Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-33 / 11-09-2022

Afgørende for bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk er, om vedkommende personligt har indtægt, der skattemæssigt anses som erhvervsmæssig, ikke om vedkommende er CVR-registreret.

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 12. oktober 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurderinger den 14. januar 2022 og den 30. maj 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 12. oktober 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 271.858 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager henvendte sig den 14. oktober 2021 telefonisk til barsel.dk. Ifølge telefonnotat fra samtalen undrede hun sig over at modtage en opkrævning, idet hun ikke følte sig som selvstændig. Senere samme dag klagede klager telefonisk. Det hedder i det udarbejdede telefonnotat af denne samtale:

 

 ”Opkrævning

For at sende besked til barsel.dk vil systemet have CVR nr. Derfor afgives en mundtlig klage pr telefon.

Kontaktet os to gange. Systemet kræver i både når der logges ind med NemID og Uden NemID kræves CVR. Jeg har rådgivet i at anvende muligheden Uden NemID, men også her kræves CVR nr.

XXX vejleder den selvstændige i at klagen kan afgives mundtligt på lige vilkår med skriftlig klage.

 

XXX er gået på ”pension” og lever alene af leje indtægten, som barsel.dk refererer til, at danne grundlag for at der skal betales bidrag til barsel.dk. Ingen anden indtægt og modtager ingen anden ydelse. Intet CVR nr. og rettet telefonisk da kontakter

XXX var likvidator for et andet selskab som er likvideret nu.”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 14. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 12. oktober 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 14. oktober 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 12. oktober 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

·         Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende

til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som

selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal,

som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke

mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om

barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig

erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra

selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat

er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest

afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder,

at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra.

Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer

fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på

oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i

samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede

resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger

dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som

selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil

kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt

udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og

personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af

bidragspligt.

 

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom

du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder

lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af,

om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.”

 

I e-mail af 3. maj 2022 skrev Ankenævnet således til barsel.dk:

”Det fremgår af sagen, at klager har anført, at hun er gået på pension, ikke driver selvstændig virksomhed og ikke har noget CVR-nr. Ankenævnet skal anmode om en nærmere redegørelse for disse forhold.”

 

Barsel.dk har i brev af 30. maj 2022 fastholdt sin afgørelse af 12. oktober 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

                      ” Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi Ankenævnet for ATP mm., den 3. maj 2022 har anmodet om

yderligere information i din klagesag, idet du har oplyst, at du "er gået på pension, ikke driver selvstændig virksomhed og ikke har noget CVR-nr".

 

Vi har derfor genvurderet din sag, om din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt

erhvervsdrivende, hvor vi særligt redegør for disse forhold.

 

Du har den 14. oktober 2021 klaget over vores afgørelse fra 12. oktober 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

·         Vi fastholder, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt

erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt begrundelse for afgørelsen og vores nye genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m., til videre behandling i din klagesag

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig

erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra

selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat

er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest

afsluttede indkomstår og størrelsen heraf, som skal anvendes ved vurderingen af om der er drevet selvstændig virksomhed og om der dermed er bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra.

Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom eller royalties. Barsel.dk. skal i

overensstemmelse med loven kun lægge vægt på, om der ud fra oplysning fra

Skattestyrelsen om dit størrelsen af dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse for 2020, er grundlag for at beregne og opkræve bidrag. Det er uden

betydning for bidragspligten om den selvstændige har et cvr-nummer.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Din beregning

Vi har på grundlag af din klage den 12. oktober 2021 på ny indhentet oplysninger om din årsopgørelse hos Skattestyrelsen. Nedenfor kan du se din beregning af dit resultat som selvstændig, din eventuelle personlige lønindkomst, beløbet for den maksimale

dagpengesats og bidragssatsen for dette kalenderår.

 

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i

opkrævningsåret, vil desuden være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det

forudsætter, at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket, i CVR-registret er registreret ophørt med en ophørsdato inden 1. oktober. Såfremt

virksomheden drives uden et CVR-nummer, kræver det, at det er dokumenteret, at

grundlaget for virksomheden og indkomsten er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden 1. oktober.

 

Barsel.dk har ikke modtaget dokumentation for, at du skulle være ophørt med at have

indkomst fra selvstændig virksomhed inden 1. oktober 2021, så du efter den dato ikke

længere vil have indkomst, der af årsopgørelsen fremgår som resultat af selvstændig

virksomhed.

 

Der lægges ikke vægt på, at den selvstændige erhvervsdrivende er gået på pension, da

det er muligt at drive selvstændig virksomhed sideløbende med pensionen.

Da du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst.”

 

Høringssvar fra klager

Det hedder i genvurderingen, at hvis klager har bemærkninger til denne, kan disse inden 4 uger indsendes til Ankenævnet. Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Barsel.dk har lagt til grund, at klager pr. 1. oktober 2021 drev selvstændig virksomhed med udlejningsejendomme. Klager har ikke haft bemærkninger hertil. Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 271.858 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2020, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a. At klager har drevet anden virksomhed, som er likvideret, og hvis CVR-nr. er afmeldt, og i den forstand er gået på pension, ændrer ikke ved, at lejeindtægten ved klagers udlejningsvirksomhed skattemæssigt anses som erhvervsmæssig.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.