne først opgøres, da opholdet var afsluttet eftersom trans-portudgifterne til arbejdsplads var inkluderet. Derfor er vi uenige i jeres afgørelse. Yderligere er der ikke begrundelse for, hvorfor man kun har taget stilling til flybillet-ten, men ikke omkostningerne ved transport og forsikring.”

 

 

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 25. februar 2022 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB har anført følgende:

 

”Vi har genvurderet sagen og fastholder vores afgørelse af 26. januar 2022 om afvisning af støtte fra AUB til din praktik i udlandet, da ansøgningsfristen er overskredet.

 

AUB finder yderligere, at transportudgifter under praktikopholdet ikke er refusionsberettiget.

 

Sagsfremstilling

Den 2. september 2021 sendte du din forhåndsgodkendelse om et praktikophold i udlandet hos Perkins Enterprises Inc, ind til AUB.

 

Den 14. januar 2022 sendte du din ansøgning om støtte til AUB. Du vedlagde din ansættelseskontrakt, kvittering for din flybillet, din enkeltrejseforsikringspolice samt et Excel ark med en opgørelse af udgifter.

 

Den 26. januar 2022 bad AUB dig om, at indsende en kvittering for din betaling af rejseforsikringen. Samme dato traf vi afgørelse om afslag på at dække dine udgifter til udrejse på 5.866 kr., da fristen for ansøgning var overskredet.

 

Klagen

Den 17. februar 2022 klagede du over afgørelsen fra AUB. Du oplyste, at din rejse begyndte den. 5. september 2021 og blev afsluttet den 6. november 2021. Du anførte, at udgifterne først kunne opgøres da opholdet var afsluttet, eftersom transportudgifterne til din arbejdsplads var inkluderet.

 

Du anførte yderligere, at AUB ikke havde taget stilling til omkostninger ved transport og forsikring, men udelukkende flybilletten.

 

Begrundelse

AUB yder støtte til praktikophold i virksomheder i udlandet efter § 2, stk. 1 i Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen). Det følger endvidere af PIU-bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1-10, i hvilken form der ydes økonomisk støtte.

 

Det følger af PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 2, at ansøgning om godtgørelse til elever i henhold til § 2, stk. 2, nr. 1-7, nr. 9 og § 4, stk. 1, skal indsendes til AUB senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra overskridelse af fristen i op til 2 måneder jf. § 21, stk. 4.

 

AD Flybillet

I den indsendte dokumentation fremgår det, at du har afholdt udgiften for din flybillet den 22. august 2021. Din ansøgning den 14. januar 2022 sker således efter fristen for indsendelse på 4 måneder. Ansøgningen skulle være indsendt senest d. 22. december 2021.

 

AUB har ikke modtaget oplysninger der taler for, at der er tale om så særligt et tilfælde at vi bør se bort fra overskridelsen af fristen.

 

AD Enkeltrejseforsikring

I den indsendte dokumentation fremgår det, at du har modtaget din police for din enkeltrejseforsikring den 16. august 2021. AUB har med henblik på at få klarlagt om dette også er datoen du har afholdt udgiften, bedt din indsende din kvittering for betaling af enkeltrejseforsikringen. Vi har ikke modtaget dokumentation der understøtter, at udgiften ikke blev afholdt den 16. august 2021. Din ansøgning den 14. januar 2022 sker således efter fristen for indsendelse på 4 måneder. Ansøgningen skulle være indsendt senest d. 16. december 2021.

 

AUB har ikke modtaget oplysninger der taler for, at der er tale om så særligt et tilfælde at vi bør se bort fra overskridelsen af fristen.

 

AD Transportudgifter i løbet af praktikopholdet

Af din ansøgning fremgår det, at du søger om refusion af dine udgifter for transport i løbet af dit praktikophold i udlandet. Du har opgjort udgifterne til 1.546,28 kr.

 

AUB bemærker, at refusion af disse omkostninger ikke kan siges at være omfattet af PIU-bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1-10, § 3 eller § 4. Transportudgifter i løbet af praktikopholdet, kan ikke siges at være omfattet af rejsehjælp til påbegyndelse af praktikplads.

 

AUB bemærker yderligere, at du enten kan få refunderet dine rejseudgifter eller få refusion for antal kilometer du har kørt i egen bil, såfremt du har kørt i egen bil. Det er ikke muligt at benytte begge muligheder.

 

AUB har således ikke mulighed for at refundere dine udgifter for transport i løbet af praktikopholdet.”

 

Høring

Klager har ikke haft bemærkninger til AUB’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Udgiften til udrejse med fly

Ankenævnet tiltræder af de grunde, som AUB har anført, at der ikke er krav på støtte vedrørende udgiften til flybillet, da ansøgningsfristen er overskredet, og stadfæster derfor AUB’s afgørelse om afslag for så vidt angår denne post.

 

Udgiften til rejseforsikring

Ankenævnet tiltræder af de grunde, som AUB har anført, at det er lagt til grund, at klager har betalt beløbet den 16. august 2021, og at ansøgningsfristen er overskredet. Ankenævnet stadfæster derfor også AUB’s afgørelse om afslag for så vidt angår denne post.

 

Udgiften til bilkørsel

AUB har lagt til grund, at ansøgningen angår kørsel i egen bil til arbejdspladsen under udlandsopholdet, og klager har ikke haft bemærkninger hertil. Ankenævnet tiltræder, at der ikke til befordring til arbejdspladsen under praktikophold i udlandet kan ydes støtte efter bestemmelsen om rejsehjælp til overtagelse af praktikplads, men bemærker i øvrigt, at det ikke kan anses for udelukket efter PIU-bekendtgørelsens § 8, stk. 2, at en del af en sådan rejse foregår i egen bil, en anden del med offentlige transportmidler. Der er ikke i PIU-bekendtgørelsen en bestemmelse om støtte til befordring under praktikophold i udlandet, således som der f.eks. er en bestemmelse om støtte til befordring under skoleophold. Udgangspunktet er derfor, at sådan støtte kun kan opnås, hvis udgiften kan henføres under bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 7, om ”andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet”, hvortil støtte kan ydes ”i specielle tilfælde efter en konkret vurdering”, jf. § 14. Der foreligger ikke oplysninger, som giver grundlag for støtte på dette grundlag. Ankenævnet stadfæster med denne begrundelse afslaget på støtte til bilkørsel som ansøgt.